Instrukcja Obsługi - Siemens DE 1113415 Installation And Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi!
Zasady bezpieczeństwa
To urządzenie jest przeznaczone do stosowania w
spodarstwach domowych lub podobnych i nie nadaje się
do użytku przemysłowego. Zastosowania zbliżone do
gospoadarstw domowych obejmują m.in. wykorzystanie
w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach, zakła-
dach rolniczych lub innych zakładach rzemieślniczych,
oraz korzystanie przez gości w pensjonatach, małych ho-
telach i innych placówkach mieszkaniowych.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
W razie awarii natychmiast wyłączyć zasilanie
sieciowe.
Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody,
powstałe w wyniku nieprzestrzegania tej instrukcji.
Podgrzewacz przepływowy może być podłączany i uru-
chamiany wyłącznie przez specjalistę.
Aby uniknąć zagrożeń, naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez specjalistę.
Podgrzewacz przepływowy musi zostać zainstalowany
w pomieszczeniu, zabezpieczonym przed mrozem.
Osoby (również dzieci) o upośledzeniach fizycznych, psy-
chicznych lub umysłowych albo z niewystarczającym do-
świadczeniem i wiedzą nie mogą obsługiwać tego urządze-
nia, chyba że będą one znajdować się pod nadzorem lub
zostaną przyuczone w obsłudze urządzenia przez osobę,
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie dopuszczać dzieci do urządzenia. Nadzorować dzieci,
aby zapobiec bawieniu się urządzeniem.
Bateria i rura ciepłej wody mogą się bardzo nagrzewać.
W razie awarii należy natychmiast wyłączyć bezpiecznik.
W przypadku wystąpienia nieszczelności urządzenia na-
tychmiast zamknąć dopływ zimnej wody. Zlecić usunięcie
usterki wyłącznie przez serwis producenta lub autoryzo-
wany zakład specjalistyczny.
Nowe urządzenie
Elektroniczny podgrzewacz przepływowy „electronic com-
fort" nagrzewa wodę, przepływającą przez urządzenie.
Podgrzewacz przepływowy włącza się i nagrzewa wodę
z chwilą odkręcenia zaworu ciepłej wody. Po zamknięciu
zaworu wody urządzenie wyłącza się.
pl
Sposób obsługi podgrzewacza
przepływowego
Ustawianie temperatury natrysku
Za pomocą pokrętła można ustawić wymaganą temperaturę
w zakresie od 30 °C do 60 °C.
go-
Oszczędzanie energii i wody
Mieszanie zimnej i ciepłej wody w baterii powoduje nie-
potrzebne zużycie wody i energii. Dlatego należy ustawić
wymaganą temperaturę bezpośrednio w podgrzewaczu prze-
pływowym i otworzyć zawór ciepłej wody.
Przy ustawieniu „e" można najbardziej ekonomicznie eksplo-
atować urządzenie.
Uruchamianie po wyłączeniu wody
Odłączyć urządzenie od zasilania (wyłączyć bezpieczniki
w instalacji domowej).
Dotąd trzymać otwarty zawór ciepłej wody, aż wypłynie
całe powietrze z przewodu.
Ponownie włączyć bezpieczniki.
Urządzenie jest gotowe do pracy.
Czyszczenie
Urządzenie należy czyścić tylko wilgotną szmatką. Nie
używać agresywnych środków czyszczących ani środków
do szorowania.
Nie używać myjek parowych.
Serwis
Wzywając serwis należy podać numer E i numer FD posiada-
nego urządzenia.
Numery te można znaleźć od stron wewnętrznej otwieranej
klapki elementów obsługowych podgrzewacza.
29

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens DE 1113415

This manual is also suitable for:

De 2427415De 1821415De 4152427De 4151821