ไทย - Asus ADSU001 Quick Start Manual

Professional dock
Table of Contents

Advertisement

produksi
produk
คุ ณ สมบั ต ิ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์
duk rusak
iode
• ส่ ว นต่ อ ขยายอเนกประสงค์ ท ี ่ เ ชื ่ อ มต่ อ เข้ า กั บ พอร์ ต USB
ngan
• สายเคเบิ ล 60 ซม. ซึ ่ ง เชื ่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ข องคุ ณ เข้ า กั บ หน้ า จอ
s ini:
asi oleh
• พอร์ ต Gigabit LAN ซึ ่ ง มี ก ารเชื ่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ยสำ า หรั บ การ
h diganti,
• พอร์ ต USB Type-A 3.1 เหมาะสำ า หรั บ แป้ น พิ ม พ์ แ ละเมาท์
• พอร์ ต USB Type-C 3.1 พร้ อ มด้ ว ยการรองรั บ การส่ ง ข้ อ มู ล
g tidak
uk,
erubahan
angan,
Specifications summary
lewat atau
an Anda
dikenakan
berbeda
erlakukan
diperlukan
rmasi
ngi http://
_Policy/
Garansi
luruhan,
r.asus.
egara
Q14837-1_ASUS_Professional_Dock_QSG_V2.indd 79
Type-C ในอุ ป กรณ์ ข องคุ ณ
ขนาดใหญ่ ผ ่ า น HDMI พร้ อ มด้ ว ยการรั บ รองระดั บ 4K สู ง สุ ด
เล่ น เกมแบบใช้ ส ายที ่ เ สถี ย ร
และการชาร์ จ ด่ ว นของ PD
Dimensions
100 x 60 x 15.6mm (L x W x H)
Weight
105g
ความยาวสาย
สายเคเบิ ล USB Type-C 60 ซม.
เคเบิ ล
2 x USB 3.1 Gen1 Type-A ports
1 x USB 3.1 Gen1 Type-C port (ข้ อ มู ล
พอร์ ต ดาวน์
สตรี ม
1 x RJ-45 (Gigabit)
1 x HDMI ที ่ ม ี ค วามละเอี ย ดของเอาต์ พ ุ ต
ความเร็ ว ใน
USB Type-A & Type-C 5Gbps(max)
การถ่ า ยโอน
พลั ง งานอิ น พุ ต รองรั บ PD 3.0, สู ง สุ ด 20V/3A
• หากพลั ง งานอิ น พุ ต >=18W พลั ง งาน
พลั ง งาน
เอาต์ พ ุ ต
• หากพลั ง งานอิ น พุ ต <18W พลั ง งาน
อุ ณ หภู ม ิ ข ณะทำ า งาน: 0°C ~ 45°C
สภาพแวดล้ อ ม
อุ ณ หภู ม ิ ข ณะเก็ บ รั ก ษา: -20°C ~ 70°C
ความเข้ า กั น ได้ โปรดดู ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์
ไทย
และการชาร์ จ )
สู ง สุ ด 3840x2160 @30Hz
เอาต์ พ ุ ต สู ง สุ ด สำ า หรั บ ดาวน์ ส ตรี ม ทั ้ ง หมด
เท่ า กั บ 8W
เอาต์ พ ุ ต สู ง สุ ด สำ า หรั บ ชาร์ จ อุ ป กรณ์ ข อง
คุ ณ เท่ า กั บ 5W
79
2018/10/5 下午 05:39:47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents