Download Print this page

Electrolux EKI64500OX User Manual page 50

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
50
www.electrolux.com
อาหาร
ยี ส ต เ ค ก ยั ด ไส
พิ ซ ซ า
ชี ส เค ก
สวิ ส แอปเป ล แฟ‐
5)
ลน
คริ ส ต ม าสเค ก
คิ ช ลอเรน
พี ซ องต เ บรด
สปอนจ เ ค ก แบบ‐
1)
โรมาเนี ย
สปอนจ เ ค ก แบบ‐
โรมาเนี ย -
ดั ้ ง เดิ ม
5)
ยี ส ต บ ั น
1)
สวิ ส โรลล
เมอแรงก
ครั ม เบิ ล เค ก
สปอนจน เ ค ก
บั ต เตอร เ ค ก
1) อุ  น เตาเป น เวลา 10 นาที
2) อุ  น เตาเป น เวลา 15 นาที
3) หลั ง จากป ด เครื ่ อ ง ให ท ิ ้ ง เค ก ไว ใ นเตาต อ ไป 7 นาที
4) อุ  น เตาเป น เวลา 20 นาที
5) อุ  น เตาเป น เวลา 10 - 15 นาที
6) หลั ง จากป ด เครื ่ อ ง ให ท ิ ้ ง เค ก ไว ใ นเตาต อ ไป 10 นาที
7) ตั ้ ง อุ ณ หภู ม ิ ไ ว ท ี ่ 250 °C และอุ  น เตาไว ป ระมาณ 18 นาที
ปริ ม าณ
(ก.)
1200
5)
1000
2600
1900
2400
5)
1000
5)
750 + 750
7)
600 + 600
600 + 600
800
500
400
1500
5)
600
1)
600
1)
อุ ณ หภู ม ิ (°C) เวลา (นาที )
170 - 180
25 - 35
200 - 220
25 - 35
170 - 190
60 - 70
200 - 220
30 - 40
170 - 180
55 - 65
220 - 230
40 - 50
180 - 200
60 - 70
160 - 170
40 - 50
160 - 170
30 - 40
200 - 210
10 - 15
150 - 170
15 - 20
100 - 120
40 - 50
180 - 190
25 - 35
160 - 170
25 - 35
180 - 200
20 - 25
ตำแหน ‐
อุ ป กรณ เ สริ ม
งชั ้ น วาง
2
ถาดอบ
2
ถาดอบ
2
ถาดอบ
1
ถาดอบ
2
ถาดอบ
6)
1
ถาดทรงกลม 1
ถาด (เส น ผ า น‐
ศู น ย ก ลาง: 26
ซม.)
1
ถาดอะลู ม ิ ไ นซ 2
ถาด (ยาว: 20
ซม.)
2
ถาดอะลู ม ิ ไ นซ 2
ถาด (ยาว: 25
ซม.) ที ่ ต ำแหน ง ‐
ชั ้ น วางเดี ย วกั น
2
ถาดอะลู ม ิ ไ นซ 2
ถาด (ยาว: 25
ซม.) ที ่ ต ำแหน ง ‐
ชั ้ น วางเดี ย วกั น
2
ถาดอบ
1
ถาดอบ
2
ถาดอบ
3
ถาดอบ
3
ถาดอบ
2
ถาดอบ

Advertisement

Table of Contents
loading