Download  Print this page

Advertisement

Fig.11
POZNÁMKA:
Nainštalujte hornú rukoväť tak, aby smer hornej
rukoväti a poloha sieťového napájacieho kábla boli
podľa obrázka.
Fig.12
POZNÁMKA:
Horná rukoväť má dva otvory na oboch stranách.
Používanie otvorov na skrutky a uťahovacie matice
v
rôznych
polohách
nastavenia výšky rukoväti.
Demontáž alebo montáž ostria
VAROVANIE:
Pri demontáži a inštalácii rukoväti vždy vyberte
poistku a kazetu akumulátora. Opomenutie vybrať
poistku a kazetu akumulátora môže mať za
následok vážne poranenie.
Po uvoľnení vypínača sa čepeľ bude ešte chvíľu
otáčať. Počkajte, kým sa čepeľ úplne nezastaví.
Pri manipulácii s čepeľou vždy používajte rukavice.
2
1
1. Skrutkovač
2. Čepeľ
3. Skrutka
012304
1.
Otočte kosačku nabok tak, aby páčka na
nastavenie výšky kosenia bola na hornej strane.
2.
Čepeľ zablokujete tak, že zasuniete skrutkovač,
alebo iné náradie dostupné na trhu do otvoru
kosačky.
3.
Pomocou kľúča uvoľnite skrutku proti smeru
hodinových ručičiek.
umožňuje
vykonanie
3
5
1. Vnútorná obruba
2. Šipka
3. Vonkajšia obruba
4. Skrutka
5. Čepeľ
012601
4.
Postupne demontujte skrutku, vonkajšiu prírubu,
čepeľ a vnútornú prírubu.
Čepeľ nainštalujte opačným postupom ako pri jej
demontáži.
VAROVANIE:
Nainštalujte pozorne vnútornú prírubu, čepeľ a vonkajšiu
prírubu, pretože tie majú hornú/spodnú stranu.
Utiahnite pevne skrutku v smere hodinových
ručičiek, aby ste zaistili čepeľ.
Čepeľ umiestnite tak, aby strana čepele so šípkou
smeru otáčania smerovala von.
Čepeľ nainštalujte bezpečne.
Na zablokovanie čepele vždy použite skrutkovač
alebo podobné náradie.
Inštalácia lapača trávy
Vytiahnite poistku.
1. Zadný chránič
2. Drážka
012302
81
1
2
3
4
1
2

Advertisement

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: