Download Table of Contents Print this page

Ogólne Warunki Gwarancji - AEG AR 4027 USB/CR Instruction Manual

Car radio with usb & card reader

Advertisement

Table of Contents
Język polski
50
Usuwanie usterek
Przed skorzystaniem z listy kontrolnej należy najpierw spraw-
dzić, czy urządzenie jest właściwie podłączone. Jeżeli po
sprawdzeniu całej listy kontrolnej usterka nie zostanie w pełni
usunięta, należy skonsultować się z najbliższym punktem
serwisowym.
Oznaki usterki
Powód
Brak funkcjonowa-
Włączony zapłon. Obrócić kluczyk
nia.
Nastąpiło przepa-
lenie jednego lub
kilku bezpieczni-
ków.
Odbiornika nie
Błędne podłącze-
można zapłonem
nie (każdy produ-
„Wł." lub „Wył.".
cent samochodów
rozmiesz-cza
inaczej podłączenie
ISO w pojeździe).
Urządzenie nie
Nastąpiło zakłó-
działa prawidłowo
cenie mikrokom-
putera przez pola
elektromagnetycz-
ne.
Brak odbioru radio-
Niepodłączony
wego.
kabel antenowy.
Słaby odbiór radio-
Ew. pojazd
foniczny.
wyposażony jest w
specjalną antenę
(Antenę pochodnie
zakodowaną.)
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na
zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty
zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana
Sposób usunięcia
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot
ceny zakupu urządzenia.
usterk
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia
zapłonu w pozycję
funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego
„ON" lub „ACC".
stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Wymienić bez-
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne,
piecznik na inny
chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił
bezpiecznik 5 A /
zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy
1 A .
wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w
wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.
Skontaktować się
z warsztatem lub
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne
specjalistą własne-
od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki
go samochodo-
tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego
wym z zapytaniem
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi
o specyficzny dla
i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i
pojazdu adapter.
prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu,
Wyłączyć i po-
data sprzedaży urządzenia).
nownie włączyć
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie
odbiornik.
Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów
Mocno wetknąć
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
kabel antenowy w
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego
złącze antenowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
na urządzeniu.
Skontaktować
się z warsztatem
lub specjalistą
własnego samo-
chodowym. (W
przypadku „ob-
cych fabrykatów"
istnieją specyficzne
zwrotnice zasilania
wzgl. adaptery
napięciowe.)

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents