Download Print this page

Uw Nieuwe Apparaat - Siemens DE 1113415 Installation And Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Gebruiksaanwijzing
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het
apparaat gebruikt.
Veiligheidsvoorschriften
Dit apparaat is bedoeld voor in de huishouding of voor
huishoudelijke, niet commerciële toepassingen. Huis-
houdelijke toepassingen omvatten bijv. het gebruik in
personeelskeukens van winkels, kantoren, agrarische
en commerciële bedrijven, evenals het gebruik door
gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke
woongelegenheden.
Gevaar voor een stroomschok!
Schakel in het geval van een storing de netspan-
ning onmiddellijk uit.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door het
niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing
ontstaat.
De doorstroomgeiser mag alleen door een vakman
aangesloten en in bedrijf genomen worden.
Reparaties mogen alleen door een vakman worden uitge-
voerd om gevaren te voorkomen.
De doorstroomgeiser moet in een vorstvrije ruimte geïn-
stalleerd worden.
Laat personen (ook kinderen) met verminderde lichame-
lijke, zintuiglijke waarnemings- of geestelijke vermogens
of met gebrekkige ervaring en kennis het apparaat niet
bedienen, tenzij zij onder toezicht staan of geïnstrueerd
zijn ten aanzien van het gebruik van het apparaat door
een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
Houd kinderen uit de buurt van het apparaat. Houd toe-
zicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het appa-
raat spelen.
De mengkraan en de warmwaterbuis kunnen heet
worden.
Schakel in het geval van een storing de zekeringen on-
middellijk uit. Sluit bij een lekkage aan het apparaat
onmiddellijk de koudwatertoevoer. Laat de storing uitslui-
tend door door de klantenservice of een erkend bedrijf
verhelpen.

Uw nieuwe apparaat

De elektronische doorstroomgeiser «electronic comfort» ver-
warmt het water terwijl het door het apparaat stroomt.
De doorstroomgeiser wordt ingeschakeld en verhit het wa-
ter wanneer de warmwaterkraan geopend wordt. De geiser
wordt weer uitgeschakeld wanneer u de waterkraan sluit.
nl
Zo bedient u de doorstroomgeiser
Douchetemperatuur kiezen
Met de draaiknop kiest u de gewenste temperatuur traploos
van 30 °C tot 60 °C.
Energie en water besparen
Het bijmengen van koud water met de mengkraan verbruikt
onnodig water en energie. Stel de gewenste temperatuur
daarom rechtstreeks op de doorstroomgeiser in en open de
warmwaterkraan.
In stand „e" wordt het apparaat op de meest rendabele wijze
gebruikt.
Ingebruikneming na wateruitschakeling
Maak het apparaat spanningsloos (schakel de zekeringen
in de huisinstallatie uit).
Open de warmwaterkraan tot de lucht uit de leiding is
ontweken.
Schakel de zekeringen weer in.
Het apparaat is gereed voor gebruik.
Reiniging
Veeg het apparaat slechts met een vochtige doek af.
Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
Gebruik geen stoomreiniger.
Klantenservice
Wanneer u de hulp van de klantenservice inroept, dient u het
E-nr. en FD-nr. van uw apparaat op te geven.
U vindt de nummers aan de binnenzijde van de opklapbare
bedieningsafscherming van de doorstroomgeiser.
23

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens DE 1113415

This manual is also suitable for:

De 2427415De 1821415De 4152427De 4151821