Download  Print this page

Advertisement

BCV03 (wyposażenie dodatkowe)
Rys.5
Otworzyć pokrywę akumulatora i zatrzasnąć konwerter
BCV03 w złączu akumulatora kosiarki.
Zamknąć pokrywę akumulatora.
1. Konwerter baterii (BCV03)
014473
W celu wyjęcia konwertera BCV03 nacisnąć zaczep
konwertera BCV03 i wyciągnąć go dwoma rękoma.
Działanie wyłącznika zasilania
OSTRZEŻENIE:
Przed
zamontowaniem
urządzeniu należy zawsze sprawdzić, czy
dźwignia przełącznika działa prawidłowo i
powraca do swojego położenia wyjściowego, w
przypadku jej zwolnienia. Obsługa urządzenia, w
przypadku
nieprawidłowego
przełącznika, może prowadzić do utraty kontroli
nad urządzeniem oraz powstania poważnych
obrażeń ciała.
UWAGA:
Próba koszenia większego terenu za jednym
razem
może
prowadzić
uruchomienia silnika w wyniku przeciążenia. W tej
sytuacji należy zmienić ustawienie wysokości
koszenia na wyższy poziom w celu ponownego
uruchomienia kosiarki.
Bez naciśnięcia przycisku przełącznika kosiarka
nie zostanie uruchomiona, nawet jeśli została
naciśnięta dźwignia przełącznika.
Kosiarka ta została wyposażona w przełącznik blokady
oraz przełącznik uchwytu. W przypadku spostrzeżenia
nieprawidłowego
działania
przełączników,
należy
urządzenie
oraz
skontaktować
autoryzowanym punktem serwisowym Makita.
Rys.6
1.
Wsunąć kluczyk do przełącznika blokady.
1
akumulatora
działania
dźwigni
do
uniemożliwienia
któregokolwiek
z
tych
niezwłocznie
wyłączyć
się
z
lokalnym
1
1. Przełącznik
2. Dźwignia przełącznika
012603
2.
Nacisnąć przycisk przełącznika.
3.
Pociągnąć dźwignię przełącznika w kierunku do
siebie,
przełącznika.
4.
Zwolnić przycisk przełącznika po uruchomieniu
się silnika. Kosiarka będzie znajdowała się w
trybie pracy do momentu zwolnienia dźwigni
przełącznika.
5.
Aby wyłączyć silnik, należy zwolnić dźwignię
przełącznika.
6.
Gdy urządzenie nie jest używane, kluczyk należy
wyjąć.
Kluczyk
w
bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
Regulacja wysokości koszenia
OSTRZEŻENIE:
Nie wkładać rąk ani nóg pod kosiarkę podczas
ustawiania wysokości koszenia.
Przed włączeniem urządzenia zawsze należy
upewnić
prawidłowym położeniu w rowku.
Wysokość koszenia jest regulowana w zakresie od
20 mm do 75 mm.
1.
Wyjąć kluczyk.
Rys.7
2.
Pociągnąć dźwignię regulacji wysokości koszenia
w kierunku do siebie i ustawić na wymaganej
wysokości koszenia.
Upewnić się, że wystająca część dźwigni regulacji
wysokości koszenia znajduje się w rowku kosiarki.
UWAGA:
Wartości wysokości koszenia należy traktować jako
wartości orientacyjne, ponieważ stan trawnika lub
ziemi może wymagać ustawienia innej wysokości.
Przetestować koszenie trawy w mniej widocznym
miejscu w celu ustawienia wymaganej wysokości
koszenia.
32
2
jednocześnie
naciskając
należy
przechowywać
się,
że
dźwignia
znajduje
przycisk
w
się
w

Advertisement

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: