Download Print this page

Makita HR4003C Instruction Manual page 54

Hide thumbs

Advertisement

Μετρητής βάθους
Ο μετρητής βάθους διευκολύνει τη διάνοιξη τρυπών
ομοιόμορφου βάθους.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος και
εισαγάγετε το μετρητή βάθους στην εξαγωνική τρύπα.
(Εικ. 17)
Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με τις οδοντώσεις του μετρητή
βάθους είναι στραμμένη προς την ένδειξη. (Εικ. 18)
Ρυθμίστε το μετρητή βάθους μετακινώντας το εμπρός και
πίσω ενώ πατάτε το κουμπί κλειδώματος. Μετά τη
ρύθμιση, αφήστε το κουμπί κλειδώματος για να
ασφαλίσετε το μετρητή βάθους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
• Ο μετρητής βάθους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη
θέση όπου ο μετρητής βάθους χτυπάει επάνω στο
περίβλημα γραναζιών/περίβλημα μοτέρ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι το υλικό εργασίας είναι ασφαλισμένο
και δεν είναι ασταθές. Η εκτόξευση ενός αντικειμένου
μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
• Μην τραβάτε με βία το εργαλείο προς τα έξω ακόμη και
εάν η αιχμή κολλήσει. Η απώλεια του ελέγχου μπορεί
να προκαλέσει τραυματισμό.
Λειτουργία κρουστικού τρυπανίσματος (Εικ. 19)
Ρυθμίστε τον μοχλό αλλαγής στο σύμβολο
Τοποθετήστε την αιχμή στην επιθυμητή θέση για την
τρύπα, μετά τραβήξτε τη σκανδάλη διακόπτη.
Μην ασκείτε δύναμη στο εργαλείο. Η ελαφριά πίεση δίνει
τα καλύτερα αποτελέσματα. Κρατήστε το εργαλείο στη
σωστή θέση και εμποδίστε το από το να γλιστρήσει έξω
από την τρύπα.
Μην ασκείτε μεγαλύτερη πίεση, όταν η τρύπα βουλώνει
με αποκοπίδια και τεμαχίδια. Αντ' αυτού, θέστε το
εργαλείο σε λειτουργία ρελαντί και μετά τραβήξτε την
αιχμή μερικώς από την τρύπα. Εάν επαναλάβετε το ίδιο
αρκετές φορές, η τρύπα θα καθαρίσει και μπορείτε να
συνεχίσετε με την εργασία τρυπανίσματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Το εργαλείο/αιχμή υφίσταται ξαφνική και ισχυρή
δύναμη περιστροφής τη στιγμή που διέρχεται από την
τρύπα στο άλλο άκρο, όταν η τρύπα παρουσιάζει
έμφραξη
με
αποκοπίδια
συναντήσει
βέργες
σκυρόδεμα. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πλευρική
λαβή (βοηθητική λαβή) και να κρατάτε σταθερά το
εργαλείο από την πλευρική λαβή και τη λαβή διακόπτη
κατά την εκτέλεση των εργασιών και να διατηρείτε καλή
ισορροπία και ασφαλή στήριξη ποδιών. Η μη
συμμόρφωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την
απώλεια ελέγχου του εργαλείου και την ενδεχόμενη
πρόκληση σοβαρού τραυματισμού.
Φυσητήρας (προαιρετικό εξάρτημα) (Εικ. 20)
Μετά από τη διάτρηση της τρύπας, χρησιμοποιήστε το
φυσητήρα για να καθαρίσετε τη σκόνη από την τρύπα.
Πελέκημα/Αποφλοίωση/Κατεδάφιση (Εικ. 21)
Ρυθμίστε τον μοχλό αλλαγής στο σύμβολο
Κρατάτε το εργαλείο σταθερά και με τα δύο χέρια.
Ανάψτε το εργαλείο και εφαρμόστε ελαφριά πίεση στο
