Asus ADSU001 Quick Start Manual page 75

Professional dock
Table of Contents

Advertisement

Pan/Pani:
Numer telefonu:
Adres:
Adres e-mail:
Data zakupu (DD/MM/RR):
Nazwa dostawcy:
Numer telefonu dostawcy:
Adres dostawcy:
Numer seryjny:
Ważne! Usługa gwarancyjna zostanie zapewniona i
zrealizowana przez punkt sprzedaży. Należy zachować
niniejszy formularz informacyjny do gwarancji ASUS
oraz oryginalny dowód zakupu w bezpiecznym miejscu
do wykorzystania w przyszłości. ASUS może wymagać
dostarczenia tego dokumentu, przed akceptacją żądań
naprawy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
A. Okres gwarancji: Niniejsza gwarancja obowiązuje w okresie
B. Ogólne:
1. Akcesoria dostarczone wraz z produktem nie są objęte
Q14837-1_ASUS_Professional_Dock_QSG_V2.indd 73
Formularz informacji o gwarancji ASUS
wskazanym na stronie pomocy technicznej produktu w
oficjalnej witrynie firmy ASUS pod adresem http://qr.asus.
com/support. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty
pierwszego zakupu produktu przez klienta. Jeśli dowód
zakupu nie zostanie dostarczony wraz z Produktem, jako
początek okresu gwarancji zostanie uznana data produkcji
produktu zarejestrowana przez ASUS.
gwarancją.
/
/
73
2018/10/5 下午 05:39:46

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents