Download Table of Contents Print this page

AEG AR 4027 USB/CR Instruction Manual page 48

Car radio with usb & card reader

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Język polski
48
c) Nacisnąć szybko przycisk SEL aby wprowadzić menu
wyboru. Kilkakrotne powtarzanie przycisku SEL to
wybór poszczególnych wpisów menu. Można zmienić
ustawienia poszczególnych wpisów menu poprzez
obracanie kontrolką głośności.
BAS (Basy)
TRE (Soprany)
BAL (Balans)
FAD (Wzmacniacz)
AF ON/AF OFF
AF (ang. Alternative Frequencies- alternatywne
częstotliwości) to funkcja działająca z RDS (Radio
Data System- radiowy system danych) i może być
użyta tylko z stacjami FM. W tle urządzenie wyszukuje
najlepszej częstotliwości dla wybranej stacji.
• ON: Jeśli dana stacja radiowa ma słaby odbiór,
urządzenie przełącza się automatycznie na stację
nadawczą, nadająca ten sam program poprzez
ten sam łańcuch nadawczy RDS.
• OFF: Funkcja nie jest aktywna.
REG ON/REG OFF
O pewnych godzinach, niektóre stacje grupują swoje
programy w programach regionalnych o różnej treści.
• ON: Odtwarzane są wyłącznie regionalne progra-
my stacji.
• OFF: Odtwarzane są również programy ogólno-
krajowe.
VOL (głośność)
4 Przycisk /DIR
a) IW trybie radiowym wybór stacji.
b) W trybie USB/CARD :
• Nacisnąć przycisk, aby wybrać następny tytuł
muzyczny.
• Przytrzymać przycisk, aby wybrać następny kata-
log (jeśli są katalogi w mediach)
5 Przycisk
/MUT
a) Nacisnąć przycisk, aby przerwać odtwarzanie tytułu
muzycznego (funkcja pauzy). Ponowne naciśnięcie
tego przycisku wznowi odtwarzanie płyty.
b) Jeśli przytrzymamy ten przycisk, odtwarzanie wyciszy
się. Aby wyłączyć funkcję, przytrzymać ponownie
przycisk.
6 Wyświetlacz LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)
7 Szczelina na kartę SD/MMC
Wsunąć kartę pamięci do odpowiedniego otworu z
etykietą do góry, aż zatrzaśnie się za pomocą „kliknięcia".
Na wyświetlaczu pojawia się informacja CARD.
Dane zawarte na niej odtwarzane są automatycznie.
WSKAZÓWKA:
W celu wyszukiwania/wyboru specjalnych ścieżek
należy postępować wg kroków opisanych w punkcie 13
(Przycisk AS/PS jako funkcja szukania w trybie MP3).
Aby wyjąc kartę pamięci, należy ponownie nacisnąć na
końcówkę karty pamięci. Otwiera się za pomocą „kliknię-
cia" i można ją wyjąć.
UWAGA:
Proste wyciąganie może uszkodzić slot i/lub kartę
pamięci.
8 Gniazdko AUX
Dla podłączenia urządzeń odtwarzania analogowego. Za
pomocą tego gniazdka można odsłuchiwać przez głośniki
także nagrania z innych odtwarzaczy, np. odtwarzacza
MP3, odtwarzacza CD.
1. Podłącz zewnętrzne urządzenie za pomocą wtyczki
jack 3,5 mm stereo do gniazda AUX (8).
2. Naciskaj przycisk MODE (1) aż na wyświetlaczu ukaże
się napis „AUX".
3. Słychać odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia
poprzez głośniki. Można zmienić głośność za pomocą
kontrolki głośności (3).
4. Dalej proszę postępować jak podano na instrukcji
obsługi zewnętrznego źródła dźwięku.
WSKAZÓWKA:
Ustaw optymalną głośność w zewnętrznym urządzeniu.
9 Podłączenie USB
W przypadku zamiaru odtwarzania danych z pamięci
„USB styk" należy wetknąć ją do przeznaczonego do
tego otworu. Na wyświetlaczu pojawia się informacja.
Następuje automatyczne odtwarzanie danych.
WSKAZÓWKA:
• W celu wyszukiwania/wyboru specjalnych ścieżek
należy postępować wg kroków opisanych w punk-
cie 13 (Przycisk AS/PS-jako funkcja szukania w trybie
MP3).
• Prosimy zauważyć: Połączenie USB jest przezna-
czone tylko do odtwarzania mediów, a nie do łado-
wania urządzeń zewnętrznych. Tylko niskie zasilanie
(100 mA) może być zapewnione. To połączenie USB
nie jest przeznaczone do obsługi np. zewnętrznych
twardych dysków 2,5", wymagając natężenia na
rozruchu do 1100 mA. Do odtwarzania smartfonu,
urządzeń iPod lub iPhone, użyć gniazdka AUX-IN,
przeznaczonego do tego celu.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents