Úvod - AEG WM 6 Instructions For Use Manual

Workshop charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
54
www.aeg-automotive.com
ÚVOD
Význam symbolov a výstražných upozornení, ktoré
sú používané v tomto návode na používanie a/alebo
na prístroji:
Pri používaní prístroja dodržiavajte tento
návod na ovládanie.
nebezpečenstvo ohrozenia života a nehody
pre deti!
Rešpektujte varovné a bezpečnostné
pokyny!
Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Prístroj používajte iba na miestach chráne-
ných pred poveternostnými vplyvmi!
Ochranne izolovaná schránka
(Kategória ochrany II)
z likvidujte obal s ohľadom na životne
prostredie!
Požívajte ochranné okuliare
Noste ochranné rukavice
Poznámka:
táto nabíjačka batérií je v tomto návode na obsluhu
označovaná tiež pojmom prístroj.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Wm 10158007158008

Table of Contents