Download Print this page

Makita HR4003C Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Rotary Hammer
GB
Borrhammare
S
Borhammer
N
Poravasara
FIN
Perforators
LV
Rotacinis plaktukas
LT
Puurvasar
EE
Перфоратор
RUS
HR4003C
HR4013C
HR5202C
HR5212C
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita HR4003C

 • Page 1 Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL Borrhammare BRUKSANVISNING Borhammer BRUKSANVISNING Poravasara KÄYTTÖOHJE Perforators LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Rotacinis plaktukas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Puurvasar KASUTUSJUHEND Перфоратор РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ HR4003C HR4013C HR5202C HR5212C...
 • Page 2 014028 014880 014029 014022 014024 014023 003139 014880 014032 014034 003150 014027 014878 014879 014090...
 • Page 3 014091 014033 014135 002449 014030 014031 014035 014037 014075 014036 014038 014039 014092 014041 014042...
 • Page 4 Model HR4003C according to EN60745: Work mode : chiselling function with side handle Model HR4003C, HR4013C Vibration emission (a ) : 9.0 m/s h,CHeq Uncertainty (K) : 1.5 m/s Sound pressure level (L ) : 92 dB (A)
 • Page 5 ) : 4.5 m/s h,CHeq Designation of Machine: Uncertainty (K) : 1.5 m/s Rotary Hammer Work mode : chiselling function with side grip Model No./ Type: HR4003C, HR4013C, HR5202C, Vibration emission (a ) : 4.5 m/s HR5212C h,CHeq Uncertainty (K) : 1.5 m/s...
 • Page 6 MISUSE or revolutions/blows per minute. failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury. For Model HR4003C, HR4013C Number on Revolutions per Blows per minute adjusting dial...
 • Page 7 For model HR4013C, HR5212C only CAUTION: As soon as the torque limiter actuates, switch off • NOTE: the tool immediately. This helps to prevent Blows at no load per minute becomes smaller than • premature wear of the tool. those on load in order to reduce vibration under no Indicator lamp load, but this does not show trouble.
 • Page 8 OPERATION Lubrication CAUTION: CAUTION: This servicing should be performed by Makita Make sure the work material is secured and not • • Authorized Service Centers only. unstable. Flown object may cause personal injury. Do not perform lubrication just after the operation, •...
 • Page 9 OPTIONAL ACCESSORIES Fig.22 (For model HR4003C, HR5202C) Loosen the six screws and remove the handle. CAUTION: Fig.23 These accessories attachments • recommended for use with your Makita tool Fig.24 specified in this manual. The use of any other (For model HR4013C, HR5212C) Loosen the eight accessories or attachments might present a risk of screws.
 • Page 10 Vibration ENG905-1 Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt Buller enligtEN60745 : Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN60745: Modell HR4003C Modell HR4003C, HR4013C Arbetsläge: bearbetningsfunktion Ljudtrycksnivå (L ) : 92 dB (A) sidohandtag Ljudtrycksnivå (L ) : 103 dB (A)
 • Page 11 Vibrationsemission (a ): 10,5 m/s h,CHeq 2006/42/EG finns tillgänglig från: Mättolerans (K): 1,5 m/s Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Arbetsläge: bearbetningsfunktion med sidogrepp 22.10.2013 Vibrationsemission (a ): 10,5 m/s h,CHeq Mättolerans (K): 1,5 m/s Arbetsläge: slagborrning i betong...
 • Page 12 Se till att du inte andas in damm eller får det sifferinställning på inställningsratten och varvtal/slag per minut. på huden. Följ anvisningarna i leverantörens materialsäkerhetsblad. För modell HR4003C, HR4013C SPARA DESSA ANVISNINGAR. Siffra på justeringsratt Var per minut Slag per minut...
 • Page 13 Endast för modell HR4013C och HR5212C FÖRSIKTIGT! Stäng omedelbart maskinen så snart • OBS! momentbegränsaren aktiveras. Detta hjälper till att Slag per minut utan belastning blir färre än vid • förhindra att maskinen förslits i förtid. belastning för att minska vibrationer när maskinen Indikatorlampa inte är under belastning.
 • Page 14 Smörjning slår emot växelhuset/motorhuset. ANVÄNDNING FÖRSIKTIGT! Denna service skall endast utföras av ett • auktoriserat Makita servicecenter. FÖRSIKTIGT! Smörj inte maskinen direkt efter användning, • Se till att arbetsmaterialet sitter fast och är stabilt. • vänta tills den svalnat. I annat fall kan du få...
 • Page 15 VALFRIA TILLBEHÖR Fig.22 (För modell HR4003C och HR5202C) Lossa de sex skruvarna och ta bort handtaget. FÖRSIKTIGT! Fig.23 Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för • användning tillsammans med den Makita-maskin Fig.24 som denna bruksanvisning avser. Om andra (För modell HR4013C och HR5212C) Lossa de åtta tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå...
 • Page 16 Støy bestemt i henhold til EN60745: Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745: Modell HR4003C Modell HR4003C, HR4013C Arbeidsmodus: meiselfunksjon med sidehåndtak Genererte vibrasjoner (a ) : 9,0 m/s Lydtrykknivå (L ) : 92 dB (A) h, CHeq Usikkerhet (K): 1,5 m/s Lydeffektnivå...
 • Page 17 Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er Arbeidsmodus: meiselfunksjon med sidehåndtak tilgjengelig fra: Genererte vibrasjoner (a ) : 10,5 m/s Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia h, CHeq Usikkerhet (K): 1,5 m/s 22.10.2013 Arbeidsmodus: høvlefunksjon med sidegrep Genererte vibrasjoner (a...
 • Page 18 INSTRUKSENE. tallinnstillingene på juseringsskiven og slag i minuttet. ADVARSEL: For modell HR4003C, HR4013C Selv om du har brukt produktet mye og føler deg fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du Tall på justeringsskive Runder per minutt Slag per minutt følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er...
 • Page 19 Kun for modell HR4013C, HR5212C FORSIKTIG: Så snart momentbegrenseren aktiveres, må du • MERK: umiddelbart slå av verktøyet. Dette vil hjelpe deg å Slag per minutt ved ingen belastning, blir lavere • unngå at verktøyet blir slitt før tiden. enn ved belastning. Hensikten er å redusere Indikatorlampe vibrasjoner ved ingen belastning og det skyldes ikke feil.
 • Page 20 Gjenstander som blir kastet ut i luften Denne servicen må bare gjøres av autoriserte • kan medføre personskader. Makita servicesentre. Ikke trekk verktøyet ut med makt, selv om bitsen Ikke smør verktøyet like etter at det har blitt brukt. •...
 • Page 21 VALGFRITT TILBEHØR Fig.22 (For modell HR4003C, HR5202C) Løsne de seks skruene og fjern håndtaket. FORSIKTIG: Fig.23 Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller • verktøyet sammen med den Makita-maskinen som Fig.24 er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet (For modell HR4013C, HR5212C) Løsne de åtte...
 • Page 22 Virhemarginaali (K): 3 dB (A) ENG905-1 Melutaso Käytä kuulosuojaimia Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy EN60745- standardin mukaan: ENG900-1 Tärinä Malli HR4003C, HR4013C Värähtelyn kokonaisarvo (kolmiakselivektorin summa) on määritelty EN60745mukaan: Äänenpainetaso (L ): 92 dB (A) Äänen tehotaso (L ): 103 dB (A) Malli HR4003C Virhemarginaali (K): 3 dB (A) Työmenetelmä:...
 • Page 23 Virhemarginaali (K): 1,5 m/s Makita ilmoittaa, että seuraava(t) kone(et) Koneen tunnistetiedot: Työmenetelmä: talttaaminen suoraa sivukahvaa Poravasara käyttäen Mallinro/tyyppi: HR4003C, HR4013C, HR5202C, HR5212C Tärinäpäästö (a ) : 4,5 m/s h,CHeq Täyttävät seuraavien eurooppalaisten direktiivien Virhemarginaali (K): 1,5 m/s vaatimukset: Työmenetelmä: betonin iskuporaaminen 2006/42/EC Tärinäpäästö...
 • Page 24 14. Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka voivat olla myrkyllisiä. Huolehdi siitä, että Malli HR4003C, HR4013C pölyn sisäänhengittäminen ja ihokosketus estetään. Noudata materiaalin toimittajan Säätöpyörän numero...
 • Page 25 HUOMIO: Ainoastaan mallit HR4013C, HR5212C Sammuta työkalu heti, kun vääntömomentin • HUOMAUTUS: rajoitin kytkeytyy päälle. Näin voidaan estää Tyhjäkäyntitärinää vähennetään pienentämällä työkalun liian nopea kuluminen. • tyhjäkäynnin iskumäärä kuormituksen alaista Merkkivalo iskumäärää pienemmäksi. Tästä ei ole haittaa. Kuva8 Kun työkalun käyttö aloitetaan painamalla sen terä betonia vasten, iskumäärä...
 • Page 26 Terän kiinnitys ja irrotus Iskuporaus Kuva12 Kuva19 Puhdista terän varsi ja sivele vähän terärasvaa ennen Aseta vaihtovipu symboliin. terän kiinnittämistä. Aseta poranterä haluttuun kohtaan ja paina liipaisinkytkintä. Älä käytä tarpeetonta voimaa. Kevyt paine takaa Kuva13 parhaan lopputuloksen. Pidä työkalu oikeassa Työnnä...
 • Page 27 LISÄVARUSTEET Kuva22 (Mallit HR4003C, HR5202C) Löysää kuusi ruuvia ja irrota kahva. HUOMIO: Kuva23 Näitä lisävarusteita -laitteita suositellaan • käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan Kuva24 koneen kanssa. Minkä tahansa muun (Mallit HR4013C, HR5212C) Löysää kahdeksan ruuvia. lisävarusteen –laitteen käyttäminen Irrota suojakansi kuvassa esitetyllä tavalla. Irrota sitten aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
 • Page 28 Troksnis Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā ENG900-1 ar EN60745: Vibrācija Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektora summa) Modelis HR4003C, HR4013C noteikta saskaņā ar EN60745: Skaņas spiediena līmenis (L ): 92 dB (A) Modelis HR4003C Skaņas jaudas līmenis (L ): 103 dB (A) Neskaidrība (K): 3 dB (A)
 • Page 29 Neskaidrība (K): 1,5 m/s Makita paziņo, ka šāds instruments(-i): Instrumenta nosaukums: Darba režīms: kalšanas režīms, izmantojot sānu Perforators rokturi Modeļa Nr./veids: HR4003C, HR4013C, HR5202C, HR5212C Vibrācijas izmešus (a ) : 4,5 m/s h,CHeq Atbilst sekojošām Eiropas Direktīvām: Neskaidrība (K): 1,5 m/s 2006/42/EC Darba režīms: triecienurbšana betonā...
 • Page 30 šai tabulā. var būt ļoti karsti un var apdedzināt ādu. 14. Daži materiāli satur ķīmiskas vielas, kuras var būt toksiskas. Izvairieties putekļu Modelim HR4003C, HR4013C ieelpošanas un to nokļūšanas uz ādas. Cipars uz regulēšanas Ievērojiet materiāla piegādātāja drošības Apgriezieni minūtē...
 • Page 31 atslēdzas no dzenošās vārpstas. Kad tā notiek, uzgalis Tikai modelim HR4013C, HR5212C pārstāj griezties. PIEZĪME: UZMANĪBU: Sitienu minūtē bez slodzes ir mazāk nekā ar slodzi, Tiklīdz ieslēdzas griezes momenta ierobežotājs, • • lai samazinātu vibrācijas bez slodzes, taču tas nekavējoties izslēdziet darbarīku. Tādējādi tiks neliecina par problēmām.
