Download Print this page

Makita HR4003C Instruction Manual page 48

Hide thumbs

Advertisement

Hammerfunktion (afbryderknapfunktion)
For
uafbrudt
mejslings-,
nedbrydningsarbejde, skal funktionsvælgeren drejes til
symbolet. (Fig. 6)
Afbryderknappen kommer ud og lyser rødt.
Anvend en spidsmejsel, koldmejsel, afskalningsmejsel
etc. (Fig. 7)
BEMÆRK:
• Når maskinen anvendes i
afbryderen ikke, kun afbryderknappen virker.
Skridkobling
Skridkoblingen slår til, når et vist omdrejningsmoment
nås. Motoren kobles fra drivakslen. Når dette sker, vil
boret holde op med at rotere.
FORSIGTIG:
• Sluk straks for maskinen, så snart skridkoblingen slår
til. Dette bidrager til at forhindre unødigt slid på
maskinen.
Indikatorlampe (Fig. 8)
Den grønne tændt-indikatorlampe tændes, når maskinen
sættes i forbindelse. Hvis indikatorlampen ikke tændes,
kan det betyde, at strømledningen eller kontrolenheden
er defekt.
Hvis indikatorlampen tændes, men maskinen ikke
starter, selv når der er tændt for den, kan det betyde, at
kulbørsterne er nedslidte eller at kontrolenheden,
motoren eller tænd/sluk-knappen (ON/OFF) er defekt.
Hvis ovennævnte symptomer opstår, skal De holde op
med at bruge maskinen og straks rette henvendelse til
Deres lokale service-center.
Den
røde
serviceindikatorlampe
kulbørsterne er næsten nedslidte som indikering af, at
maskinen skal serviceres. Efter nogen tids brug stopper
motoren automatisk.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at værktøjet er slukket og netstikket
trukket ud, inden der foretages noget arbejde på selve
værktøjet.
Sidehåndtag
FORSIGTIG:
• Anvend kun sidehåndtaget, når der udføres mejsling,
afskalning eller nedbrydning. Anvend det ikke ved
boring i beton, murværk etc. Maskinen kan ikke holdes
ordentligt med dette sidehåndtag under boring. (Fig. 9)
Sidehåndtaget kan drejes 360° vertikalt og fastgøres i en
hvilken som helst stilling. Det kan også fastgøres i otte
forskellige positioner frem og tilbage i vandret stilling.
Man behøver blot at løsne fastspændingsmøtrikken for at
svinge sidehåndtaget til den ønskede stilling. Stram
derefter fastspændingsmøtrikken godt til. (Fig. 10)
Sidegreb (Fig. 11)
FORSIGTIG:
• Anvend
altid
sidegrebet
betjeningssikkerheden, når der bores i beton, murværk
etc.
Sidegrebet kan drejes til begge sider, hvilket muliggør
sikker betjening af maskinen i en hvilken som helst
stilling. Sidegrebet løsnes ved at man drejer det mod
uret, svinger det til den ønskede stilling og derefter
strammer det ved at dreje det med uret.
48
afskalnings-
eller
symbolfunktion, virker
tændes,
når
for
at
sikre
Montering og afmontering af boret
Rengør borskaftet og påfør borfedt, inden boret
monteres. (Fig. 12)
Sæt boret ind i maskinen. Drej boret og tryk det ind, indtil
det sidder fast.
Tag boret ud, hvis det ikke kan trykkes ind. Træk
udløsningsdækslet ned et par gange. Sæt derefter boret
ind igen. Drej boret og tryk det ind, indtil det sidder fast.
Kontroller altid efter montering, at boret sidder ordentlig
fast ved at prøve at trække det ud. (Fig. 13)
Boret tages ud ved at man trækker udløsningsdækslet
hele vejen ned, hvorefter boret kan tages ud. (Fig. 14)
Borvinkel (ved mejsling, afskalning eller
nedbrydning)
Boret kan fastgøres i 24 forskellige vinkler. Hvis
borvinklen
ønskes
funktionsvælgeren således, at viseren er rettet mod
symbolet. Drej boret til den ønskede vinkel. (Fig. 15)
Drej funktionsvælgeren, så viseren er rettet mod
symbolet. Kontroller derefter, at boret sidder ordentligt
fast ved at dreje det en smule. (Fig. 16)
Dybdeanslag
Dybdeanslaget er nyttigt ved boring af huller med samme
dybde.
Tryk på og hold låseknappen inde, og sæt dybdeanslaget
ind i sekskanthullet. (Fig. 17)
Sørg for, at siden med tænderne på dybdeanslaget
vender mod markeringen. (Fig. 18)
Indstil dybdeanslaget ved at flytte det frem og tilbage,
idet De trykker på låseknappen. Efter indstillingen slippes
låseknappen for at låse dybdeanslaget.
BEMÆRK:
• Dybdeanslaget kan ikke anvendes i en stilling, hvor det
slår mod gearhuset/maskinkroppen.
BETJENING
FORSIGTIG:
• Sørg for, at arbejdsmaterialet er fastspændt og ikke er
ustabilt.
Flyvende
personskade.
• Træk ikke maskinen ud med magt, selv hvis boret har
sat sig fast. Hvis De mister herredømmet over
maskinen, kan tilskadekomst blive resultatet.
Hammerboring (Fig. 19)
Sæt funktionsvælgeren ud for
Anbring bitten på det ønskede sted, hvor hullet skal
være, og tryk derefter afbryderen ind.
Pres ikke maskinen. Et let tryk giver det bedste resultat.
Hold maskinen i stilling og sørg for at forhindre, at den
glider væk fra hullet.
Udøv ikke et større tryk, når hullet bliver tilstoppet af
spåner eller partikler. Kør i stedet maskinen i tomgang,
og fjern derefter bitten delvist fra hullet. Ved at gentage
dette adskillige gange, vil hullet blive renset ud, og
boringen kan fortsættes.
ændret,
skal
man
genstande
kan
forårsage
symbolet.
dreje

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5202cHr5212cHr4013c