Download Print this page

Dansk - Black & Decker GL67 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Anvendelsesområde
Denne Black & Decker græstrimmer GL675 er designet til
trimning og færdiggørelse af græskanter og til slåning af græs
på begrænsede arealer. Dette værktøj er kun beregnet til
privat brug.
Sikkerhedsinstruktioner
Advarsel! Ved brug af eldrevet værktøj skal de
x
grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, altid følges,
således at risikoen for brand, elektrisk stød og
personskader begrænses.
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden
x
apparatet tages i brug.
Inden du tager apparatet i brug, skal du sikre dig, at du
x
ved, hvordan apparatet slukkes i et nødstilfælde.
Værktøjet skal bruges som angivet i denne
x
brugsanvisning. Anvendelsen af andet tilbehør eller
udførelse af andre opgaver med denne maskine end de
her anbefalede kan medføre risiko for personskader.
Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug.
x
Arbejdsområde
Udsæt ikke maskinen for regn. Anvend ikke maskinen
x
under fugtige eller våde forhold.
Brug kun maskinen i dagslys eller med god kunstig
x
belysning.
Personlig beskyttelse
Bær kraftige sko eller støvler til bekyttelse af fødderne.
x
Man må ikke arbejde med apparatet, når man har åbne
sandaler på eller er barfodet.
Bær lange bukser til beskyttelse af benene.
x
Brugen af apparatet
Sørg for, at maskinen er slukket, når ledningen tilsluttes
x
strømmen.
Vær opmærksom. Se på det, du gør. Brug din sunde
x
fornuft.
Brug ikke maskinen, når du er træt.
x
Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, skal det
x
afbrydes, og stikket skal trækkes ud af stikkontakten. Lad
de roterende dele standse helt, og undersøg maskinen for
eventuelle skader og løse dele.
Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af kontakten.
x
Ledningen skal holdes på afstand fra varme, olie og
skarpe kanter.
Hvis elledningen er blevet beskadiget under brug, skal
x
maskinen slukkes, og stikket trækkes øjeblikkeligt ud af
stikkontakten. Rør ikke ved elledningen, før den er trukket
ud af stikkontakten.
Andre personers sikkerhed
Tillad ikke, at børn eller personer, der ikke har læst denne
x
brugsanvisning, bruger maskinen.
Børn, besøgende eller dyr må ikke nærme sig
x
arbejdsområdet eller røre ved maskinen eller netkablet.
Husk, at brugeren kan gøres ansvarlig for ulykker eller
x
skader, der påføres andre personer eller deres ejendom.
Efter brug
Sluk maskinen, træk stikket ud af stikkontakten, og forvis
x
dig om, at de bevægelige dele er holdt op med at rotere,
før apparatet efterlades uden tilsyn, samt før en eller flere
dele ændres, renses eller undersøges.
Når apparatet ikke er i brug, skal det opbevares et tørt
x
sted. Børn må ikke have adgang til det opbevarede
apparat.
Undersøgelse og reparation
Før brug skal apparatet kontrolleres for skader eller
x
defekte dele. Check de bevægelige dele for skæv
indstilling og sammenbrændinger, kontrollér for brud på
dele, skader på skærme og kontakter samt alt andet, der
kan påvirke apparatets funktion.
Apparatet må ikke benyttes, hvis en af delene er
x
beskadiget eller defekt. Brug ikke maskinen, hvis den ikke
kan tændes og slukkes ved hjælp af afbryderen.
Brug aldrig maskinen, hvis en af sikkerhedsskærmene
x
eller afskærmningerne er beskadiget eller fjernet.
Kontrollér, at maskinen fungerer rigtigt og kan udføre det
x
arbejde, det er beregnet til.
Skadede eller defekte dele skal repareres eller udskiftes
x
af en autoriseret tekniker.
Før brug skal ledningen kontrolleres for tegn på skader,
x
ældning og slid.
Brug ikke maskinen, hvis ledningen er beskadiget eller
x
defekt.
Hvis ledningen er skadet, skal den udskiftes af en
x
autoriseret reparatør for at undgå faresituationer.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte andre dele end dem,
x
der er specificeret i denne brugsanvisning.
Elektrisk sikkerhed
Værktøjet er dobbelt isoleret; derfor er jordledning
ikke nødvendig. Kontrollér altid, at strømforsyningen
svarer til spændingen på typeskiltet.
Ekstra sikkerhedsvejledning til græstrimmere
Følgende advarselssymboler findes på apparatet:
Læs brugsanvisningen igennem, inden værktøjet
tages i brug.

DANSK

49

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gl690Gl680