Download Print this page

Makita HR4003C Instruction Manual page 47

Hide thumbs

Advertisement

8.
Sørg for, at De altid har sikkert fodfæste.
Hvis maskinen bruges på et højtbeliggende sted,
skal De sikre dem, at der ikke befinder sig nogen
personer nedenunder.
9.
Hold godt fast i maskinen med begge hænder.
10. Rør aldrig ved roterende dele med hænderne.
11. Læg ikke maskinen fra Dem, mens den kører.
Anvend kun maskinen, når den er håndholdt.
12. Ret aldrig maskinen mod personer, når den
anvendes. Boret kan slynges ud og forvolde
alvorlig personskade.
13. Rør ikke ved maskinen eller dele i nærheden af
boret umiddelbart efter brug. Disse dele kan
være ekstremt varme og medføre forbrændinger.
14. Visse materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Vær påpasselig med ikke at
indånde støv eller få disse materialer på huden.
Følg sikkerhedsforskrifterne fra fabrikanten af
materialet.
GEM DENNE BRUGSANVISNING.
ADVARSEL:
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til
produktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre,
at
sikkerhedsforskrifterne
overholdes. MISBRUG eller forsømmelse af at følge
de
i
denne
sikkerhedsforskrifter kan føre til, at De kommer
alvorligt til skade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at der er slukket for værktøjet og at den
er taget ud af forbindelse, inden værktøjets funktion
justeres eller kontrolleres.
Afbryderanvendelse
FORSIGTIG:
• Før maskinen sættes i strømforbindelse, bør De altid
kontrollere,
at
afbryderen
returnerer til "OFF"-stillingen, når den slippes.
Afbryderknap (Fig. 1)
Dette skifter funktioner, når maskinen er indstillet i
symbol og
symbolfunktioner.
For at starte værktøjet, trykkes der blot på afbryderen.
Slip afbryderen for at stoppe.
Afbryderknap (Fig. 2)
Denne knap fungerer, når maskinen er indstillet til
symbolfunktion.
Når
maskinen
er
i
afbryderknappen frem og lyser rødt.
Maskinen
startes
ved
afbryderknappen. Knaplyset bliver grønt.
Maskinen
stoppes
afbryderknappen igen.
Hastighedsændring (Fig. 3)
Omdrejninger og antal slag i minuttet kan indstilles ved at
man drejer på justeringsdrejeknappen. Drejeknappen er
markeret med 1 (laveste hastighed) til 5 (fuld hastighed).
Se oversigten herunder angående forholdet mellem
talindstillingerne
omdrejninger/slag i minuttet.
for
produktet
brugsvejledning
fungerer
korrekt
symbolfunktion,
at
man
trykker
ved
at
man
trykker
justeringsdrejeknappen
For model HR4003C, HR4013C
Tal på justerings-
drejeknappen
5
4
3
2
1
014134
For model HR5202C, HR5212C
Tal på justerings-
drejeknappen
5
4
3
2
nøje
1
givne
014872
Gælder kun model HR4013C, HR5212C
BEMÆRK:
• Antal slag uden belastning i minuttet bliver færre end
antal slag med belastning for at reducere vibration
under ikke-belastning, men dette er ikke tegn på
problemer. Så snart arbejdet starter med et bor mod
beton, øges antallet af slag i minuttet og når de tal, som
er vist i oversigten. Når temperaturen er lav og fedtet
ikke er så flydende, vil maskinen muligvis ikke have
denne funktion, selv når motoren kører.
FORSIGTIG:
• Hvis maskinen anvendes uafbrudt i længere tid ved
og
lave hastigheder, kan motoren blive overophedet med
fejlfunktion af maskinen som resultat.
• Hastighedsvælgeren kan kun drejes til 5 og tilbage til 1.
Tving
den
hastighedsindstillingsfunktionen i så fald ikke længere
vil virke.
Valg af funktionsmåde
FORSIGTIG:
• Lad være med at dreje funktionsvælgeren, når
maskinen kører. Maskinen vil lide skade.
stikker
• For
at
funktionsvælgermekanismen, skal man sørge for, at
funktionsvælgeren altid er sat præcist til en af
funktionsmådestillingerne.
Hammerboring (Fig. 4)
For at bore i beton, murværk etc., skal funktionsvælgeren
sættes til
karbidspids.
Hammerfunktion (afbryderfunktion) (Fig. 5)
Ved mejslings-, afskalnings- eller nedbrydningsarbejde
og
skal funktionsvælgeren drejes til
spidsmejsel, koldmejsel, afskalningsmejsel etc.
Omdrejninger i
minuttet
500
470
380
290
250
Omdrejninger i
minuttet
310
290
230
180
150
ikke
forbi
5
undgå
tidlig
symbolet. Brug et bor med tungsten-
symbolet. Anvend en
Slag pr. minut
2 900
2 700
2 150
1 650
1 450
Slag pr. minut
2 250
2 100
1 700
1 300
1 100
eller
1,
da
slitage
af
47

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5202cHr5212cHr4013c