วิ ธ ี ท ำความสะอาด; วิ ธ ี ท ำความสะอาดถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

วิ ธ ี ท ำความสะอาด
ข ้ อ ควรระว ั ง
โปรดกำจั ด ฝุ ่ น และทำความสะอาดแผ่ น กรองแบบจี บ เมื ่ อ อยู ่ ใ นสภาพนี ้ เ พื ่ อ ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการทำ
*
ความสะอาดดี ข ึ ้ น
. 1
วิ ธ ี ท ำความสะอาดถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
กดปุ ่ ม ปลด และดึ ง ถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น ขึ ้ น ในแนวเอี ย ง
ทำความสะอาดตั ว กรองโดยใช้ แ ปรงทำความ
สะอาดที ่ ต ิ ด อยู ่ ด ้ า นใต้ ข องถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
ใช้ แ ปรงทำความสะอาดหรื อ ผ้ า ชื ้ น ในการ
*
กำจั ด ฝุ ่ น ที ่ ต ิ ด อยู ่ บ นวงแหวนซี ล ยาง
วงแหวนซี ล ยาง *
อย่ า กระชากหรื อ ถอดวงแหวนซี ล ยาง
แปรงทำความสะอาด
ตั ว กรอง
* ถอดและใส่ ถ ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น ในตำแหน่ ง ที ่ ถ ู ก ต้ อ งเพื ่ อ หลี ก เลี ่ ย งกาฟุ ้ ง กระจายของฝุ ่ น ในอากาศ
ทำความาสะอาดแผ่ น กรอบทั น ที เ มื ่ อ ใช้ ง านแล้ ว หรื อ เมื ่ อ พลั ง ในการดู ด ลดลง
VC-GC32,31CP
เพ ิ ่ ม ความถ ี ่ ใ นการทำความสะอาดแผ ่ น กรองแบบจ ี บ และตาข ่ า ยแยกหล ั ง จากการด ู ด
บ ่ อ ยคร ั ้ ง เพ ื ่ อ ป ้ อ งก ั น การอ ุ ด ต ั น
แนะนำให ้ ผ ู ้ ท ี ่ เ ป ็ น ภ ู ม ิ แ พ ้ ส วมถ ุ ง ม ื อ และหน ้ า กากแบบใช ้ แ ล ้ ว ท ิ ้ ง ขณะเทฝ ุ ่ น ออกจากถ ้ ว ยเก ็ บ ฝ ุ ่ น
ทำความสะอาดถ ้ ว ยเก ็ บ ฝ ุ ่ น เสมอเม ื ่ อ ปร ิ ม าณฝ ุ ่ น ถ ึ ง ข ี ด ระด ั บ ส ู ง ส ุ ด เพ ื ่ อ ป ้ อ งก ั น ประส ิ ท ธ ิ ภ าพ
การดู ด ลดลง
ปุ ่ ม ปลด
กดปุ ่ ม ถ้ ว ย เพื ่ อ ถอดแผ่ น กรองแบบจี บ และตาข่ า ยแยก
แล้ ว เทฝุ ่ น ออกจากถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
ปุ ่ ม ถ้ ว ย
ช่ อ งดู ด อากาศ
จั ด แนวเครื ่ อ งหมาย
ของฝาครอบถ้ ว ยให้ ต รงกั บ
เครื ่ อ งหมาย
ของปุ ่ ม ถ้ ว ย แล้ ว กดลงจนกระทั ่ ง ได้
ยิ น เสี ย งคลิ ก
33

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents