Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents
 • Tiếng VIệt

  • Cẩn Trọng an Toàn
  • Cấu Tạo Của Thiết Bị
  • Phụ Kiện
  • XáC Định CáC Bộ Phận
  • Cách Vệ Sinh Sàn Và ThảM
  • Sơ Đồ Mạch ĐIện
  • Vận Hành Máy Hút BụI
  • Cấu Tạo
  • Hộp Chứa BụI
  • Tháo Và Lắp Hộp Chứa BụI
  • Cách Lắp Phụ Kiện Hộp Chứa BụI
  • Cách Tháo Phụ Kiện Hộp Chứa BụI
  • Cách Vệ Sinh
  • Vệ Sinh Hộp Chứa BụI
  • Hướng Dẫn Bảo Quản
  • Vệ Sinh Bộ LọC Xếp Ly
  • ChứC Năng CáC Phụ Kiện
  • Bảo Dưỡng
  • Vệ Sinh Thiết Bị Và Phụ Kiện
  • Vệ Sinh Đầu Hút
  • Thông Số Kỹ Thuật
  • Xử Lý Sự Cố
 • ไทย

  • ข ้ อ ควรระว ั ง เพ ื ่ อ ความปลอดภ ั ย
  • ชิ ้ น ส่ ว นประกอบ
  • อ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม
  • โครงสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ
  • ภาพแผนผั ง
  • วิ ธ ี ก ารใช้ ง านเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น
  • วิ ธ ี ท ำความสะอาดพื ้ น และพรม
  • การถอดและประกอบถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
  • โครงสร้ า ง
  • การถอดชิ ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ของถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
  • การประกอบชิ ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ของถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
  • วิ ธ ี ท ำความสะอาด
  • วิ ธ ี ท ำความสะอาดถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
  • คำแนะนำในการจั ด เก็ บ
  • ว ิ ธ ี ท ำความสะอาดแผ ่ น กรอง
  • ฟ ั ง ก ์ ช ั น ของอ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม
  • การบำรุ ง รั ก ษา
  • ว ิ ธ ี ท ำความสะสอาดเคร ื ่ อ ง และอ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม
  • ว ิ ธ ี ท ำความสะอาดห ั ว ด ู ด ฝ ุ ่ น สำหร ั บ พ ื ้ น ราบ
  • การแก ้ ไ ขป ั ญ หา
  • ข้ อ มู ล จำเพาะ

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Follow-up Service
If the appliance
still cannot work
after check
Follow-up Service
If the appliance
still cannot work
after check
Theo dõi Dịch Vụ
N u thi t b v n
không ho t đ ng
sau khi ki m tra
บริ ก ารหลั ง การขาย
หากเครื ่ อ งไม่ ส
ามารถใช้ ง านไ
ด้ ห ลั ง จากตรวจ
สอบแล้ ว
40
VC-GC32,31CP
Vietnam
Do not attempt to repair it by yourself.
Go to Toshiba Repair Center nearby with the appliance and warranty to
get service.
Please call Customer Service number: 18001529 for further support.
Thailand
Do not attempt to repair it by yourself.
Go to Toshiba Repair Center nearby with the appliance and warranty to
get service.
Please call Customer Service number: 02-511-7777 for further support.
Việt Nam
Không tự tháo lắp hay sửa chữa thiết bị.
Mang thiết bị đến Trạm bảo hành ủy quyền của Toshiba Việt Nam gần nhất
để được sửa chữa.
Vui lòng gọi đến số điện thoại của Trung tâm tư vấn và hỗ trợ khách hàng
của Toshiba 18001529 (miễn phí) để được hỗ trợ thêm.
ไทย
อย่ า พยายามซ่ อ มเครื ่ อ งด้ ว ยตั ว เอง
นำเครื ่ อ งพร้ อ มใบรั บ ประกั น ไปยั ง ศู น ย์ ซ ่ อ มของ Toshiba เพื ่ อ เข้ า รั บ บริ ก าร
โปรดติ ด ต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า หมายเลข 02-511-7777
สำหรั บ รายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Toshiba VC-GC31CPT

 • Page 1 อย่ า พยายามซ่ อ มเครื ่ อ งด้ ว ยตั ว เอง หากเครื ่ อ งไม่ ส นำเครื ่ อ งพร้ อ มใบรั บ ประกั น ไปยั ง ศู น ย์ ซ ่ อ มของ Toshiba เพื ่ อ เข้ า รั บ บริ ก าร ามารถใช้ ง านไ...
 • Page 2 đình คู ่ ม ื อ สำหรั บ ผู ้ ใ ช้ เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น Toshiba สำหรั บ ใช้ ภ ายในบ้ า น Please read this manual carefully in order to operate the machine properly, and store it safely after reading.
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents Safety Precautions Product Structure Parts identification Accessories How to operate your vacuum cleaner Schematic diagram How to clean floor and carpet Dust Cup 1. Structure 2. Disassembly and assembly of dust cup 3. Disassembly of dust cup parts 4. Assembly of dust cup parts How to clean 1.
 • Page 4: Safety Precautions

