การถอดชิ ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ของถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น; การประกอบชิ ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ของถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

3.
การถอดชิ ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ของถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
หมุ น ฝาครอบถ้ ว ยไปยั ง เครื ่ อ งหมาย
ในทิ ศ ทางตามลู ก ศร เพื ่ อ ถอดฝาครอบออก
ฝาครอบ
ถ้ ว ย
กดปุ ่ ม ที ่ ด ้ า นข้ า งทั ้ ง สองของแผ่ น กรอง
แบบจี บ เพื ่ อ ถอดออก
ปุ ่ ม
4.
การประกอบชิ ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ของถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
การประกอบแผ่ น กรองแบบจี บ
จ ั ด ให ้ ส ่ ว นท ี ่ ใ ส ่ ล งไปของแผ ่ น กรองแบบจ ี บ อย่ ู
ในแนวตรงกั บ ส่ ว นที ่ ย ื ่ น ของตาข่ า ยแยกและกด
ลงจนกระท ั ่ ง ได ้ ย ิ น เส ี ย งคล ิ ก
การประกอบถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
จ ั ด ให ้ ส ่ ว นท ี ่ ย ื ่ น ของตาข ่ า ยแยกตรงก ั บ เคร ื ่ อ ง
หมาย
ของถ ้ ว ยเก ็ บ ฝ ุ ่ น 'และกดลงจนกระท ั ่ ง
ได้ ย ิ น เสี ย งคลิ ก
การประกอบฝาครอบถ้ ว ย
หม ุ น ฝาครอบถ ้ ว ยไปย ั ง เคร ื ่ อ งหมาย
ตามล ู ก ศร เพ ื ่ อ ประกอบฝาครอบ
32
VC-GC32,31CP
*
*
วงแหวนซี ล ยาง
ในท ิ ศ ทาง
กดปุ ่ ม ถ้ ว ยเพื ่ อ ถอดแผ่ น กรองแบบจี บ และตาข่ า ยแยก
ควรถอดแผ ่ น กรองแบบจ ี บ เหน ื อ ถ ั ง ขยะ เน ื ่ อ งจากการ
ถอดอาจทำให ้ ม ี ฝ ุ ่ น ตกลงมา
อย่ า กระชากหรื อ ถอดวงแหวนซี ล ยาง
ส่ ว นที ่ ใ ส่ ล งไปaa
ส่ ว นที ่ ย ื ่ น
ส่ ว นที ่ ย ื ่ น
เครื ่ อ งหมาย
ปุ ่ ม ถ้ ว ย
ควรถอดแผ ่ น กรองแบบ
จี บ เหนื อ ถั ง ขยะ เนื ่ อ ง
จากการถอดอาจทำ
ให้ ม ี ฝ ุ ่ น ตกลงมา
อย ่ า กระชากหร ื อ ถอดวง
แหวนซ ี ล ยาง

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents