Download Table of Contents Print this page

Dane Techniczne - AEG AR 4027 USB/CR Instruction Manual

Car radio with usb & card reader

Advertisement

Table of Contents
10 Przycisk Reset (resetowanie)
Patrz rozdział „Instrukcja obsługi" na stronie 47.
11 Przycisk /DIR
a) W trybie radiowym wybór stacji.
b) W trybie USB/CARD:
• Nacisnąć przycisk, aby wybrać następny tytuł
muzyczny.
• Przytrzymać przycisk, aby wybrać następny kata-
log (jeśli są katalogi w mediach).
12 Przycisk BAND/PTY
a) Tryb radia
Szybko nacisnąć przycisk BAND/PTY w celu prze-
łączania między trzema obszarami FM- (UKW). Na
wskaźniku LCD zostanie wyświetlony wybrany zakres.
b) Przycisk PTY
Obsługa radia
PTY Wybór typu programu
Poza nazwą stacji, kilkoma informacjami na temat
stacji radiowej na temat typu programu w Państwa
programie, taka informacja może wyświetlić się na
radiu samochodowym.
Programem może być jeden z poniższych rodzajów,
na przykład:
SPORT
NEWS
Za pomocą funkcji PTY można wybrać specyficzne
stacje dla pewnego typu programu. Poszczególne
typy programów dzielą się na dwie kategorie: Muzyka
i Słowa. Można znaleźć listę z typami programu na
stronie 51.
• Przytrzymać 1x przycisk BAND/PTY aby włączyć
funkcje i wybrać kategorię „Słowa".
• Przytrzymać 2x przycisk BAND/PTY aby wybrać
kategorię „Muzyka".
WSKAZÓWKA: Wyłączyć funkcję
Jeśli po raz trzeci przytrzymamy przycisk BAND/
PTY, funkcja zostanie wyłączona.
Następnie nacisnąć przyciski stacji 1-6 aby dokonać
wyboru PTY. Na wyświetlaczu pojawia się wybrany typ
programu.
Jeśli wybrano PTY radio zaczyna wyszukiwać swojej
informacji PTY i zatrzymuje się, kiedy żądana informa-
cja PTY jest odnaleziona.
POP
CLASSICS
Jeśli nie odnaleziono wybranego typu programu, na
wyświetlaczu pojawia się komunikat „NO PTY".
Jeśli nie ma już informacji PTY, funkcja PTY automa-
tycznie przełączy się do trybu normalnego.
13 Przycisk AS/PS
Tryb radia:
a) Nacisnąć szybko przycisk, aby odtworzyć zapisane
stacje w ciągu przez ok. 5 sekund. Nacisnąć wybrana
stację, aby zamknąć operację i odtworzyć stacje
radiową.
b) Przytrzymać przycisk, aby uruchomić automatyczne
skanowanie stacji. SEARCH pojawia się na wyświe-
tlaczu. Proces wyszukiwania może zabrać kilka minut.
Stacje zapisywane są w porządku rosnących częstotli-
wości. Następnie zapisane stacje są odtwarzane przez
krótki czas. Nacisnąć przycisk stacji, aby zakończyć
operację.
W trybie USB/CARD :
Bezpośredni wybór pliku muzycznego.
Nacisnąć przycisk AS/PS a „NUM - - -" wyświetli się na
wyświetlaczu. Ustawić kontrolkę głośności na wybranym
pliku lub wprowadzić numer przyciskami stacji (przycisk
1-6, MODE = 7, /DIR = 8, /DIR = 9, BAND = 0).
Następnie nacisnąć przycisk SEL (3) aby odtworzyć plik.

Dane techniczne

Ogólne
Napięcie zasilania ..........................DC 12 V (ujemne uziemienie)
Pobór prądu ........................................................................5 A Max.
Moc ........................................................................4 x 80 W (PMPO)
Formaty pliku odtwarzalnego .....................................MP3, WMA
Wymiaru obudowy (Instalacja) .....182 szer. x 52 wys.x 108 głęb.
Zakres FM
Zakres częstotliwości ................................87,5 MHz ~ 108,0 MHz
Czułość używalna ........................................................................4 µV
Częstotliwość pośrednia ..................................................10,7 MHz
Zastrzega się prawo do zmian technicznych!
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-
pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy
niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.
Język polski
49

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents