Download  Print this page

Advertisement

oświetleniu.
9.
Unikać koszenia mokrej trawy.
10. Nigdy nie używać kosiarki na zewnątrz
podczas deszczu.
11.
Użytkowanie narzędzi akumulatorowych
- Akumulator należy ładować wyłącznie przy
użyciu określonej przez producenta ładowarki.
Ładowarka
przeznaczona
akumulatora może stwarzać zagrożenie pożarem,
gdy
będzie
używana
akumulatora.
- Do zasilania elektronarzędzi należy używać
tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych
akumulatorów. Używanie innych akumulatorów
może grozić wypadkiem lub pożarem.
12. Zawsze trzymać mocno narzędzie za uchwyt.
13. Podczas pracy na pochyłym terenie należy
zadbać o dobre oparcie dla nóg.
14. Z urządzeniem należy chodzić, a nie biegać.
15. Podczas
podnoszenia
urządzenia nigdy nie chwytać za ostrza lub
krawędzie tnące.
16. Kondycja fizyczna – nie kosić kosiarką,
znajdując się pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub innych leków.
17. TRZYMAJ OSŁONY NA MIEJSCU i sprawdź,
czy sprawnie działają.
18. Trzymać
ręce
obracających
wyłączeniu tarcze obracają się bezwładnie.
19. Przed
przystąpieniem
czyszczenia lub usuwania trawy z urządzenia
ogrodowego należy wyjąć kluczyk.
20. Używać
wyłącznie
wymienionych w niniejszej instrukcji.
21. Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić
dokładnie tarczę pod kątem ewentualnych
pęknięć
lub
uszkodzoną tarczę niezwłocznie wymienić.
22. Upewnić się, że w miejscu koszenia nie są
obecne inne osoby. Wyłączyć kosiarkę, w
przypadku pojawienia się jakiekolwiek osoby
na terenie przeznaczonym do koszenia.
23. W
celu
niedopuszczenia
obrażeń
ciała
przystąpieniem do koszenia należy usunąć z
terenu koszenia wszystkie przedmioty, takie
jak kamienie, druty, butelki, kości oraz większe
patyki.
24. W
przypadku
nieprawidłowości
przerwać pracę. Wyłączyć kosiarkę oraz wyjąć
kluczyk
z
przeprowadzić kontrolę kosiarki.
25. Nigdy nie należy regulować wysokości kół,
gdy kosiarka znajduje się w trybie pracy.
26. Zwolnić dźwignię przełącznika i odczekać do
zatrzymania się obracającego ostrza przed
do
jednego
do
ładowania
lub
przenoszenia
oraz
stopy
z
się
ostrzy.
Uwaga
do
oryginalnych
uszkodzeń.
Popękaną
do
powstania
lub
innych
szkód
zauważenia
jakichkolwiek
należy
natychmiast
urządzenia.
Następnie
przejściem przez podjazd, ścieżkę, drogę lub
inny obszar o nawierzchni żwirowej. Należy
również wyjąć kluczyk, w przypadku oddalenia
się od urządzenia, w celu podniesienia lub
usunięcia czegoś z drogi lub z jakiegokolwiek
innego
bezpośrednio do przerwania pracy.
typu
27. Przedmioty odrzucone przez ostrze kosiarki
mogą przyczynić się do powstania poważnych
innego
obrażeń ciała osób znajdujących się w pobliżu.
Przed każdym przystąpieniem do koszenia
należy sprawdzić i oczyścić trawnik ze
wszystkich niepożądanych przeszkód.
28. W
kosiarkę do trawy, należy postępować zgodnie
z następującą procedurą:
-
przełącznika,
momentu całkowitego zatrzymania się ostrza.
- Wyjąć kluczyk i akumulator.
- Sprawdzić dokładnie kosiarkę pod kątem
występowania jakichkolwiek uszkodzeń.
- W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia
ostrza, wymienić je na nowe. Przed ponownym
uruchomieniem i kontynuowaniem koszenia
należy
uszkodzenia.
dala
od
29. Regularnie sprawdzać tylny kosz pod kątem
po
zużycia
Kosiarkę należy przechowywać wyłącznie z
naprawy,
opróżnionym
zachowania
należy wymienić na nowy, oryginalny kosz.
ostrzy
30. Zawsze wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk, w
przypadku oddalania się od urządzenia, przed
przystąpieniem
kosiarki
lub
przeglądów.
31. Zachować
przypadku
urządzenia w swoim kierunku.
32. Należy zatrzymać ostrze(a), w przypadku
konieczności
przejechania nim przez nawierzchnię inną niż
przed
trawa lub konieczności przetransportowania
go do lub z obszaru, na którym będzie
użytkowane.
33. Nie eksploatować urządzenia z uszkodzonymi
osłonami lub pokrywami bądź ze zdjętymi
zabezpieczeniami, takimi jak wyrzutnik lub
kosz na trawę.
34. Silnik należy uruchamiać zgodnie z instrukcją,
stojąc z dala od ostrza(y).
35. Nie
uruchamiania silnika, poza przypadkiem gdy
urządzenie musi zostać przechylone w celu
rozpoczęcia koszenia. W takim przypadku nie
wolno przechylać kosiarki bardziej, niż jest to
29
powodu
przyczyniającego
przypadku
wybicia
Wyłączyć
kosiarkę,
a
następnie
naprawić
lub
występowania
tylnym
bezpieczeństwa
do
czyszczenia
oraz
jakichkolwiek
szczególną
obracania
przechylenia
przechylać
urządzenia
się
przedmiotu
przez
zwolnić
dźwignię
odczekać
do
wszelkie
powstałe
uszkodzeń.
koszem.
W
celu
zużyty
kosz
obudowy
napraw
lub
ostrożność
w
lub
ciągnięcia
urządzenia,
podczas

Advertisement

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: