Download  Print this page

คำแนะนำด า นความปลอดภั ย - Electrolux EKI64500OX User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
38
www.electrolux.com
2. คำแนะนำด า นความปลอดภั ย
2.1 การติ ด ตั ้ ง
คำเตื อ น
ติ ด ตั ้ ง เครื ่ อ งโดยช า งผู  เ ชี ่ ย วชาญ
เท า นั ้ น
• นำบรรจุ ภ ั ณ ฑ อ อกทั ้ ง หมด
• อย า ติ ด ตั ้ ง หรื อ ใช เ ครื ่ อ งที ่ เ สี ย หาย
• ปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำแนะนำในการติ ด ตั ้ ง ที ่ จ ั ด มา
ให พ ร อ มกั บ เครื ่ อ ง
• ระมั ด ระวั ง ขณะเคลื ่ อ นย า ยเครื ่ อ ง เนื ่ อ งจาก
เครื ่ อ งมี น ้ ำ หนั ก มาก ใช ถ ุ ง มื อ นิ ร ภั ย และ
รองเท า ที ่ ม ิ ด ชิ ด ทุ ก ครั ้ ง
• อย า ดึ ง เครื ่ อ งจากมื อ จั บ
• ตู  ใ นครั ว และช อ งเว า ต า ง ๆ จะต อ งมี ข นาดที ่
เหมาะสม
• เว น ระยะขั ้ น ต่ ำ จากเครื ่ อ งและอุ ป กรณ อ ื ่ น
• เครื ่ อ งจะต อ งติ ด ตั ้ ง อยู  ด  า นล า งหรื อ ใกล ก ั บ
โครงสร า งที ่ ป ลอดภั ย
• ส ว นต า ง ๆ ของเครื ่ อ งอาจมี ก ระแสไฟอยู 
ป ด เครื ่ อ งผ า นเฟอร น ิ เ จอร เ พื ่ อ ป อ งกั น การ
สั ม ผั ส ชิ ้ น ส ว นที ่ เ ป น อั น ตราย
• ด า นข า งของเครื ่ อ งจะต อ งอยู  ใ นแนวเดี ย ว
กั บ เครื ่ อ งใช อ ื ่ น ๆ ที ่ ม ี ค วามสู ง ใกล เ คี ย งกั น
• อย า ติ ด ตั ้ ง เครื ่ อ งติ ด กั บ ประตู ห รื อ ใต
หน า ต า ง ทั ้ ง นี ้ เ พื ่ อ ป อ งกั น ภาชนะที ่ ร  อ นร ว ง
หล น จากเครื ่ อ งเมื ่ อ มี ก ารเป ด ประตู ห รื อ
หน า ต า ง
• เตรี ย มพื ้ น ที ่ ม ั ่ น คงเพื ่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ ครื ่ อ ง
พลิ ก คว่ ำ ดู ใ นหั ว ข อ การติ ด ตั ้ ง
2.2 การเชื ่ อ มต อ ทางไฟฟ า
คำเตื อ น
อาจเกิ ด เพลิ ง ไหม ห รื อ ไฟฟ า ช็ อ ต
ได
• ต อ ระบบไฟโดยช า งไฟฟ า ที ่ ม ี ค วาม
เชี ่ ย วชาญเท า นั ้ น
• เครื ่ อ งจะต อ งต อ สายดิ น
• พารามิ เ ตอร ต  า ง ๆ ที ่ ผ  า นป า ยข อ มู ล จะต อ ง
ตรงกั บ พิ ก ั ด ทางไฟฟ า สำหรั บ แหล ง จ า ยไฟ
ที ่ ใ ช
• ใช เ ต า รั บ แบบทนแรงกระแทกที ่ ต ิ ด ตั ้ ง ได
อย า งถู ก ต อ ง
• อย า ใช ห ั ว ต อ หลายทางและสายพ ว ง
• อย า ให ส ายไฟสั ม ผั ส โดนประตู ค รื ่ อ ง โดย
เฉพาะในกรณี ท ี ่ ป ระตู ร  อ นอยู 
• ระบบป อ งกั น การกระแทกของชิ ้ น ส ว นที ่ ม ี
กระแสหรื อ ชิ ้ น ส ว นหุ  ม ฉนวนจะต อ งยึ ด แน น
โดยไม ส ามารถนำออกโดยไม ใ ช เ ครื ่ อ งมื อ
พิ เ ศษได
• ต อ ปลั ๊ ก ไฟเข า กั บ เต า รั บ ไฟฟ า เมื ่ อ ทำการ
ติ ด ตั ้ ง เสร็ จ สิ ้ น แล ว เท า นั ้ น จะต อ งมี ช  อ ง
สำหรั บ เสี ย บปลั ๊ ก ได ส ะดวกหลั ง การติ ด ตั ้ ง
• หากเต า รั บ ไฟฟ า หลวมคลอน อย า ต อ ปลั ๊ ก
ไฟเข า ไป
• อย า ดึ ง ที ่ ส ายไฟเพื ่ อ ป ด เครื ่ อ ง ดึ ง ที ่ ห ั ว ปลั ๊ ก
ไฟทุ ก ครั ้ ง
• ใช เ ฉพาะอุ ป กรณ ต ั ด ตอนทางไฟฟ า ที ่ ถ ู ก
ต อ ง เช น ระบบตั ด นิ ร ภั ย ฟ ว ส (ฟ ว ส แ บบสก
รู ย ึ ด กั บ ฐาน) ตั ว ตั ด ไฟรั ่ ว และคอนแทคเตอร
• การติ ด ตั ้ ง ทางไฟฟ า จะต อ งติ ด ตั ้ ง ร ว มกั บ
อุ ป กรณ แ ยกส ว นเพื ่ อ ให ส ามารถตั ด การ
เชื ่ อ มต อ เครื ่ อ งจากแหล ง จ า ยไฟได ท ุ ก ขา
อุ ป กรณ แ ยกส ว นจะต อ งมี ค วามกว า งช อ ง
เป ด หน า สั ม ผั ส อย า งน อ ย 3 มม.
• ป ด ประตู เ ครื ่ อ งให ส นิ ท ก อ นเสี ย บปลั ๊ ก เข า
กั บ เต า รั บ ไฟฟ า
2.3 การใช ง าน
คำเตื อ น
อาจเกิ ด การบาดเจ็ บ และทำให
ผิ ว ไหม ไ ด
อาจเกิ ด ไฟฟ า ช็ อ ตได !
• นี ่ เ ป น เครื ่ อ งใช ส ำหรั บ ใช ง านในครั ว เรื อ น
เท า นั ้ น
• ห า มแก ไ ขส ว นประกอบทางเทคนิ ค ของ
เครื ่ อ งนี ้
• ช อ งเป ด ระบายอากาศจะต อ งไม ถ ู ก กี ด ขวาง
• อย า เป ด เครื ่ อ งใช ง านทิ ้ ง ไว โ ดยไม ม ี ค นดู แ ล
• ป ด เครื ่ อ งหลั ง การใช ง านทุ ก ครั ้ ง
• ใช ค วามระมั ด ระวั ง ขณะเป ด ประตู เ ครื ่ อ งใน
กรณี ท ี ่ เ ครื ่ อ งทำงานอยู  อากาศร อ นอาจ
ระบายออกมา
• อย า เป ด เครื ่ อ งขณะมื อ เป ย กหรื อ ในกรณี ท ี ่
เป ย กน้ ำ
• อย า ใช เ ครื ่ อ งเป น พื ้ น ผิ ว สำหรั บ ทำงานหรื อ
พื ้ น ผิ ว สำหรั บ วางของ
• ผู  ท ี ่ ใ ช เ ครื ่ อ งกระตุ  น หั ว ใจจะต อ งเว น ระยะ
อย า งน อ ย 30 ซม. จากเตาอบเหนี ่ ย วนำ
ไฟฟ า ขณะเครื ่ อ งกำลั ง ทำงาน
คำเตื อ น
อาจเกิ ด เพลิ ง ไหม แ ละจุ ด ระเบิ ด
ได
• ไขมั น และคราบน้ ำ มั น เมื ่ อ ได ร ั บ ความร อ น
อาจทำให เ กิ ด ไอที ่ ต ิ ด ไฟได ระวั ง อย า ให
เปลวไฟหรื อ วั ต ถุ ท ี ่ ร  อ นอยู  ใ กล ไ ขมั น และ
คราบน้ ำ มั น ขณะปรุ ง อาหาร
• ไอระเหยมี ค วามร อ นจั ด และอาจทำให เ กิ ด
การติ ด ไฟในทั น ที

Advertisement

Table of Contents
loading