 • Page 32 EKSPLUATĀCIJA Atskrūvējiet sānu rokturi, griežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam, pagrieziet to vēlamajā stāvoklī pēc pieskrūvējiet, griežot UZMANĪBU: pulksteņrādītāja virzienā. Pārbaudiet, apstrādājamais materiāls • Uzgaļa uzstādīšana vai noņemšana nostiprināts un stabils. Izsviestas daļas var izraisīt ievainojumus. Att.12 Nevelciet darbarīku ar spēku pat tad, ja iesprūst •...
 • Page 33 īpaši, izslaukot veco smērvielu vai uzstādot rokturi. UZMANĪBU: Lai saglabātu produkta DROŠU un UZTICAMU darbību, Šī apkope ir jāveic tikai Makita pilnvarotiem remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai • apkopes centriem. Makita pilnvarotam apkopes centram un vienmēr Neveiciet eļļošanu uzreiz pēc ekspluatācijas,...
 • Page 34 Triukšmas Tipiškas A svertinis triukšmo lygis nustatytas pagal ENG900-1 EN60745: Vibracija Vibracijos bendroji vertė (trijų ašių vektorinė suma) Modelis HR4003C, HR4013C nustatyta pagal EN60745: Garso slėgio lygis (L ): 92 dB (A) Modelis HR4003C Garso galios lygis (L ): 103 dB (A) Paklaida (K): 3 dB (A) Darbo režimas: kalimo funkcija, naudojant šoninę...
 • Page 35 ): 4,5 m/s h,CHeq Mechanizmo paskirtis: Paklaida (K): 1,5 m/s Rotacinis plaktukas Darbo režimas : smūginis betono gręžimas Modelio Nr./ tipas: HR4003C, HR4013C, HR5202C, Vibracijos emisija (a ): 5,0 m/s HR5212C h,HD Paklaida (K): 1,5 m/s Atitinka šias Europos direktyvas:...
 • Page 36 Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įrankį tik laikydami rankomis. 12. Dirbdami nenukreipkite veikiančio įrankio į Modeliui HR4003C, HR4013C žmones. Kalamasis grąžtas gali išlėkti ir ką nors sunkiai sužeisti. Skaičiai ant reguliavimo 13. Nelieskite grąžto arba šalia esančių dalių iškart po Apsisukimai per minutę...
 • Page 37 Tik modeliams HR4013C, HR5212C DĖMESIO: PASTABA: Suveikus sukimo momento ribotuvui, nedelsdami • Smūgiai per minutę įrankiui veikiant be apkrovos yra išjunkite įrankį. Šitaip apsaugosite įrenginį ir jis • mažesni nei įrankiui veikiant su apkrova, kad įrankiui nesusidėvės anksčiau laiko. veikiant be apkrovos, vibracija būtų mažesnė - tai Indikatoriaus lemputė...
 • Page 38 Tepimas NAUDOJIMAS DĖMESIO: Šį techninį aptarnavimą turi atlikti tik firmos • DĖMESIO: „Makita" įgaliotasis techninės priežiūros centras. Įsitikinkite, ar ruošinys yra tvirtai įtvirtintas ir nejuda. • Netepkite įrankio tuoj pat po naudojimo; palaukite, • Antraip veikiančio įrankio sviestas daiktas gali kol jis atvės.
 • Page 39 Šio įrankio nereikia tepti kas valandą arba kas dieną, nes jis turi hermetišką, tepalu užpildytą tepimo sistemą. Visgi, norint, kad įrankis ilgai tarnautų, reikia reguliariai DĖMESIO: keisti tepalą ir anglinius šepetėlius. Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita" • Pav.22 rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir (Modeliams...
 • Page 40 ENG900-1 Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745: Vibratsioon Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite Mudel HR4003C, HR4013C summa) määratud vastavalt EN60745: Helirõhu tase (L ) : 92 dB (A) Mudel HR4003C Helisurve tase (L ) : 103 dB (A) Määramatus (K): 3 dB (A) Töörežiim:...
 • Page 41 Masina tähistus: käepideme kasutamisega Puurvasar Vibratsiooni emissioon (a ) : 4,5 m/s h,CHeq Mudeli nr/tüüp: HR4003C, HR4013C, HR5202C, HR5212C Määramatus (K): 1,5 m/s Vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamendi ja Töörežiim: betooni löökpuurimine nõukogu direktiividele: Vibratsioonitase (a ) : 5,0 m/s...
 • Page 42 13. Ärge puudutage lõikeotsikut selle läheduses paiknevaid osi vahetult pärast Mudelile HR4003C, HR4013C tööoperatsiooni teostamist; need võivad olla Regulaatorkettal olev väga kuumad ja põhjustada põletushaavu. Pöörete arv minutis Löökide arv minutis number 14.
 • Page 43 Ainult mudelite HR4013C, HR5212C puhul HOIATUS: MÄRKUS: Niipea, väändemomendi piirik rakendub, • Löökide arv minutis koormamata olekus on lülitage tööriist kohe välja. See aitab vältida • väiksem kui koormatud olekus, et vähendada tööriista enneaegset kulumist. vibratsiooni koormamata olekus viita Märgutuli probleemile.
 • Page 44 Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine. Õlitamine HOIATUS: Veenduge, et töödeldav materjal on kinnitatud ning • HOIATUS: see pole ebastabiilne. Eemalepaiskuv ese võib Seda tööd peaks teostama ainult volitatud Makita põhjustada kehavigastuse. • teeninduskeskus.
 • Page 45 Kasutage tarvikuid ja Joon.22 lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on (Mudelite HR4003C, HR5202C puhul) Keerake kuus ette nähtud. kruvi lahti ja eemaldage käepide. Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.
 • Page 46 Типичный уровень взвешенного звукового давления Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем (A), измеренный в соответствии с EN60745: осям) определяется по следующим параметрам EN60745: Модель HR4003C, HR4013C Модель HR4003C Уровень звукового давления (L ): 92 дБ (A) Рабочий режим : функция рубки зубилом с...
 • Page 47 Рабочий режим : функция рубки зубилом с Обозначение устройства: использованием боковой ручки Перфоратор Распространение вибрации (a ): 10,5 м/с h,CHeq Модель / тип: HR4003C, HR4013C, HR5202C, Погрешность (K): 1,5 м/с HR5212C Соответствует (-ют) следующим директивам ЕС: Рабочий режим: обработка долотом...
 • Page 48 немного прогреться, включив его без GEA010-1 нагрузки. Это размягчит смазку. Без Общие рекомендации по надлежащего прогрева ударное действие будет затруднено. технике безопасности для При выполнении работ всегда занимайте электроинструментов устойчивое положение. При использовании инструмента на высоте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ознакомьтесь со всеми убедитесь...
 • Page 49 ОПИСАНИЕ Для модели HR4003C, HR4013C ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ Число на регулировочном Оборотов в минуту Ударов в минуту диске 2 900 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 2 700 2 150 Перед проведением регулировки или проверки • 1 650 работы инструмента всегда проверяйте, что 1 450 инструмент выключен, а шнур питания вынут из...
 • Page 50 Режим сверления с ударным действием инструмента и обратитесь в местный сервисный центр. Рис.4 Сервисная индикаторная лампа красного цвета Для сверления бетона, кирпичной кладки и т.п. загорается при значительном износе щеток, переведите рычаг изменения режима на символ указывая на необходимость выполнения Используйте...
 • Page 51 Сверление с ударным действием Если утопить биту не удается, извлеките ее. Несколько раз потяните фиксатор книзу. После этого Рис.19 снова вставьте биту. Поверните биту и нажмите, Переведите рычаг переключения в положение чтобы зафиксировать ее. символа После установки всегда поверяйте надежность Расположите...
 • Page 52 Однако, периодически требуется заменять смазку и Makita, с использованием только сменных частей угольные щетки для обеспечения длительного срока производства Makita. службы инструмента. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Рис.22 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (Для моделей HR4003C, HR5202C) Ослабьте шесть винтов и снимите ручку. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рис.23 Эти принадлежности или насадки...
 • Page 56 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885355-987...

This manual is also suitable for:

Hr4013cHr5202cHr5212c