Download  Print this page

เตาอบ - การใช อ ุ ป กรณ เ สริ ม; เตาอบ - คำแนะนำและเคล็ ด ลั บ - Electrolux EKI64500OX User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
48
www.electrolux.com
3. เมื ่ อ เวลาที ่ ต ั ้ ง ไว ส ิ ้ น สุ ด ลง เสี ย งสั ญ ญาณจะ
ดั ง ขึ ้ น กดปุ  ม ใด ๆ เพื ่ อ หยุ ด เสี ย งเตื อ น
4. หมุ น ลู ก บิ ด ฟ ง ก ช ั ่ น ของเตาอบและลู ก บิ ด
อุ ณ หภู ม ิ ไ ปที ่ ต ำแหน ง ป ด
9.8 การยกเลิ ก ฟ ง ก ช ั ่ น นาฬิ ก า
1. กดปุ  ม
สถานะฟ ง ก ช ั ่ น เริ ่ ม ติ ด กะพริ บ
10. เตาอบ - การใช อ ุ ป กรณ เ สริ ม
คำเตื อ น
ดู ร ายละเอี ย ดจากหั ว ข อ ความ
ปลอดภั ย
10.1 การสอดอุ ป กรณ เ สริ ม ต า ง ๆ
ตะแกรงชั ้ น วาง:
ตะแกรงชั ้ น วางจะมี ร ู ป รงพิ เ ศษที ่
ด า นหลั ง เพื ่ อ ช ว ยการหมุ น เวี ย น
ความร อ น
11. เตาอบ - คำแนะนำและเคล็ ด ลั บ
คำเตื อ น
ดู ร ายละเอี ย ดจากหั ว ข อ ความ
ปลอดภั ย
อุ ณ หภู ม ิ แ ละเวลาในการอบใน
ตารางใช เ ป น ข อ มู ล เบื ้ อ งต น
เท า นั ้ น โดยขึ ้ น อยู  ก ั บ สู ต รอาหาร
คุ ณ ภาพและจำนวนส ว นประกอบ
ที ่ ใ ช
11.1 ข อ มู ล ทั ่ ว ไป
• เครื ่ อ งมี ช ั ้ น วางสี ่ ช ั ้ น นั บ ชั ้ น เครื ่ อ งจากด า น
ล า งของพื ้ น เครื ่ อ ง
• เครื ่ อ งมี ร ะบบพิ เ ศษสำหรั บ หมุ น เวี ย นอากาศ
และรี ไ ซเคิ ล ไอร อ นอย า งต อ เนื ่ อ ง ระบบนี ้
ทำให ค ุ ณ สามารถปรุ ง อากาศในสภาพที ่ ม ี
ไอร อ น ทำให อ ากาศด า นในอ อ นนุ  ม และ
ด า นนอกกรอบ อี ก ทั ้ ง ยั ง ลดเวลาในการปรุ ง
และอั ต ราการสิ ้ น เปลื อ งพลั ง งานให น  อ ย
ที ่ ส ุ ด
• ความชื ้ น อาจควบแน น ในเครื ่ อ งหรื อ ที ่ แ ผง
ประตู ป  ด ซึ ่ ง ถื อ เป น เรื ่ อ งปกติ ยื น ห า งจาก
เครื ่ อ งขณะเป ด ประตู ห ลั ง ปรุ ง อาหาร เพื ่ อ
ลดป ญ หาไอน้ ำ ให เ ดิ น เครื ่ อ ง 10 นาที ก  อ น
ปรุ ง อาหาร
• ทำความสะอาดคราบความชื ้ น หลั ง จากใช
งานเครื ่ อ ง
ซ้ ำ กั น ไปเรื ่ อ ย ๆ จนกระทั ่ ง ไฟ
2. กดค า งที ่
ฟ ง ก ช ั ่ น นาฬิ ก าจะดั บ ลงหลั ง ผ า นไปครู  ห นึ ่ ง
วางชั ้ น วางในตำแหน ง ที ่ ถ ู ก ต อ ง จะต อ งไม โ ดน
ผนั ง ด า นหลั ง ของเตาอบ
• อย า ใส ว ั ต ถุ ใ ด ๆ เข า ไปที ่ พ ื ้ น เครื ่ อ งโดยตรง
และอย า ใส ฟ อยล อ ะลู ม ิ เ นี ย มบนส ว น
ประกอบดั ง กล า วขณะปรุ ง อาหาร เนื ่ อ งจาก
จะทำให ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการอบเปลี ่ ย นไป
และอาจทำให อ ี น าเมลเคลื อ บผิ ว เสี ย หาย
11.2 การอบ
• เตาอบของคุ ณ สามารถอบหรื อ ย า งในรู ป
แบบที ่ เ หนื อ กว า อุ ป กรณ ท ี ่ ค ุ ณ เคยใช ม า
ก อ น ปรั บ ค า ตามปกติ เช น อุ ณ หภู ม ิ เวลา
การปรุ ง และตำแหน ง ชั ้ น วางเป น ค า ใน
ตาราง
• ใช อ ุ ณ หภู ม ิ ต ่ ำ ในครั ้ ง แรก
• หากไม พ บค า สำหรั บ สู ต รอาหารเฉพาะ ให
มองหาค า ที ่ ใ กล เ คี ย งที ่ ส ุ ด
• สามารถเพิ ่ ม เวลาอบได 10 - 15 นาที ห ากมี
การอบเค ก มากกว า หนึ ่ ง ชั ้ น
• เค ก และขนมอบในระดั บ ความสู ง ที ่ ต  า งกั น
จะไม เ กรี ย มเท า กั น ในเบื ้ อ งต น ในกรณี น ี ้
ไม ต  อ งปรั บ แต ง ค า อุ ณ หภู ม ิ แ ต อ ย า งใด
ความเกรี ย มจะพอเหมาะเพื ่ อ พ น ระยะการ
อบไปแล ว
• ถาดในเตาอาจบิ ด ตั ว ระหว า งการอบ ใน
กรณี ท ี ่ ถ าดเริ ่ ม เย็ น อี ก ครั ้ ง การบิ ด จะหายไป

Advertisement

Table of Contents
loading