Download  Print this page

Advertisement

Cordless Lawn Mower
GB
UA
Akumulatorowa kosiarka do trawy
PL
Ma in de tuns iarba f r cablu
RO
Akku Rasenmäher
DE
Vezeték nélküli f nyíró
HU
Akumulátorová kosa ka
SK
Akumulátorová seka ka na trávu
CZ
BLM430
LM430D
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBS UGI
MANUAL DE INSTRUC IUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

   Related Manuals for Makita BLM430

   Summary of Contents for Makita BLM430

 • Page 1

  INSTRUKCJA OBS UGI Ma in de tuns iarba f r cablu MANUAL DE INSTRUC IUNI Akku Rasenmäher BEDIENUNGSANLEITUNG Vezeték nélküli f nyíró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorová kosa ka NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorová seka ka na trávu NÁVOD K OBSLUZE BLM430 LM430D...

 • Page 2

  012380 012297 012379 012381 012383 012297 012303 012386 012606 012421 012389 012605...

 • Page 3

  012604 012382 012309 012600 012420...

 • Page 4: Specifications

  4-3. Upper holders 9-4. Screw holes 5-1. Battery converter (BCV02) 9-5. Screw SPECIFICATIONS Model BLM430 / LM430D Mowing width 430 mm No load speed 3,600 min during operation 1,450 mm -1,490 mm x 460 mm x 950 mm -1,020 mm...

 • Page 5: Important Safety Instructions

  Makita Corporation responsible concerning use of the appliance by a person manufacturer declare that the following Makita responsible for their safety. machine(s): Children should be supervised to ensure that Designation of Machine: they do not play with the appliance.

 • Page 6

  12-4. Dolní držadlo 5-1. Akumulátorový konvertor (BCV02) 9-4. Otvory pro šrouby 16-1. P ední rukoje TECHNICKÉ ÚDAJE Model BLM430 / LM430D Ší ka záb ru 430 mm Volnob žné otá ky 3 600 min provozní 1 450 mm -1 490 mm x 460 mm x 950 mm -1 020 mm Rozm ry (D x Š...

 • Page 7

  ízení pou eny Prohlášení ES o shod osobou odpov dnou za jejich bezpe nost. Spole nost Makita Corporation jako odpov dný D ti musí být pod dohledem, aby si se výrobce prohlašuje, že následující za ízení Makita: za ízením nehrály.

 • Page 8

  16. Fyzický stav – se seka kou nepracujte pod 30. Než se od za ízení vzdálíte, p ed išt ním vlivem drog, alkoholu i lék . plášt seka ky a provád ním jakýchkoli oprav 17. KRYTY MUSÍ BÝT VŽDY NAINSTALOVÁNY a i kontroly vypn te motor a vyjm te klí...

 • Page 9

  45. Všechny matice, šrouby a vruty udržujte Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní dotažené – zajistíte bezpe nou nenaráželi. provozuschopnost seka ky. Nepoužívejte poškozené akumulátory. 46. P ed skladováním nechte seka ku vždy TYTO POKYNY USCHOVEJTE. vychladnout. 47. P i údržb nože dávejte pozor, nebo n ž se Tipy k zajišt ní...

 • Page 10

  POZNÁMKA: autorizovaném servisním st edisku Makita. P i použití akumulátorového konvertoru BCV01 • Fig.6 (volitelné p íslušenství) zahákn te napájecí kabel Do bezpe nostního spína e zasu te blokovací...

 • Page 11

  Budou-li ná adí nebo akumulátor vystaveny n které z níže uvedených podmínek, ná adí se b hem provozu automaticky vypne: P etížení: • S ná adím se pracuje takovým zp sobem, že dochází k odb ru mimo ádn vysokého proudu. V takovém p ípad uvoln te spouš...

 • Page 12

  Horní držadlo zvedn te, otvory pro šrouby akumulátoru. Obra te se na místní autorizované v horním držadle vyrovnejte s otvory v dolním servisní st edisko Makita. držadle a pak díly zajist te dodanými šrouby a upínacími maticemi. POZNÁMKA: B hem používání nebo bezprost edn po použití...

 • Page 13

  Zasunutím šroubováku i podobného p edm tu Nasazení sb racího koše do otvoru v seka ce zaaretujte n ž. Vytáhn te blokovací klí . Klí em pak sm rem doleva povolte šroub. 1. Zadní kryt 1. Vnit ní p íruba 2.

 • Page 14

  poloviny až t etiny p edchozího pruhu, abyste trávník ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ posekali rovnom rn . Pravideln kontrolujte úrove zapln ní sb racího koše a VAROVÁNÍ: p ed napln ním jej vyprázdn te. P ed provád ním všech P ed uskladn ním i provád ním kontroly •...

 • Page 15

  Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba se izování provád ny autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s použitím náhradních díl Makita. 1. Upínací šroub 2. Rozložit 3. Sklopit vp ed 4. Upínací matice 5.

 • Page 16

  ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM Požádejte o pomoc n které z autorizovaných servisních P ed žádostí o opravu prove te nejprve prohlídku sami. st edisek Makita, kde k opravám vždy používají Narazíte-li na problém, jenž v této p íru ce není náhradní díly Makita.

 • Page 17

  Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885081A976...

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: