การแก ้ ไ ขป ั ญ หา; ข้ อ มู ล จำเพาะ - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

การแก ้ ไ ขป ั ญ หา
ตรวจสอบรายการต่ อ ไปนี ้ ก่ อ นติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก าร
อย่ า พยายามซ่ อ มแซมด้ ว ยตนเองเมื ่ อ เครื ่ อ งเกิ ด การชำรุ ด เพื ่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ไฟฟ้ า ดู ด อั ค คี ภ ั ย หรื อ การบาดเจ็ บ
ปั ญ หา
เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น หยุ ด ทำงาน
ในระหว่ า งใช้ ง าน
พล ั ง ด ู ด ลดลง
สายไฟม้ ว นเก็ บ หรื อ
ดึ ง ออกได้ ไ ม่ ส ุ ด
เส ี ย งด ั ง ข ึ ้ น โดยก
ะท ั น ห ั น
เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น ส่ ง กลิ ่ น
ในระหว่ า งใช้ ง าน
ข ้ อ ม ู ล จำเพาะ
ชื ่ อ รุ ่ น
แรงดั น ไฟฟ้ า
ความถี ่
กำลั ง ไฟขาเข้ า IEC
ความยาวสายไฟ
ความจุ ข องการเก็ บ ฝุ ่ น
ขนาด
น้ ำ หนั ก สุ ท ธิ
อุ ป กรณ์ เ สริ ม
เคร ื ่ อ งด ู ด ฝ ุ ่ น น ี ้ ผ ล ิ ต ตามมาตรฐาน
เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น นี ้ เ ป็ น เครื ่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า class II
เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น นี ้ เ หมาะสำหรั บ ใช้ ง านภายในบ้ า นหรื อ การทำความสะอาดในลั ก ษณะคล้ า ยกั น เท่ า นั ้ น อย่ า ใช้ เ ครื ่ อ งนี ้ ภ ายนอกอาคาร
หรื อ ใช้ เ พื ่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ื ่ น ใดที ่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารทำความสะอาด
VC-GC32,31CP
สาเหตุ ท ี ่ เ ป็ น ไปได้
อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ความร้ อ นทำงาน หากเครื ่ อ
งดู ด ฝุ ่ น ถู ก ใช้ ใ นบริ เ วฯที ่ ม ี อ ุ ณ หภู ม ิ ส ู ง หรื อ
I
งานต่ อ เนื ่ อ งเป็ น เวลานาน
อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ความร้ อ นอาจทำงาน
ปลั ๊ ก หลุ ด
อุ ป กรณ์ เ สริ ม เกิ ด การอุ ด ตั น
แผ่ น กรองแบบจี บ สกปรก
ม้ ว นสายไฟไม่ ถ ู ก ต้ อ ง
สายไฟบิ ด เป็ น เกลี ย ว
สายด ู ด ท ่ อ ด ู ด ฝ ุ ่ น แบบปร ั บ ความยาวได้
หรื อ หั ว ดู ด ฝุ ่ น สำหรั บ พื ้ น ราบ เกิ ด การอุ ด ตั น
แผ ่ น กรองแบบจ ี บ เก ิ ด การอ ุ ด ต ั น และวาล ์ ว
นิ ร ภั ย ถู ก เปิ ด
ขยะเกิ ด เชื ้ อ รา
VC-GC31CPT/CPV
โวลต ์
220
เฮิ ร ตซ์
50
ว ั ต ต ์
950
เมตร
5
ลิ ต ร
0.25
ยาว310×สู ง 255×กว้ า ง220
2.7 กก.
ท ่ อ ด ู ด ฝ ุ ่ น แ บ บ ป ร ั บ ค ว า ม ย า ว ไ ด ้ ( 1 ช ิ ้ น )
ห ั ว ด ู ด ฝ ุ ่ น ส ำ ห ร ั บ พ ื ้ น ร า บ ( 1 ช ิ ้ น )
แ ป ร ง ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ฟ ู ก ( 1 ช ิ ้ น )
ห ั ว ด ู ด ฝ ุ ่ น ต า ม ซ อ ก ( 1 ช ิ ้ น )
ท ่ อ ต ่ อ ( 1 ช ิ ้ น )
: IEC 60335-1, IEC 60335-2-2
วิ ธ ี แ ก้ ไ ขปั ญ หา
ช่ อ งดู ด อากาศหรื อ ช่ อ งระบายอากาศอาจเกิ ด
การอ ุ ด ต ั น ตรวจสอบและกำจ ั ด ส ิ ่ ง อ ุ ด ต ั น หย ุ ด
พ ั ก ส ั ก คร ู ่ (ประมาณหน ึ ่ ง ช ั ่ ว โมง) ก ่ อ นใช ้ ง าน
อี ก ครั ้ ง
เสี ย บปลั ๊ ก ให้ แ น่ น
ตั ด แหล่ ง จ่ า ยไฟ
ถอดปลั ๊ ก
อ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม
กำจ ั ด ส ิ ่ ง อ ุ ด ต ั น
ทำความสะอาดแผ่ น กรองแบบจี บ
ดึ ง สายไฟออกมาหนึ ่ ง หรื อ สองเมตร แล้ ว ม้ ว น
ใหม่ อ ี ก ครั ้ ง
ดึ ง สายไฟออกมา แล้ ว ม้ ว นสายไฟซ้ ำ ๆ ขณะที ่
กดปุ ่ ม ม้ ว นสายไฟค้ า งไว้
กำจั ด สิ ่ ง อุ ด ตั น
ทำความสะอาดแผ่ น กรองแบบจี บ แล้ ว เปิ ด ใช้ เ
ครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น อี ก ครั ้ ง
ทำความสะอาดแผ่ น กรองแบบจี บ และถ้ ว ยเก็ บ
ฝุ ่ น
VC-GC32CPT/CPV
โวลต ์
220
เฮิ ร ตซ์
50
ว ั ต ต ์
950
เมตร
5
ลิ ต ร
0.25
ยาว310×สู ง 255×กว้ า ง220
2.7 กก.
ท ่ อ ด ู ด ฝ ุ ่ น แ บ บ ป ร ั บ ค ว า ม ย า ว ไ ด ้ ( 1 ช ิ ้ น )
ห ั ว ด ู ด ฝ ุ ่ น ส ำ ห ร ั บ พ ื ้ น ร า บ ( 1 ช ิ ้ น )
แ ป ร ง ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ฟ ู ก ( 1 ช ิ ้ น )
ห ั ว ด ู ด ฝ ุ ่ น ต า ม ซ อ ก ( 1 ช ิ ้ น )
ท ่ อ ต ่ อ ( 1 ช ิ ้ น )
แ ป ร ง ห ั ว ก ล ม ( 1 ช ิ ้ น )
แ ป ร ง ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ฟ ู ก ( 1 ช ิ ้ น )
ถอด
37

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents