Download Print this page

Electrolux EKI64500OX User Manual page 39

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• น้ ำ มั น ที ่ ใ ช แ ล ว อาจมี เ ศษอาหารตกค า ง
และทำให เ กิ ด เพลิ ง ไหม ท ี ่ อ ุ ณ หภู ม ิ ต ่ ำ กว า
น้ ำ มั น ที ่ ใ ช เ ป น ครั ้ ง แรก
• อย า ใส ข องไวไฟที ่ เ ป ย กสารไวไฟภายใน
ใกล ห รื อ บนตั ว เครื ่ อ ง
• อย า ให ม ี ป ระกายไฟหรื อ เปลวไฟใกล ก ั บ
เครื ่ อ งขณะเป ด ประตู
• เป ด ประตู เ ครื ่ อ งด ว ยความระมั ด ระวั ง การ
ใช แ อลกอฮอล ก ั บ เครื ่ อ งอาจทำให
แอลกอฮอล ผ สมกั บ อากาศ
คำเตื อ น
ความเสี ย หายที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น กั บ
เครื ่ อ ง
• เพื ่ อ ป อ งกั น ความเสี ย หายหรื อ การเปลี ่ ย นสี
ของอี น าเมล:
– อย า วางภาชนะหรื อ วั ต ถุ อ ื ่ น ๆ ใน
เครื ่ อ งที ่ ด  า นล า งโดยตรง
– อย า ใส น ้ ำ โดยตรงในเครื ่ อ งที ่ ก ำลั ง
ร อ น
– อย า เก็ บ จานชื ้ น และอาหารไว ใ นเครื ่ อ ง
หลั ง ปรุ ง อาหารเสร็ จ สิ ้ น
– ใช ค วามระมั ด ระวั ง ขณะถอดหรื อ ติ ด ตั ้ ง
อุ ป กรณ ต  า ง ๆ
• การเปลี ่ ย นสี ข องอี น าเมลหรื อ สแตนเลสสตี
ลไม ส  ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื ่ อ งแต
อย า งใด
• ใช ก ะทะก น ลึ ก เพื ่ อ ให ค วามชื ้ น แก เ ค ก น้ ำ
ผลไม อ าจทำให เ กิ ด คราบติ ด ฝ ง ถาวรได
• อย า วางเครื ่ อ งตั ว ที ่ ร  อ นอยู  บ นแผงควบคุ ม
• อย า ให เ ครื ่ อ งครั ว สำหรั บ ปรุ ง อาหารเดื อ ด
จนแห ง
• ระวั ง อย า ให ส ิ ่ ง ของหรื อ เครื ่ อ งครั ว ปรุ ง
อาหารตกกระทบที ่ ต ั ว เครื ่ อ ง พื ้ น ผิ ว อาจได
รั บ ความเสี ย หาย
• อย า เป ด ใช ง านส ว นการปรุ ง สุ ก ขณะที ่
เครื ่ อ งครั ว ปรุ ง อาหารไม ม ี ข องหรื อ โดยไม ม ี
เครื ่ อ งครั ว ปรุ ง อาหารวางอยู 
• อย า ใช อ ะลู ม ิ เ นี ย มฟอยล ก ั บ เครื ่ อ ง หรื อ วาง
ที ่ ด  า นล า งของตั ว เครื ่ อ งโดยตรง
• เครื ่ อ งครั ว ปรุ ง อาหารจากเหล็ ก หล อ
อะลู ม ิ เ นี ย มหรื อ ที ่ ก  น เสี ย หายอาจทำให เ กิ ด
รอยขี ด ข ว นขึ ้ น ได ยกสิ ่ ง ของเหล า นี ้ ข ึ ้ น
หากต อ งเคลื ่ อ นย า ยไปบนพื ้ น ผิ ว สำหรั บ
ปรุ ง อาหาร
• เครื ่ อ งใช ส ำหรั บ ปรุ ง อาหารเท า นั ้ น ห า มใช
เพื ่ อ วั ต ถุ ป ระสงค อ ื ่ น เช น ทำความร อ นใน
ห อ ง
2.4 การดู แ ลและทำความสะอาด
คำเตื อ น
ความเสี ่ ย งต อ การบาดเจ็ บ เพลิ ง
ไหม ห รื อ ความเสี ย หายต อ เครื ่ อ ง
• ก อ นการดู แ ลรั ก ษา ให ป  ด เครื ่ อ งก อ น
ปลดสายไฟจากเต า รั บ ไฟฟ า ออก
• เครื ่ อ งจะต อ งเย็ น ลงแล ว แผงกระจกอาจ
แตกเสี ย หายได
• เปลี ่ ย นแผงกระจกทั น ที ห ากมี ก ารแตกเสี ย
หาย ติ ด ต อ ศู น ย บ ริ ก ารที ่ ไ ด ร ั บ อนุ ญ าต
• ใช ค วามระมั ด ระวั ง ขณะนำประตู อ อกจาก
ตั ว เครื ่ อ ง ประตู ม ี น ้ ำ หนั ก มาก!
• ไขมั น หรื อ เศษอาหารตกค า งในเครื ่ อ งอาจ
ทำให เ กิ ด เพลิ ง ไหม ไ ด
• ทำความสะอาดเครื ่ อ งเป น ประจำเพื ่ อ
ป อ งกั น การเสื ่ อ มสภาพของวั ส ดุ บ ริ เ วณพื ้ น
ผิ ว
• ทำความสะอาดเครื ่ อ งโดยใช ผ  า เนื ้ อ นุ  ม ชุ บ
น้ ำ บิ ด หมาด ใช เ ฉพาะน้ ำ ยาทำความ
สะอาดที ่ เ ป น กลาง อย า ใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ท ี ่ ม ี
ฤทธิ ์ ก ั ด กร อ น แผ น ขั ด ที ่ ห ยาบ สารละลาย
หรื อ วั ต ถุ โ ลหะที ่ อ าจทำให เ กิ ด ความเสี ย
หาย
• หากใช ส เปรย ส ำหรั บ ฉี ด เตา ให ป ฏิ บ ั ต ิ ต าม
คำแนะนำด า นความปลอดภั ย บนบรรจุ
ภั ณ ฑ
• อย า ทำความสะอาดชั ้ น อี น าเมลแคทาลิ ต ิ ค
(ถ า มี ) โดยใช น ้ ำ ยาทำความสะอาด
2.5 ไฟด า นใน
• หลอดไฟหรื อ หลอดฮาโลเจนที ่ ใ ช ก ั บ เครื ่ อ ง
นี ้ มี ไ ว ใ ช ส ำหรั บ เครื ่ อ งใช ใ นครั ว เรื อ น
เท า นั ้ น ห า มใช เ ป น ไฟส อ งสว า งในบ า น
คำเตื อ น
อาจเกิ ด ไฟฟ า ช็ อ ตได !
• ก อ นเปลี ่ ย นหลอดไฟ ให ป ลดสายไฟเครื ่ อ ง
จากแหล ง จ า ยไฟก อ น
• ใช เ ฉพาะหลอดไฟที ่ ม ี พ ิ ก ั ด ทางไฟฟ า
เหมื อ นกั น
2.6 การทิ ้ ง
คำเตื อ น
ความเสี ่ ย งต อ การบาดเจ็ บ หรื อ
ขาดอากาศหายใจ
• ถอดปลั ๊ ก จากเต า รั บ ไฟฟ า
• ตั ด สายไฟหลั ก ที ่ อ ยู  ต ิ ด กั บ เครื ่ อ งและแยก
ทิ ้ ง
• ถอดตั ว ล็ อ คประตู เ พื ่ อ ป อ งกั น เด็ ก หรื อ สั ต ว
เลี ้ ย งติ ด ค า งในเครื ่ อ ง
2.7 การให บ ริ ก าร
• ซ อ มเครื ่ อ งโดยติ ด ต อ ศู น ย บ ริ ก ารที ่ ไ ด ร ั บ
อนุ ญ าต
• ใช ช ิ ้ น ส ว นแท เ ท า นั ้ น
39

Advertisement

Table of Contents
loading