Download  Print this page

Advertisement

45. Všechny matice, šrouby a vruty udržujte
dotažené
provozuschopnost sekačky.
46. Před
skladováním
vychladnout.
47. Při údržbě nože dávejte pozor, neboť nůž se
může pohybovat i přesto, že je zdroj napájení
vypnutý.
48. V
rámci
zajištění
poškozené díly. Používejte pouze originální
náhradní díly a příslušenství.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku
(získaný
používání)
vedly
bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ
POUŽÍVÁNÍ
bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze může způsobit vážné zranění.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY
AKUMULÁTOR
1.
Před
použitím
všechny pokyny a varovné symboly na (1)
nabíječce,
(2)
využívajícím baterii.
2.
Akumulátor nedemontujte.
3.
Pokud
se
příliš
akumulátoru, přerušte okamžitě provoz. V
opačném případě existuje riziko přehřívání,
popálení nebo dokonce výbuchu.
4.
Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem,
vypláchněte je čistou vodou a okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít ke
ztrátě zraku.
5.
Akumulátor nezkratujte:
(1)
Nedotýkejte se svorek žádným vodivým
materiálem.
(2)
Akumulátor neskladujte v nádobě s jinými
kovovými předměty, jako jsou hřebíky,
mince, apod.
(3)
Akumulátor nevystavujte vodě ani dešti.
Zkrat akumulátoru může způsobit velký průtok
proudu, přehřátí, možné popálení a dokonce i
poruchu.
6.
Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde může teplota překročit 50 ゚ C (122 ゚ F).
7.
Nespalujte akumulátor, ani když je vážně
poškozen nebo úplně opotřeben. Akumulátor
může v ohni vybuchnout.
zajistíte
tak
bezpečnou
nechte
sekačku
bezpečnosti
na
základě
opakovaného
k
zanedbání
dodržování
nebo
nedodržení
akumulátoru
si
baterii
a
(3)
zkrátí
provozní
8.
Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní
nenaráželi.
9.
Nepoužívejte poškozené akumulátory.
vždy
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zajištění maximální životnosti
akumulátoru
1.
Akumulátor nabijte před tím, než dojde k
vyměňte
úplnému vybití baterie.
Pokud
nástroje,
akumulátor.
2.
Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor.
Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
3.
Akumulátor nabíjejte při pokojové teplotě v
rozmezí od 10 ゚ C do 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F).
Před nabíjením nechejte horký akumulátor
zchladnout.
4.
Nebudete-li nářadí delší dobu používat, nabijte
jednou za šest měsíců blok akumulátoru.
POPIS FUNKCE
ENC007-7
Instalace a demontáž akumulátoru
POZOR:
Před nasazením či sejmutím bloku akumulátoru
zařízení vždy vypněte.
Před použitím se ujistěte, zda je kryt akumulátoru
přečtěte
zajištěn. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení
a bloku akumulátoru hlínou, nečistotami či vodou.
výrobku
3
doba
1. Zajišťovací páčka krytu akumulátoru
2. Akumulátor
3. Kryt akumulátoru
012296
Instalace bloku akumulátoru:
1.
Zatáhněte za zajišťovací páčku krytu akumulátoru
směrem k sobě a otevřete kryt akumulátoru.
2.
Zasuňte blok akumulátoru ve směru naznačeném
na obrázku, až uslyšíte cvaknutí.
88
si
povšimnete
sníženého
vždy
jej
zastavte
2
1
výkonu
a
dobijte

Advertisement

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: