วิ ธ ี ก ารใช้ ง านเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น; ภาพแผนผั ง; วิ ธ ี ท ำความสะอาดพื ้ น และพรม - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

วิ ธ ี ใ ช้ ง านเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น
ภาพแผนผ ั ง
คำเต ื อ น
วิ ธ ี ท ำความสะอาดพื ้ น และพรม
1
ตรวจสอบว่ า ติ ด ตั ้ ง ถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น และแผ่ น กรองแล้ ว หรื อ ยั ง
2
ดึ ง สายไฟให้ ต รงและเสี ย บปลั ๊ ก เข้ า กั บ เต้ า รั บ
3
ต่ อ สายดู ด ท่ อ ดู ด ฝุ ่ น แบบปรั บ ความยาวได้ และอุ ป กรณ์ เ สริ ม อื ่ น ๆ
4
กดสวิ ต ช์ เ ปิ ด ปิ ด เพื ่ อ เริ ่ ม ใช้ เ ครื ่ อ งทำความสะอาด
5
ป ิ ด สว ิ ต ช ์ เ ป ิ ด ป ิ ด และถอดปล ั ๊ ก เคร ื ่ อ งออกเม ื ่ อ ทำความสะอาดเสร ็ จ แล ้ ว
6
จั บ ปลั ๊ ก และกดปุ ่ ม ม้ ว นเก็ บ สายไฟเพื ่ อ ม้ ว นสายไฟอย่ า งช้ า ๆ
ข้ อ ควรระวั ง
30
VC-GC32,31CP
สายไฟ
เทอร์ ม อลคั ด เอา
ท์ ท ี ่ ร ี เ ซ็ ต ด้ ว ยตั ว เอง
มอเตอร ์
อย่ า ใช้ เ ครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น โดยไม่ ไ ด้ ต ิ ด ตั ้ ง ถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น และแผ่ น กรองให้ เ รี ย บร้ อ ย
วิ ธ ี ท ำความสะอาดพรม
เลื ่ อ นหั ว ดู ด ฝุ ่ น ไปตามพรม
ต ั ด การเช ื ่ อ มต ่ อ ก ั บ แหล ่ ง จ ่ า ยไฟและถอดปล ั ๊ ก หากไฟฟ ้ า ถ ู ก ต ั ด ขณะกำล ั ง ใช ้ ง าน
เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น
สวิ ต ช์ เ ปิ ด ปิ ด
ฟิ ว ส์
วิ ธ ี ท ำความสะอาดพื ้ น
เพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำความสะอาดและป้ อ ง
กั น การเกิ ด รอยขี ด ข่ ว นบนพื ้ น ผิ ว ให้ ย กหั ว ดู ด ฝุ ่ น
ขึ ้ น จากพื ้ น เล็ ก น้ อ ย

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents