Asus ADSU001 Quick Start Manual page 87

Professional dock
Table of Contents

Advertisement

Ông/ Bà:
Số điện thoại:
Địa chi:
E-mail:
Ngày mua:
Tên đại lý:
Số điện thoại đại lý:
Địa chỉ đại lý:
Số seri:
Chú ý quan trọng: Dịch vụ bảo hành sẽ được thực hiện và
cung cấp bởi các điểm bán hàng. Hãy lưu giữ Mẫu Thông Tin
Bảo Bành ASUS này và hóa đơn mua hàng gốc ở nơi an toàn
để tham khảo sau này. ASUS có quyền yêu cầu xuất trình sổ
này trước khi chấp nhận yêu cầu sửa chữa. Điều này không
ảnh hưởng hoặc hạn chế các quyền hợp pháp bắt buộc của
quý khách.
A. Thời gian bảo hành: Chính sách bảo hành này áp dụng cho
B. Điều khoản chung:
1. Các phụ kiện được giao cùng với sản phẩm sẽ không được
Q14837-1_ASUS_Professional_Dock_QSG_V2.indd 85
Phần thông tin bảo hành của ASUS
/
thời hạn quy định trên trang Support (Hỗ trợ) sản phẩm từ
trang web chính thức của ASUS tại địa chỉ http://qr.asus.
com/support. Chính sách bảo hành được tính từ ngày sản
phẩm được mua lần đầu bởi người tiêu dùng. Nếu không có
chứng nhận mua hàng nào được cung cấp kèm theo thì ngày
sản xuất được ASUS ghi nhận được xem là ngày bắt đầu thời
gian bảo hành.
bảo hành theo chính sách bảo hành này.
/
(ngày/tháng/năm)
85
2018/10/5 下午 05:39:47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents