Download Print this page

Electrolux EKI64500OX User Manual page 49

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
11.3 การอบเค ก
• อย า เป ด ประตู เ ตาอบก อ นพ น กำหนดเวลา
3/4 ของโปรแกรมที ่ ต ั ้ ง ไว
• หากใช ถ าดอบสองถาดพร อ มกั น ให ใ ส ถ าด
เปล า คั ่ น กลางไว
11.4 การปรุ ง สุ ก เนื ้ อ และปลา
• ใช ถ าดก น ลึ ก สำหรั บ อาหารที ่ ม ี ไ ขมั น มาก
เพื ่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด คราบถาวรที ่ เ ตา
• วางเนื ้ อ ทิ ้ ง ไว ป ระมาณ 15 นาที ก  อ นตั ด เพื ่ อ
ไม ใ ห น ้ ำ เนื ้ อ เล็ ด รอดออกมา
• เติ ม น้ ำ ในถาดก น ลึ ก เพื ่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห ม ี
ควั น มากเกิ น ไประหว า งการย า ง เติ ม น้ ำ ทุ ก
11.6 อบปกติ
อาหาร
ปริ ม าณ
(ก.)
ขนมอบทรงยาว
250
1000
1)
เค ก ทรงแบน
ยี ส ต เ ค ก ใส ‐
2000
แอปเป ล
1200 +
2)
พายแอปเป ล
1200
500
1)
เค ก ขนาดเล็ ก
สปอนจ เ ค ก แบบ‐
350
1)
ไม ม ี ไ ขมั น
ดริ ป แพนเค ก
1500
ไก , ทั ้ ง ตั ว
1350
ไก ครึ ่ ง ตั ว
1300
หมู อ บหั ่ น ชิ ้ น
600
800
4)
แฟลนเบรด
ครั ้ ง ที ่ น ้ ำ แห ง เพื ่ อ ป อ งกั น การเกิ ด ไอน้ ำ
เนื ่ อ งจากควั น
11.5 เวลาปรุ ง สุ ก
เวลาในการปรุ ง สุ ก จะขึ ้ น อยู  ก ั บ ประเภทของ
วั ต ถุ ด ิ บ โครงสร า งและปริ ม าณ
ให ค อยตรวจสอบขณะปรุ ง สุ ก พิ จ ารณาค า ที ่ ด ี
ที ่ ส ุ ด (ความร อ น เวลาปรุ ง ฯลฯ) สำหรั บ ภาชนะ
สู ต รอาหารและปริ ม าณของผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร
ของคุ ณ ขณะใช เ ครื ่ อ ง
อุ ณ หภู ม ิ (°C) เวลา (นาที )
150
25 - 30
160 - 170
30 - 35
170 - 190
40 - 50
180 - 200
50 - 60
160 - 170
25 - 30
160 - 170
25 - 30
160 - 170
45 - 55
200 - 220
60 - 70
190 - 210
35 + 30
190 - 210
30 - 35
230 - 250
10 - 15
ตำแหน ‐
อุ ป กรณ เ สริ ม
งชั ้ น วาง
3
ถาดอบ
2
ถาดอบ
3
ถาดอบ
1
ถาดอะลู ม ิ ไ นซ ‐
ทรงกลม 2 ถาด
(เส น ผ า น‐
ศู น ย ก ลาง: 20
ซม.)
2
ถาดอบ
1
ถาดอะลู ม ิ ไ นซ ‐
ทรงกลม 1 ถาด
(เส น ผ า น‐
ศู น ย ก ลาง: 26
ซม.)
2
ถาดอบ
3)
2
ตะแกรงชั ้ น วาง
1
ถาดอบ
3
ตะแกรงชั ้ น วาง
1
ถาดอบ
3
ตะแกรงชั ้ น วาง
1
ถาดอบ
2
ถาดอบ
49

Advertisement

Table of Contents
loading