  Safety Precautions Please Do Comply. Caution Mark Interpretation Caution Mark Indication Death or serious injury may occur Warning if the safety requirements are Never do what the mark describes. ignored while using this product. Injury or property damage may Always do what the mark describes. result if the safety requirements Caution are ignored while using this...
 • Page 5 Warning Do not try to vacuum sharp Do not block the air vent while fragments such as glass, pin, operating the appliance to avoid blades and other objects with fire. Prohibition Prohibition sharp edges to avoid damaging the appliance or injury. Do not keep the appliance close to Do not operate the appliance when flammable materials such as...
 • Page 6: Product Structure

  Accessories: Hose Telescopic Wand Floor Head Crevice Nozzle Futon Brush Round Brush VC-GC31CPT/CPV VC-GC31CPT/CPV VC-GC31CPT/CPV VC-GC31CPT/CPV VC-GC32CPT/CPV only VC-GC32CPT/CPV only VC-GC32CPT/CPV VC-GC32CPT/CPV VC-GC32CPT/CPV VC-GC32CPT/CPV VC-GC32,31CP...
 • Page 7: How To Operate Your Vacuum Cleaner

  How to operate your vacuum cleaner Schematic diagram Power switch Fuse Power cord Self-resetting thermal cut-out Motor Do not use the vacuum cleaner without proper installation of the dust Warning cup and filter. How to clean floor and carpet Clean floor To increase the cleaning effect and avoid scratching the floor surface, move floor head lightly along the floor.
 • Page 8: Dust Cup

  Dust Cup 1. Structure Cup cover Cup button Separation chamber Dust cleaning Max. line Dust cup Pleat filter slider The dust should not Do install the pleat exceed the Max. line Slide it right and left filter properly to to avoid suction to clean the dust avoid motor declining because of...
 • Page 9: Disassembly Of Dust Cup Parts

  3. Disassembly of dust cup parts " " in the Press the cup button to remove the pleat filter direction of the arrow to remove it. and separation net. cover Cup buttton Press the button on both sides of the pleat * Disassemble the pleat filter above the garbage bin, filter to disassemble it.
 • Page 10: How To Clean

  Increase the cleaning frequency of the pleat filter and separation net after frequent suction to avoid blocking. It is advisable for allergy sufferers to wear disposable gloves and a face mask Caution while emptying the cleaner. Do clean the dust cup when the dust reaches the Max. line to avoid the suction declining.
 • Page 11: How To Clean The Pleat Filter

  t l i " " in the Slide the dust cleaning slider right and left for direction of the arrow to remove it. about 5 times. Dust cleaning slider cover Press the button on both sides of the pleat t l i filter to disassemble it.
 • Page 12: Function Of Accessories

  Function of Accessories The handgrip could be disconnected from the hose. For Model: VC-GC31CPT/CPV VC-GC32CPT/CPV For Model: VC-GC31CPT/CPV VC-GC32CPT/CPV * Crevice nozzle's continuous use For Model: shall not exceed VC-GC31CPT/CPV 20 minutes to VC-GC32CPT/CPV avoid causing motor overload. For Model:...
 • Page 13: Maintenance

  Maintenance How to clean the appliance and accessories The appliance should not be washed with water or a dripping rag to avoid an electrical shock or a breakdown. Warning The parts should be hung in the shade to dry after cleaning. Do not attempt to dry with a hair dryer, electric heater or warm fans to avoid mechanical injury or performance decline.
 • Page 14: Troubleshooting

  Clean the pleat filter and restart the vacuum t l i cleaner. suddenly. valve opens. Vacuum cleaner causes smell Clean the pleat filter and dust cup. during operation. Specifications Model No. VC-GC31CPT/CPV VC-GC32CPT/CPV Rated Voltage 220V 220V Rated Frequency 50Hz 50Hz Rated Input Power 950W 950W...
 • Page 15 Nội dung Cẩn trọng an toàn Cấu tạo của thiết bị Xác định các bộ phận Phụ kiện Vận hành máy hút bụi Sơ đồ mạch điện Cách vệ sinh sàn và thảm Hộp chứa bụi 1. Cấu tạo 2. Tháo và lắp hộp chứa bụi 3.
 • Page 16: Cẩn Trọng An Toàn

