Download Table of Contents Print this page

Język Polski - AEG AR 4027 USB/CR Instruction Manual

Car radio with usb & card reader

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Instrukcja użytkowania
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że
korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.
Wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym.
• Urządzenie należy używać tylko zgodnie z jego przezna-
czeniem.
• Urządzenie wbudować uważając, aby nie zasłonić otwo-
rów wentylacyjnych.
• Nigdy nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Niefa-
chowo przeprowadzone naprawy mogą być groźne w
skutkach dla użytkownika. Nie włączać uszkodzonego
urządzenia, jedynie przekazać go fachowcowi do napra-
wy.
Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają
zwracać Państwa uwagę na:
Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę
użytkownika na znajdujące się w załączonych do-
kumentach ważne wskazówki związane z obsługą
i konserwacją urządzenia.
Urządzenia z tym symbolem używają do odczyty-
wania dźwięku z płyty kompaktowej „Lasera klasy
A". Wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa ma
zapobiec temu, żeby użytkownik w czasie otwiera-
nia kieszeni odtwarzacza płyt kompaktowych
został poddany niebezpiecznemu dla ludzkich
oczu oddziaływaniu niewidocznego światła lasera.
Wyłącznika tego nie należy w żadnym wypadku zmostkować
lub też przy nim manipulować, ponieważ grozi to niebezpie-
czeństwem, że użytkownik poddany zostanie oddziaływaniu
niebezpiecznego dla ludzkich oczu niewidocznego światła
lasera.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Dzieci i osoby niepełnosprawne
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-
nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-
stwo uduszenia!
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
OSTRZEŻENIE:
• Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest najważniejszym
przykazaniem. Dlatego też z odbiornika samochodo-
wego należy korzystać tak, aby w pełni panować nad
aktualnymi sytuacjami drogowymi.
• Należy pamiętać o tym, że przy prędkości jazdy
50 km/h w ciągu sekundy pojazd pokonuje 14 m.
• W krytycznych sytuacjach odradzamy obsługę radia.
• Wskazówki bezpieczeństwa np. policji lub straży pożar-
nej muszą być w pojeździe odbierane niezwłocznie i
świadomie.
• Słuchania wybranego programu należy podczas jazdy
dokonywać wyłącznie z odpowiednim nastawienia
głośności.
• Aby uniknąć poważnych wypadków drogowych,
urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby nie
przeszkadzało w korzystaniu z kierownicy, przekładni
biegów i innych elementów wyposażenia pojazdu.
• Należy również pamiętać o tym, że instalacja urządzenia
nie może wpływać na elementy zabezpieczające, na
przykład poduszki powietrzne, ani zakłócać widoczności.
Środki ostrożności dotyczące czasu mon-
tażu/połączeń
• Od baterii odłączać najpierw biegun ujemny, a następnie
dodatni. (Podłączać w odwrotnym kierunku.)
Uwaga: Przy odłączonej baterii następuje wygaszenie ws-
zystkich informacji niestałej pamięci. Należy postępować
wg wskazówek bezpieczeństwa producenta pojazdu.
• Bezpiecznik główny musi być zainstalowany możliwie blisko
(maks. 30 cm) bieguna dodatniego baterii w celu zabez-
pieczenia samochodu przed ewentualnym pożarem kabla
spowodowanym np. wypadkiem. Postępowanie niezgod-
ne z powyższym powoduje wygaszenie gwarancji.
• Średnica kabli Plus i Minus nie może być mniejsza od
1,5 mm².
Język polski
45

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents