Download Print this page

Makita HR4003C Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

EN
Rotary Hammer
Vrtalno kladivo
SL
Çekiçi rrotullues
SQ
Перфоратор
BG
HR
Udarna bušilica
Вртлива чекан-дупчалка
МК
Ciocan rotopercutor
RO
SR
Ударна бушилица
RU
Перфоратор
Перфоратор
UK
HR4003C
HR4013C
HR5202C
HR5212C
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILO ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
5
10
15
20
26
31
37
43
48
54

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita HR4003C

 • Page 1 MANUALI I PËRDORIMIT РЪКОВОДСТВО ЗА Перфоратор ЕКСПЛОАТАЦИЯ Udarna bušilica PRIRUČNIK S UPUTAMA Вртлива чекан-дупчалка УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК Ciocan rotopercutor MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Ударна бушилица УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ РУКОВОДСТВО ПО Перфоратор ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З Перфоратор ЕКСПЛУАТАЦІЇ HR4003C HR4013C HR5202C HR5212C...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Page 4 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.19 Fig.20...
 • Page 5: Specifications

  Work mode : chiselling function with side handle ing to EN60745: Vibration emission (a ) : 10.5 m/s h,CHeq Model HR4003C, HR4013C Uncertainty (K) : 1.5 m/s Sound pressure level (L ) : 92 dB (A) Work mode : chiselling function with side grip...
 • Page 6: Ec Declaration Of Conformity

  Designation of Machine: Be sure no one is below when using the tool in Rotary Hammer high locations. Model No./ Type: HR4003C, HR4013C, HR5202C, Hold the tool firmly with both hands. HR5212C 10. Keep hands away from moving parts. Conforms to the following European Directives: 2006/42/EC Do not leave the tool running.
 • Page 7: Functional Description

  Use a bull point, cold tions/blows per minute. chisel, scaling chisel, etc. For Model HR4003C, HR4013C Hammering mode (Switch button Number on Revolutions per mode)
 • Page 8: Indicator Lamp

  Torque limiter Installing or removing the bit ► Fig.12: 1. Bit shank 2. Bit grease The torque limiter actuates when torque reaches a cer- tain level. The motor disengages from the output shaft. Clean the bit shank and apply bit grease before install- When this happens, the bit stops turning.
 • Page 9: Maintenance

  Keep the tool in position and prevent it from slipping it has a grease-packed lubrication system. It should be away from the hole. relubricated regularly. Send the complete tool to Makita Do not apply more pressure when the hole becomes Authorized or Factory Service Center for this lubrication clogged with chips or particles.
 • Page 10: Tehnični Podatki

  Oddajanje tresljajev (a ): 5,0 m/s h,HD Tipični, z A ocenjeni vrednosti hrupa glede na EN60745: Odstopanje (K): 1,5 m/s Model HR4003C, HR4013C Model HR5202C Raven zvočnega tlaka (L ): 92 dB (A) Delovni način : funkcija klesanja s stranskim Raven zvočne moči (L...
 • Page 11: Splošna Varnostna Opozorila Za Električno Orodje

  To bo sprostilo mazanje. Brez ustreznega ES Izjava o skladnosti ogrevanja bo udarno vijačenje oteženo. Vedno zagotovite, da imate trden oprijem na Družba Makita izjavlja, da je/so naslednji stroj/-i: podlagi, kjer stojite. Oznaka stroja: Kadar uporabljate orodje na višini, se prepri- Vrtalno kladivo čajte, da spodaj ni nikogar.
 • Page 12: Opis Delovanja

  Glejte spodnjo tabelo glede razmerja med nastavitvijo Za klesanje, izbijanje ali rušenje obrnite preklopnik na številke na številčnici in vrtljaji/udarci na minuto. simbol . Uporabite sekač, hladno dleto, izbijač itd. Za model HR4003C, HR4013C Udarni način (način s preklopnim gumbom) Številka na številčnici Vrtljaji na minuto Udarci na minuto 2.900...
 • Page 13 Omejevalnik navora Stranski ročaj Omejevalnik navora se sproži, ko navor doseže dolo- POZOR: čeno stopnjo. Motor se odklopi z izhodne osi. Ko se to • Vedno uporabljajte stranski ročaj, da zagotovite ugodi, se nastavek neha vrteti. varno delovanje med vrtanjem v beton, zidove ipd.
 • Page 14 • Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni nadzor nad orodjem, kar lahko privede do hudih za uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v telesnih poškodb. teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost tele- Izpihovalna pipeta (dodatni pribor) snih poškodb.
 • Page 15 ): 5,0 m/s h,HD Niveli tipik i zhurmës A, i matur sipas EN60745: Pasiguria (K): 1,5 m/s Modeli HR4003C, HR4013C Modeli HR5202C Niveli i presionit të zërit (L ): 92 dB (A) Regjimi i punës : funksioni i punimit me daltë me Niveli i fuqisë...
 • Page 16 Emërtimi i makinerisë: Gjithmonë sigurohuni që të keni mbështetje të Çekiçi rrotullues qëndrueshme të këmbëve. Nr. i modelit/ Lloji: HR4003C, HR4013C, HR5202C, Sigurohuni që të mos ketë njeri poshtë HR5212C ndërkohë që e përdorni pajisjen në vende të Pajtohet me direktivën evropiane të mëposhtme: larta.
 • Page 17: Fig.4

  ► Fig.5: 1. Leva e ndërrimit 2. Treguesi rrotullimeve/goditjeve në minutë. Për punë ciflosjeje, leskërimi ose shkatërrimi, rrotulloni Për model HR4003C, HR4013C levën e ndërrimit në simbolin . Përdorni një bulino shpuese, daltë të ftohtë, daltë për leskërim etj.
 • Page 18: Fig.9

  Kufizuesi i rrotullimit Mbajtësja anësore Kufizuesi i rrotullimeve aktivizohet kur rrotullimet arrijnë KUJDES: një nivel të caktuar. Motori do të shkëputet nga boshti • Gjithmonë përdorni mbajtësen anësore për në dalje. Kur kjo të ndodhë, puntoja do të ndalojë siguri veprimi gjatë shpimit në beton, në mur etj. rrotullimin.
 • Page 19: Fig.10

  Mos ushtroni më shumë presion kur vrima mbushet me Dërgojeni të gjithë veglën në një qendër të autorizuar cifla ose grimca. Më mirë ndizni veglën bosh, më pas ose fabrikë të shërbimit të Makita për shërbimin e hiqeni punton pjesërisht nga vrima. Duke përsëritur këtë lubrifikimit.
 • Page 20 Коефициент на неопределеност (K): 1.5 м/с Обичайното средно претеглено ниво на шума, опре- Модел HR5202C делено съгласно EN60745: Работен режим : дълбаене със странична Модел HR4003C, HR4013C ръкохватка Ниво на звуково налягане (L ): 92 dB (A) Ниво на вибрациите (a ): 10.5 м/с...
 • Page 21: Ео Декларация За Съответствие

  до повреда или злополука. Преди работа Наименование на машината: проверете дали винтовете са здраво Перфоратор затегнати. Модел №/ Тип: HR4003C, HR4013C, HR5202C, Когато е студено или след дълъг престой HR5212C на инструмента, изчакайте той да загрее Съответстват на изискванията на следните евро- като...
 • Page 22 със символа . Използвайте длето с режеща плас- числата на скалата на регулатора и оборотите и тина от волфрамов карбид. ударите в минута. Режим с ударно действие (Режим За модел HR4003C, HR4013C Пусков прекъсвач) Ч а а а а а О...
 • Page 23 Режим с ударно действие (Режим Странична дръжка Превключващ бутон) ► Фиг.9 ► Фиг.6: 1. Лост за превключване 2. Курсор За дейности, свързани с непрекъснато раздробя- ВНИМАНИЕ: ване, къртене или разрушаване, завъртете лоста • Използвайте страничната дръжка само за смяна на режима в позиция, обозначена със когато...
 • Page 24 това, оставете инструмента да работи на празен ването или регулирането трябва да се извършват ход, а след това извадете длетото частично от от упълномощен сервиз на Makita, като винаги се отвора. След като повторите това няколко пъти, използват резервни части на Makita.
 • Page 25 ВНИМАНИЕ: • Препоръчва се използването на тези аксе- соари или накрайници с вашия инструмент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или накрайници може да доведе до опасност от телесни наранявания. Използвайте съот- ветния аксесоар или накрайник само по...
 • Page 26 Neodređenost (K): 1,5 m/s Tipična jačina buke označena s A, određena sukladno Model HR5202C EN60745: Način rada : funkcija klesanja s bočnom ručkom Model HR4003C, HR4013C Emisija vibracija (a ): 10,5 m/s h,CHeq Razina zvučnog tlaka (L ): 92 dB (A) Neodređenost (K): 1,5 m/s...
 • Page 27 Tako će popustiti i mazivo. Bez pravilnog EZ Izjava o sukladnosti zagrijavanja zakucavanje se teško izvodi. Uvijek stanite na čvrstu podlogu. Tvrtka Makita izjavljuje da su sljedeći strojevi: Pazite da nitko ne stoji ispod vas kad koristite Naziv stroja: uređaj na visini.
 • Page 28 . Koristite špicu, željezno dlijeto na kotačiću za prilagodbu i broja okretaja/udara po minuti. ili dlijeto za sječenje itd. Za model HR4003C, HR4013C Način bušenja (način s gumbom Broj na kotačiću za sklopke) Broj okretaja u minuti...
 • Page 29 Graničnik okretnog momenta Bočni rukohvat Graničnik okretnog momenta aktivira se kad okretni OPREZ: moment dosegne određenu razinu. Motor se odvaja od • Uvijek koristite bočni rukohvat da osigurate izlaznog vratila. Kada se to dogodi,nastavak se prestaje bezbednost pri bušenju u betonu, zidovima, itd. okretati.
 • Page 30 Da bi proizvod ostao SIGURAN i POUZDAN, sva ostala rupe. Ponavljanjem ove radnje nekoliko puta rupa će se održavanja i namještanja prepustite ovlaštenim servi- očistiti i bušenje se može nastaviti. snim centrima Makita i uvijek rabite originalne rezervne dijelove. OPREZ: •...
 • Page 31: Технички Податоци

  Типичната А-вредност за ниво на бучавата одредена Отстапување (K): 1,5 м/с според EN60745 изнесува: Модел HR5202C Модел HR4003C, HR4013C Работен режим : функција за длетување со Ниво на звучниот притисок (L ): 92 дБ (A) странична рачка Ниво на јачина на звукот (L ): 103 дБ...
 • Page 32 вибрации. Шрафовите можат лесно са Ознака на машината: се олабават, да предизвикаат прекин на Вртлива чекан-дупчалка работата или незгода. Проверете колку Модел бр./ Тип: HR4003C, HR4013C, HR5202C, цврсто се завртени шрафовите пред да HR5212C почнете да работите. Усогласени се со следниве европски Директиви: Кога...
 • Page 33 режим на активност. бројчаните поставки на бројчаникот за приспособување и на вртежите/дувањата во минута. Режим на дупчење со чекан За модел HR4003C, HR4013C ► Сл.4: 1. Рачка за менување 2. Покажувач За дупчење во бетон, малтер итн, свртете го копчето Б...
 • Page 34 Режим на чекан (режим на копчето Странична рачка за вклучување/исклучување) ► Сл.9 ► Сл.6: 1. Рачка за менување 2. Покажувач За континуирано оборување рабови, делење или ВНИМАНИЕ: уништување, свртете го копчето за менување на • Користете ја страничната рачка само за симболот...
 • Page 35 користите благ притисок, ќе добиете најдобри подмачкува редовно. Пратете го целиот алат во резултати. Одржувајте го алатот во позиција и овластен или фабрички сервис на Makita за оваа спречувајте да се лизне настрана од дупката. услуга на подмачкување. Не применувајте поголем притисок кога дупката...
 • Page 36 ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР ВНИМАНИЕ: • Овој прибор или додатоци се препорачуваат за користење со алатот од Makita дефиниран во упатството. Со користење друг прибор или додатоци може да се изложите на ризик од телесни повреди. Користете ги приборот и додатоците само за нивната намена.
 • Page 37 Emisie de vibraţii (a ): 10,5 m/s h,CHeq conformitate cu EN60745: Marjă de eroare (K): 1,5 m/s Model HR4003C, HR4013C Mod de lucru: funcţie de dăltuire cu mâner lateral Nivel de presiune acustică (L ): 92 dB (A) Emisie de vibraţii (a...
 • Page 38 Denumirea maşinii: se pot slăbi uşor, cauzând o defecţiune sau Ciocan rotopercutor un accident. Verificaţi cu atenţie strângerea Model Nr./ Tip: HR4003C, HR4013C, HR5202C, şuruburilor înainte de utilizare. HR5212C În condiţii de temperatură scăzută sau dacă Este în conformitate cu următoarele directive maşina nu a fost utilizată...
 • Page 39: Fig.11

  ► Fig.4: 1. Pârghie de schimbare a modului de acţio- lovituri pe minut. nare 2. Indicator Pentru găurire în beton, zidărie etc., rotiţi pârghia de Pentru modelul HR4003C, HR4013C schimbare la simbolul . Utilizaţi un burghiu cu vârf Număr pe rondela de din carbură...
 • Page 40: Fig.12

  Mod cu percuţie (Mod Buton de Mâner lateral comutare) ► Fig.9 ► Fig.6: 1. Pârghie de schimbare a modului de acţio- nare 2. Indicator ATENŢIE: Pentru operaţii continue de spargere, curăţare sau • Folosiţi mânerul lateral numai pentru operaţii de demolare, rotiţi pârghia de schimbare la simbolul spargere, curăţare sau demolare.
 • Page 41 Nu forţaţi maşina. O presiune mai uşoară oferă cele service autorizat al Makita sau la Centrul de service al mai bune rezultate. Ţineţi maşina în poziţie şi preveniţi fabricii.
 • Page 42: Accesorii Opţionale

  Folosiţi accesoriile pentru operaţiunea pentru care au fost concepute. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. • Burghie cu plăcuţe de carburi metalice SDS-MAX • Daltă şpiţ SDS-MAX •...
 • Page 43: Технички Подаци

  Типичан ниво буке по оцени А одређен је према Толеранција (K): 1,5 м/с EN60745: Модел HR5202C Модел HR4003C, HR4013C Режим рада : функција клесања са бочном Ниво звучног притиска (L ): 92 dB (A) ручком Ниво звучне снаге (L ): 103 dB (A) Вредност...
 • Page 44 ће се мазиво разрадити. Без одговарајућег Ознака машине: загревања поступак ударног бушења је Ударна бушилица тежак. Број модела/ Тип: HR4003C, HR4013C, HR5202C, Побрините се да увек имате чврст ослонац HR5212C испод ногу. Усклађена са следећим европским смерницама: Уверите се да никога нема испод ако алат...
 • Page 45 између броја на бројчанику за подешавање и броја обртаја/ удара по минуту. За обраду длетом, клесање или рушење окрените полугу за промену на симбол . Користите За модел HR4003C, HR4013C пробојац, пљоснато длето, длето за клесање итд. Б а а...
 • Page 46 Лимитатор обртног момента Бочни рукохват Лимитатор обртног момента активира се када ПАЖЊА: обртни моменат достигне одређени ниво. Мотор ће • Увек користите бочни рукохват да бисте се одвојити од излазне осовине. Кад дође до тога, обезбедили правилан рад приликом бушења бургија...
 • Page 47 Немојте да примењујете додатни притисак ако се комплетан алат у фабрички сервис или овлашћени рупа запуши опиљцима и деловима. Уместо тога, сервис за Makita производе за ову услугу подмазивања. покрените алат у празном ходу, потом делимично БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само...
 • Page 48: Технические Характеристики

  Типичный уровень взвешенного звукового давления бетоне (A), измеренный в соответствии с EN60745: Распространение вибрации (a ): 5,0 м/с h,HD Модель HR4003C, HR4013C Погрешность (K): 1,5 м/с Уровень звукового давления (L ): 92 дБ (A) Модель HR5202C Уровень звуковой мощности (L ): 103 дБ...
 • Page 49 перчатки с толстыми подкладками. Обозначение устройства: Перед выполнением работ убедитесь в Перфоратор надежном креплении биты. Модель / тип: HR4003C, HR4013C, HR5202C, При нормальной эксплуатации инстру- HR5212C мент может вибрировать. Винты могут Соответствует (-ют) следующим директивам ЕС: раскрутиться, что приведет к поломке или...
 • Page 50: Описание Функционирования

  снабжен метками - от 1 (самая низкая скорость) до 5 (максимальная скорость). Ниже приведена таблица, на которой указано соотношение между числовыми метками на регули- ровочном диске и количеством оборотов/ударов в минуту. Для модели HR4003C, HR4013C Ч а О У а 2 900...
 • Page 51 Ударный режим (режим Для модели HR5202C, HR5212C триггерного переключателя) Ч а О У а ► Рис.5: 1. Рычаг изменения 2. Указатель 2 250 2 100 Для долбления, скалывания или разрушения кон- 1 700 струкций переведите рычаг изменения режима на 1 300 символ...
 • Page 52 Угол биты (при расщеплении, МОНТАЖ скоблении или разрушении) ВНИМАНИЕ: ► Рис.15: 1. Рычаг изменения 2. Указатель • Перед проведением каких-либо работ с Биту можно закрепить под 24 различными углами. инструментом всегда проверяйте, что инстру- Для изменения угла установки биты поверните мент...
 • Page 53: Дополнительные Принадлежности

  НАДЕЖНОСТИ инструмента выполняйте его ремонт, зуйте боковую рукоятку (дополнительную) и обслуживание или регулировку только в автори- во время работы крепко держите инструмент зованных сервисных центрах компании Makita и с за боковую рукоятку и ручку с выключателем. использованием только оригинальных запасных Всегда занимайте устойчивое положение.
 • Page 54: Технічні Характеристики

  Похибка (K): 1,5 м/с Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, Модель HR5202C визначений відповідно до EN60745: Режим роботи : довбання долотом із боковою Модель HR4003C, HR4013C ручкою Рівень звукового тиску (L ): 92 дБ (A) Вібрація (a ): 10,5 м/с...
 • Page 55 Перед початком роботи обов'язково пере- вірте, щоб полотно було надійно закріплене стандартам ЄС в робочому положенні. При нормальній роботі інструмент вібрує. Компанія Makita наголошує на тому, що Гвинти можуть швидко розбовтатися, що обладнання: призведе до поломки або поранення. Перед Позначення обладнання: початком...
 • Page 56 диску та кількістю обертів/ударів за хвилину - див. Для свердління у бетоні, кладці тощо поверніть та таблицю нижче. встановіть важіль перемикання на символ . Слід використовувати долото з наконечником з карбіду Для моделі HR4003C, HR4013C вольфраму. Н а О а...
 • Page 57 Режим перфоратора (режим кнопки Бокова ручка вмикача) ► Рис.9 ► Рис.6: 1. Важіль перемикання 2. Покажчик Для здійснення безперервних операцій з довбання, ОБЕРЕЖНО: шкребіння або демонтажу поверніть та встановіть • Для операцій довбання, шкребіння або важіль перемикання на символ демонтажу,слід користуватись боковою руч- ►...
 • Page 58: Технічне Обслуговування

  отвору. щуванням слід надіслати весь інструмент до авторизова- Не треба збільшувати тиск, коли отвір засмічується ного або заводського сервісного центру компанії Makita. пилом та уламками. Замість цього слід прокрутити Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та інструмент на холостому ходу, а потім частково...
 • Page 59: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: • Це оснащення або приладдя рекомендовано для використання з інструментами "Макіта", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або приладдя може спричинити травмування. Оснащення або приладдя слід використову- вати лише за призначенням. У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному...
 • Page 60 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885355A963 EN, SL, SQ, BG, HR, МК, RO, SR, RU, UK 20170214 www.makita.com...

This manual is also suitable for:

Hr4013cHr5212cHr5202c