Instrukcja Montażu; Zasady Bezpieczeństwa - Siemens DE 1113415 Installation And Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Instrukcja montażu
Montaż podgrzewacza przepływowego należy przepro-
wadzać zgodnie z opisem w ilustrowanej części. Należy
przestrzegać wskazówek w tekście.
Strony z ilustracjami znajdują się w środku instrukcji.
Zasady bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
W razie awarii natychmiast wyłączyć zasilanie
sieciowe.
Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody,
powstałe w wyniku nieprzestrzegania tej instrukcji.
Podgrzewacz przepływowy może być podłączany i uru-
chamiany wyłącznie przez specjalistę.
Nigdy nie otwierać urządzenia bez uprzedniego odłą-
czenia go od zasilania energią elektryczną.
Należy przestrzegać przepisów ustawowych danego kraju
oraz wymagań lokalnego przedsiębiorstwa elektroenerge-
tycznego i wodociągowego.
Podgrzewacz przepływowy jest urządzeniem klasy
zabezpieczenia I i musi być podłączany do przewodu
ochronnego.
Urządzenie musi być trwale podłączone do ułożonych na
stałe rurociągów. Przekrój przewodów musi odpowia-
dać zainstalowanej mocy.
Uwaga
: uziemione przewody wodne mogą symulować
istnienie przewodu ochronnego.
Dla spełnienia obowiązujących przepisów bezpieczeństwa
instalacja musi być wyposażona w rozłącznik, odcinający
wszystkie bieguny zasilania. Rozwarcie styków musi wy-
nosić co najmniej 3 mm.
Podgrzewacz przepływowy jest przeznaczony tylko do pra-
cy w systemie zamkniętym (ciśnieniowym).
Armatury muszą być dopuszczone do pracy z zamkniętymi
(ciśnieniowymi) podgrzewaczami przepływowymi.
Podgrzewacz przepływowy może być podłączony do prze-
wodu zimnej wody lub być zasilany wstępnie podgrzaną
wodą (z instalacji słonecznej). Przestrzegać danych tech-
nicznych oraz dodatkowego wyposażenia.
Podgrzewacz przepływowy jest przeznaczony do podłą-
czania do rur z tworzywa sztucznego, posiadające atest
niemieckiego stowarzyszenia branży wodociągowej i ga-
zowej DVGW.
Podgrzewacz przepływowy musi zostać zainstalowany
w pomieszczeniu, zabezpieczonym przed mrozem.
Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć elektrycz-
ny przewód zasilający od napięcia i zamknąć przewód
wodny!
Podłączanie elektryczne należy wykonywać dopiero po
podłączeniu wody.
W ściance tylnej wykonywać tylko te otwory, które są
potrzebne do montażu. Przy ponownym montażu należy
wodoszczelnie zatkać nieużywane otwory.
Po zakończeniu montażu nie może istnieć możliwość do-
tknięcia elementów pod napięciem.
26
pl
Montaż
Rozpakowywanie, zdejmowanie
I.
pokrywy
Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie zostało one
uszkodzone podczas transportu.
Opakowanie i ewentualnie zużyte poprzednie urządzenie
utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.
Przygotowanie montażu
II.
Ważne: Używać tylko dołączonego zestawu montażowego.
Należy bezwzględnie zamontować króćce przyłączeniowe
wody, znajdujące się w zestawie!
Odciąć przewód zasilający wody. Przyłącze elektrycz-
ne (przewód przyłączeniowy) musi być odłączony od
zasilania energią elektryczną. Wykręcić lub wyłączyć
bezpieczniki.
Montaż na ścianie
III.
Podgrzewacz przepływowy musi być trwale zamontowany
na ścianie. W razie potrzeby należy go zamontować za
dolne śruby regulacyjne.
Odstęp od ściany jest regulowany. Pozwala to na skom-
pensowanie nierówności ściany.
Tulejka musi ciasno przylegać do przewodu przyłączenio-
wego. W razie uszkodzenia jej podczas montażu należy
wodoszczelnie uszczelnić otwory.
Przyłącze wody
IV.
Podgrzewacz przepływowy musi zostać odpowie-
trzony. W tym celu całkowicie otworzyć zawór ciepłej
wody i płukać urządzenie przez 1 minutę, zapewniając
przy tym przepływ co najmniej 6 litrów wody.
Przyłącze elektryczne, montaż
V.
Zacisk przyłącza sieciowego może być montowany u góry
lub u dołu. Płaszcz przewodu przyłączeniowego musi się-
gać co najmniej 40 mm w głąb urządzenia.
Przed podłączeniem przewodów do zacisku przyłącza sieci
należy ustawić moc za pomocą przełącznika mocy:
DE 1113415 na 11 kW (u dołu) lub 13 kW (u góry).
DE 1821415 i DE 4151821 na 18 kW (u dołu) lub 21 kW
(u góry).
DE 2427415 lub DE 4152427 na 24 kW (u dołu) lub 27 kW
(u góry).
Ustawiona moc musi zostać zaznaczona na tabliczce
znamionowej.
Następnie przykręcić przewody do zacisku przyłącza sieci.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens DE 1113415

This manual is also suitable for:

De 2427415De 1821415De 4152427De 4151821