εργαλείο έτσι ώστε να μην αναπηδήσει ανεξέλεγκτα. Η
άσκηση μεγάλης πίεσης στο εργαλείο δεν θα αυξήσει την
αποδοτικότητά του.
54
.
και
τεμαχίδια
ή
ενίσχυσης
πακτωμένες
ή
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το εργαλείο είναι σβηστό
και αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα πριν επιχειρήσετε
να κάνετε επιθεώρηση ή συντήρηση.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, πετρελαϊκό αιθέρα,
διαλυτικό, αλκοόλη ή παρόμοιες ουσίες. Μπορεί να
προκληθεί
ρωγμές.
Λίπανση
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Αυτό το σέρβις πρέπει να εκτελείται μόνο από
εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης της Makita.
• Μην εκτελέσετε τη λίπανση αμέσως μετά τη λειτουργία,
περιμένετε μέχρι να κρυώσει το εργαλείο. Διαφορετικά,
μπορεί να προκύψει έγκαυμα στο δέρμα σας.
Αυτό το εργαλείο δεν χρειάζεται ωριαία ή ημερήσια
λίπανση επειδή έχει ένα σύστημα λίπανσης με πακέτο
γράσου. Ωστόσο, πρέπει να αντικαθιστάτε περιοδικά το
γράσο και τα καρβουνάκια για τη μεγάλη διάρκεια ζωής
του εργαλείου.
(Για το μοντέλο HR4003C, HR5202C) Χαλαρώστε τις έξι
βίδες και αφαιρέστε τη λαβή. (Εικ. 22)
(Για το μοντέλο HR4013C, HR5212C) Χαλαρώστε τις
οκτώ βίδες. Και βγάλτε το προστατευτικό κάλυμμα όπως
παρουσιάζεται στην εικόνα. Μετά αφαιρέστε τη λαβή.
(Εικ. 23 και 24)
Τραβήξτε το συνδετήρα για να τον αφαιρέσετε. (Εικ. 25)
Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε το μοχλό αλλαγής.
Βγάλτε το κάλυμμα καπακιού στροφάλου. (Εικ. 26)
Βγάλτε την πλάκα ελέγχου. (Εικ. 27)
Χαλαρώστε τις έξι βίδες και βγάλτε το καπάκι στροφάλου.
Τοποθετήστε το εργαλείο σε ένα τραπέζι με το άκρο της
αιχμής στραμμένο προς τα επάνω. Έτσι το παλιό
λιπαντικό θα συγκεντρωθεί στο περίβλημα στροφάλου.
(Εικ. 28)
Σκουπίστε το παλιό λιπαντικό στο εσωτερικό και
αντικαταστήστε το με καινούργιο λιπαντικό:
Για το μοντέλο HR4003C, HR4013C: 30 g
Για το μοντέλο HR5202C, HR5212C: 60 g
Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο λιπαντικό σφυριού της
Makita (προαιρετικό εξάρτημα). Η πλήρωση με ποσότητα
λιπαντικού μεγαλύτερη από την καθορισμένη μπορεί να
όταν
προκαλέσει ελαττωματική δράση σφυροκοπήματος ή
στο
αποτυχία εργαλείου. Να πληρώνετε μόνο με την
καθορισμένη ποσότητα λιπαντικού. (Εικ. 29)
Τοποθετήστε ξανά όλα τα μέρη που αφαιρέσατε.
Προσαρμόστε το συνδετήρα και τοποθετήστε ξανά τη
λαβή. (Εικ. 30)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
• Σημειώστε ότι χρησιμοποιούνται διαφορετικά μήκη
βιδών.
ΑΝΑΚ ΙΝΩΣΗ
• Μην σφίγγετε υπερβολικά το καπάκι στροφάλου. Είναι
κατασκευασμένο από ρητίνη και μπορεί να σπάσει.
• Προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στο συνδετήρα ή
στα καλώδια ειδικά όταν σκουπίζετε το παλιό λιπαντικό
.
ή τοποθετείτε τη λαβή.
αποχρωματισμός,
παραμόρφωση
ή

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5202cHr5212cHr4013c