โครงสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ; ชิ ้ น ส่ ว นประกอบ; อ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

โครงสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์
ส่ ว นประกอบ
ปร ั บ ระด ั บ ความยาวของต ั ว ย ึ ด แท ่ น
หม ุ น ตามเข ็ ม นาฬ ิ ก า
หม ุ น ใ
ห ้ แ น ่ น
สวิ ต ช์ ป รั บ
เปลี ่ ย น
สำหร ั บ ทำความสะอาดพ ื ้ น
สำหรั บ ทำความสะอาดพรม
หั ว ดู ด ฝุ ่ น สำหรั บ พื ้ น ราบ
อ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม :
สายดู ด
ท่ อ ดู ด ฝุ ่ น แบบปรั บ ความยาวได้ หั ว ดู ด ฝุ ่ น สำหรั บ พื ้ น ราบ หั ว ดู ด ฝุ ่ น ตามซอก
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
VC-GC32,31CP
ตั ว ยึ ด แท่ น
(มี ว งแหวนยึ ด )
หมุ น เพื ่
อคลาย
ตั ว ยึ ด แท่ น (ไม่ ม ี ว งแหวนยึ ด )
ตั ว ยึ ด แท่ น
ถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
ติ ด ตั ้ ง ถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น และ
แผ่ น กรองให้ ถ ู ก ต้ อ งก่ อ น
ใช้ ง านเพื ่ อ ป้ อ งกั น ความเ
สี ย หายต่ อ ตั ว เครื ่ อ ง หรื อ การบาดเจ็ บ
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
มื อ จั บ
แปรงทำความสะอาดฟู ก
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
ปุ ่ ม เปิ ด -ปิ ด
ด้ า มจั บ
ปุ ่ ม ม้ ว นเก็ บ สายไฟ
หมายเหตุ
หยุ ด การดึ ง สายไฟ
*
เมื ่ อ ใกล้ ถ ึ ง ปลายสาย
สายไฟ
* อย ่ า ด ึ ง สายไฟกล ั บ เม ื ่
อกำล ั ง ใช ้ ง านเคร ื ่ อ ง
ปลั ๊ ก
เครื ่ อ งหมายสี เ หลื อ ง
อย่ า ดึ ง สายไฟเกิ น เครื ่ อ งหมาย
*
สี เ หลื อ ง (มิ ฉ ะนั ้ น สายไฟอาจเกิ ด
ความเสี ย หาย)
ล้ อ หลั ง
ที ่ จ ั บ ของถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
แผ่ น กรองป้ อ ง
กั น ภู ม ิ แ พ้
(แผ่ น กรองป้ อ งกั น
ภู ม ิ แ พ้ ท ี ่ ต ิ ด ตั ้ ง ในตั ว
เครื ่ อ งหลั ก สามารถลด
สารก่ อ ภู ม ิ แ พ้ ไ ด้ )
แปรงหั ว กลม
VC-GC32CPT/CPV
29

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents