Download  Print this page

เตาอบ - การดู แ ลและทำความสะอาด - Electrolux EKI64500OX User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
56
www.electrolux.com
11.12 อบปริ ม าณน อ ย
อาหาร
ขนมอบรู ป ทรง‐
1)
ยาว
เค ก ทรงแบน
1)
พิ ซ ซ า
1)
สวิ ส โรลล
2)
เมอแรงก
สปอนจ เ ค ก
บั ต เตอร เ ค ก
ไก , ทั ้ ง ตั ว
1) ตั ้ ง อุ ณ หภู ม ิ ไ ว ท ี ่ 250 °C และอุ  น เตาไว ป ระมาณ 20 นาที
2) ตั ้ ง อุ ณ หภู ม ิ ไ ว ท ี ่ 250 °C และอุ  น เตาไว ป ระมาณ 10 นาที
12. เตาอบ - การดู แ ลและทำความสะอาด
คำเตื อ น
ดู ร ายละเอี ย ดจากหั ว ข อ ความ
ปลอดภั ย
12.1 หมายเหตุ เ กี ่ ย วกั บ การ
ทำความสะอาด
• ทำความสะอาดด า นหน า ของเครื ่ อ งโดยใช
ผ า นุ  ม ชุ บ น้ ำ อุ  น และน้ ำ ยาทำความสะอาด
• ทำความสะอาดพื ้ น ผิ ว โลหะโดยใช น ้ ำ ยา
ทำความสะอาดโดยเฉพาะ
• ทำความสะอาดด า นในเครื ่ อ งหลั ง การใช
งานทุ ก ครั ้ ง คราบไขมั น หรื อ คราบอาหาร
อื ่ น ๆ อาจทำให เ กิ ด เพลิ ง ไหม ไ ด ป จ จั ย
เสี ่ ย งนี ้ จ ะสู ง มากขึ ้ น สำหรั บ กระทะย า ง
• ทำความสะอาดคราบฝ ง ลึ ก โดยใช น ้ ำ ยา
สำหรั บ ทำความสะอาดเตาอบ
• ทำความสะอาดส ว นประกอบทั ้ ง หมดหลั ง
การใช ง านและปล อ ยไว ใ ห แ ห ง ใช ผ  า นุ  ม
ชุ บ น้ ำ อุ  น และน้ ำ ยาทำความสะอาด
• หากมี อ ุ ป กรณ ใ ช ง านแบบไม ต ิ ด ผิ ว อย า ใช
น้ ำ ยาที ่ ม ี ฤ ทธิ ์ ร ุ น แรงหรื อ วั ถ ตุ แ หลมคม
ทำความสะอาด หรื อ ใช เ ครื ่ อ งล า งจาน
เนื ่ อ งจากพื ้ น ผิ ว เคลื อ บกั น ติ ด อาจเสี ย หาย
ได
ปริ ม าณ (ก.) อุ ณ หภู ม ิ
250
500
1)
1000
500
400
600
1)
600
1)
1200
เวลา (นาที )
(°C)
150 - 160
20 - 25
160 - 170
35 - 40
200 - 210
30 - 40
160 - 170
20 - 30
110 - 120
50 - 60
160 - 170
25 - 30
160 - 170
25 - 30
220 - 230
45 - 55
12.2 เครื ่ อ งใช ส แตนเลสสตี ล หรื อ
อะลู ม ิ เ นี ย ม
12.3 ทำความสะอาดประตู เ ตาอบ
ประตู เ ตาอบมี แ ผงกระจกสามชุ ด คุ ณ สามารถ
นำประตู เ ตาอบและแผงกระจกด า นในออกมา
เพื ่ อ ทำความสะอาด
ตำแหน ‐
งชั ้ น วาง
2
2
2
2
2
2
2
2
1
ทำความสะอาดประตู เ ตาอบโดย
ใช ผ  า ชุ บ หมาดหรื อ ฟองน้ ำ ชุ บ
น้ ำ เท า นั ้ น เช็ ด ให แ ห ง โดยใช ผ  า
แห ง
อย า ใช ใ ยเหล็ ก กรดหรื อ วั ส ดุ ท ี ่
ทำให เ กิ ด รอยได เนื ่ อ งจากจะ
ทำให พ ื ้ น ผิ ว ของเตาเสี ย หาย
ทำความสะอาดแผงควบคุ ม เตา
อบโดยใช แ นวทางเดี ย วกั น ด ว ย
ความระมั ด ระวั ง
ประตู เ ตาอบสามารถป ด ได ห าก
คุ ณ นำแผงกระจกออกก อ นถอด
ประตู เ ตาอบ
อุ ป กรณ เ สริ ม
ถาดอบ
ถาดอบ
ถาดอบ
ถาดอบ
ถาดอบ
ถาดอบ
ถาดอบ
ตะแกรงชั ้ น ‐
วาง
ถาดอบ

Advertisement

Table of Contents
loading