Download Print this page

Ekologiczna Utylizacja - Siemens DE 1113415 Installation And Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Ekologiczna utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia
29 lipca 2005 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1495) symbolem przekreślonego kontenera na
odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi od-
padami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkow-
nik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowa-
dzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz
gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
pl
Gwarancja
Urządzenie podlega warunkom gwarancji wydanej przez na-
sze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokładne
informacje otrzymacie Państwo w każdej chwili w punkcie
handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia. W celu
skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedło-
żenie dowodu kupna urządzenia. Zastrzega się prawo wpro-
wadzania zmian.
Warunki gwarancji
Warunki gwarancji są regulowane odpowiednimi przepisami
Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dn.30.05.1995 r. „W sprawie szczególnych warunków za-
wierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem
konsumentów".
Zmiany zastrzeżone.
31

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens DE 1113415

This manual is also suitable for:

De 2427415De 1821415De 4152427De 4151821