  ủy Ngăn cấm Hiển thị ngắn mạch, điện giật quyền của Toshiba hay người hay hỏa hoạn. có trình độ chuyên môn để tránh bị điện giật hay thương tích. Không rút hay cắm phích Sử...
 • Page 17 Cảnh báo Không để vật gì che chắn khe thông Không hút các mảnh sắc như thủy gió khi thiết bị hoạt động để tránh làm tinh, kim, lưỡi dao và những vật khác hỏng thiết bị có cạnh sắc nhọn để tránh bị thương Ngăn cấm Ngăn cấm tích hay làm hư...
 • Page 18: Cấu Tạo Của Thiết Bị

  Phụ kiện: Ống ruột gà Đầu hút trên sàn Đầu hút khẻ hở nhỏ Đầu hút trên nệm Bàn chải tròn Ống lồng (để tăng giảm chiều dài) VC-GC31CPT/CPV VC-GC31CPT/CPV VC-GC31CPT/CPV VC-GC31CPT/CPV Chỉ cho VC-GC32CPT/CPV Chỉ cho VC-GC32CPT/CPV...
 • Page 19: Vận Hành Máy Hút Bụi

  Vận hành máy hút bụi Sơ đồ mạch điện Công tắc nguồn Cầu chì Dây nguồn Cầu chì nhiệt (tự khởi động) Động cơ Không sử dụng máy hút bụi nếu không lắp hộp chứa bụi và bộ lọc Cảnh báo đúng cách Cách vệ...
 • Page 20: Hộp Chứa Bụi

  Hộp chứa bụi 1. Cấu tạo Nắp đậy hộp Nút mở hộp Ngăn riêng Núm gạt làm sạch bụi Vạch tối đa Hộp Bộ lọc xếp ly chứa bụi Trượt qua trái, phải Bụi không được vượt để làm sạch bụi bám Lắp bộ...
 • Page 21: Cách Tháo Phụ Kiện Hộp Chứa Bụi

  3. Cách tháo phụ kiện hộp chứa bụi Xoay nắp hộp theo chiều mũi tên Nhấn nút mở hộp để tháo bộ lọc " " đến vị trí để tháo nó ra. xếp ly và lưới lọc ra. Nắp hộp chứa Nút nhấn mở...
 • Page 22: Cách Vệ Sinh

  Cách vệ sinh Tăng cường số lần vệ sinh bộ lọc xếp ly và lưới lọc khi thường xuyên hút bụi để tránh bị tắc nghẽn. Người bị dị ứng nên đeo găng tay và khẩu trang dùng một lần khi vệ sinh Cẩn trọng hộp chứa bụi.
 • Page 23: Vệ Sinh Bộ Lọc Xếp Ly

  Vệ sinh bộ lọc xếp ly Xoay nắp hộp chứa bụi theo chiều mũi Trượt nút gạt làm sạch bụi qua phải và trái khoảng năm lần. tên đến dấu " " để tháo ra. Nút gạt làm sạch bụi Nắp hộp chứa...
 • Page 24: Chức Năng Các Phụ Kiện

  Chức năng các phụ kiện Tay nắm có thể tháo ra khỏi ống ruột gà. Cho kiểu máy : VC-GC31CPT/CPV VC-GC32CPT/CPV Cho kiểu máy : VC-GC31CPT/CPV VC-GC32CPT/CPV * Đầu hút khe hở nhỏ sử dụng liên tục không Cho kiểu máy : VC-GC31CPT/CPV quá...
 • Page 25: Bảo Dưỡng

  Đảm bảo các phụ kiện khô hoàn toàn trước khi lắp lại. Khi phụ kiện cũ hoặc hỏng, hãy nhanh chóng thay thế để tránh làm giảm Cẩn trọng lực hút. Liên hệ nhà cung cấp hay trạm bảo hành ủy quyền của Toshiba để mua phụ kiện thay thế. VC-GC32,31CP...
 • Page 26: Xử Lý Sự Cố

  Máy hút bụi có mùi Rác, bụi có nấm mốc. Vệ sinh bộ lọc xếp ly và hộp chứa bụi. hôi khi hoạt động. Thông số kỹ thuật Model VC-GC31CPT/CPV VC-GC32CPT/CPV Điện áp 220V 220V Tần số 50Hz 50Hz Công suất IEC...
 • Page 27 สารบั ญ ข ้ อ ควรระว ั ง เพ ื ่ อ ความปลอดภ ั ย โครงสร ้ า งผล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ชิ ้ น ส่ ว นประกอบ อ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม วิ...
 • Page 28: ข ้ อ ควรระว ั ง เพ ื ่ อ ความปลอดภ ั ย

  ข ้ อ ความระว ั ง เพ ื ่ อ ความปลอดภ ั ย โปรดทำความเข้ า ใจ ความหมายของเครื ่ อ งหมายเตื อ น สั ญ ลั ก ษณ์ เ ครื ่ อ งหมายเตื อ น อาจเกิ ด การบาดเจ็ บ ร้ า ยแรงหรื อ คำเด...
 • Page 29 คำเต ื อ น อย่ า ลองดู ด ชิ ้ น ส่ ว นที ่ ม ี ค วามแหลมคม อย่ า เกิ ด ขวางช่ อ งระบายอากาศขณะใช้ เช่ น กระจก เข็ ม หมุ ด ใบมี ด หรื อ วั ต ถุ ม ี ค ม เครื...
 • Page 30: โครงสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ

  แปรงทำความสะอาดฟู ก แปรงหั ว กลม ท่ อ ดู ด ฝุ ่ น แบบปรั บ ความยาวได้ หั ว ดู ด ฝุ ่ น สำหรั บ พื ้ น ราบ หั ว ดู ด ฝุ ่ น ตามซอก VC-GC31CPT/CPV VC-GC31CPT/CPV VC-GC31CPT/CPV VC-GC31CPT/CPV...
 • Page 31: วิ ธ ี ก ารใช้ ง านเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น

  วิ ธ ี ใ ช้ ง านเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น ภาพแผนผ ั ง สวิ ต ช์ เ ปิ ด ปิ ด ฟิ ว ส์ สายไฟ เทอร์ ม อลคั ด เอา ท์ ท ี ่ ร ี เ ซ็ ต ด้ ว ยตั ว เอง มอเตอร...
 • Page 32: โครงสร้ า ง

  ถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น โครงสร้ า ง ฝาครอบถ้ ว ย ปุ ่ ม ถ้ ว ย กระบอกแยก ตั ว สไลด์ ก ำจั ด ขี ด ระดั บ สู ง สุ ด ถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น แผ่...
 • Page 33: การถอดชิ ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ของถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น

  การถอดชิ ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ของถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น หมุ น ฝาครอบถ้ ว ยไปยั ง เครื ่ อ งหมาย กดปุ ่ ม ถ้ ว ยเพื ่ อ ถอดแผ่ น กรองแบบจี บ และตาข่ า ยแยก ในทิ...
 • Page 34: วิ ธ ี ท ำความสะอาด

  วิ ธ ี ท ำความสะอาด เพ ิ ่ ม ความถ ี ่ ใ นการทำความสะอาดแผ ่ น กรองแบบจ ี บ และตาข ่ า ยแยกหล ั ง จากการด ู ด บ ่ อ ยคร ั ้ ง เพ ื ่ อ ป ้ อ งก ั น การอ ุ ด ต ั น ข...
 • Page 35: ว ิ ธ ี ท ำความสะอาดแผ ่ น กรอง

  วิ ธ ี ท ำความสะอาดแผ่ น กรองแบบจี บ หมุ น ฝาครอบถ้ ว ยไปยั ง เครื ่ อ งหมาย เล ื ่ อ นท ี ่ ก ำจ ั ด ฝ ุ ่ น ไปทางซ ้ า ยและขวาประมาณ 5 คร ั ้ ง ในทิ...
 • Page 36: ฟ ั ง ก ์ ช ั น ของอ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม

  ฟ ั ง ก ์ ช ั น ของอ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม ตั ว ต่ อ เชื ่ อ มสามารถแยกออ กจากตั ว ยึ ด ได้ สำรหรั บ รุ ่ น : VC-GC31CPT/CPV VC-GC32CPT/CPV สำรหรั บ รุ ่ น : VC-GC31CPT/CPV VC-GC32CPT/CPV * ห...
 • Page 37: การบำรุ ง รั ก ษา

  การบำรุ ง รั ก ษา วิ ธ ี ท ำความสะอาดเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น และอุ ป กรณ์ เ สริ ม ไม ่ ค วรล ้ า งเคร ื ่ อ งด ู ด ฝ ุ ่ น ด ้ ว ยน ้ ำ หร ื อ ผ ้ า ช ุ บ น ้ ำ เพ ื ่ อ ป ้ อ งก ั น การเก ิ ด ไฟฟ ้ า ด ู ด หร ื อ เก ิ ด ความ เส...
 • Page 38: การแก ้ ไ ขป ั ญ หา

  ทำความสะอาดแผ่ น กรองแบบจี บ และถ้ ว ยเก็ บ ในระหว่ า งใช้ ง าน ฝุ ่ น ข ้ อ ม ู ล จำเพาะ ชื ่ อ รุ ่ น VC-GC31CPT/CPV VC-GC32CPT/CPV โวลต ์ โวลต ์ แรงดั น ไฟฟ้ า เฮิ ร ตซ์...

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents