Download  Print this page

Advertisement

Przednie koła na zewnątrz krawędzi głównego urządzenia
wskazują szerokość koszenia. Korzystając z dwóch
przednich kół na zewnątrz urządzenia jako wskazówki
szerokości koszenia, kosić pasami, nachodząc jednym
pasem na drugi na szerokość 1/2 lub 1/3 szerokości pasa,
aby zapewnić równomierne koszenie trawy.
Okresowo sprawdzać poziom napełnienia kosza na
trawę i opróżniać go, gdy będzie pełen. Przed każdym
sprawdzeniem kosza należy zatrzymać kosiarkę, wyjąć
kluczyk i akumulator.
UWAGA:
Używanie kosiarki z pełnym koszem na trawę
uniemożliwia płynny ruch obrotowy ostrza oraz
wywiera dodatkowe obciążenie na silnik, co może
przyczynić się do jego uszkodzenia.
Koszenie wyższej trawy
Rys.13
Nie zaleca się koszenia wyższej trawy za jednym razem.
Należy kosić ją etapami, pozostawiając trawę na jeden
lub dwa dni pomiędzy kolejnymi koszeniami, do
momentu uzyskania równo ściętej, niskiej trawy.
UWAGA:
Mocne skracanie wysokiej trawy za jednym razem
może spowodować jej uschnięcie i/lub zablokować
mechanizm wewnętrzny kosiarki.
Opróżnianie kosza na trawę
OSTRZEŻENIE:
W celu zredukowania ryzyka nieszczęśliwego
wypadku regularnie sprawdzać kosz na trawę pod
kątem ewentualnych uszkodzeń lub pogorszenia
wytrzymałości materiału. W przypadku potrzeby,
wymienić na nowy.
1.
Zwolnić dźwignię przełącznika.
2.
Wyjąć kluczyk.
1. Osłona tylna
2. Kosz na trawę
012307
1
3.
Otworzyć tylną osłonę i wyjąć kosz na trawę,
chwytając za jego uchwyt.
4.
Opróżnić kosz na trawę.
KONSERWACJA I
PRZECHOWYWANIE
OSTRZEŻENIE:
Przed schowaniem kosiarki lub przystąpieniem do
jej kontroli bądź konserwacji należy zawsze
wcześniej wyjąć kluczyk i akumulator.
Przed przystąpieniem do przeglądu lub prac
konserwacyjnych należy założyć rękawice.
UWAGA:
Nie
rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie
mogą spowodować odbarwienia, odkształcenia lub
pęknięcia.
KONSERWACJA
1.
WYJĄĆ
przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od
dzieci.
2.
Czyścić kosiarkę za pomocą łagodnego mydła i
wilgotnej szmatki. Nie rozpylać ani nie polewać
wodą kosiarki podczas jej czyszczenia.
3.
Położyć kosiarkę na boku i oczyścić resztki trawy
nagromadzone pod obudową kosiarki.
4.
Sprawdzić wszystkie nakrętki, wkręty, pokrętła,
śruby
prawidłowego zamocowania.
5.
Przeprowadzić kontrolę części ruchomych pod
kątem
Naprawić wszystkie uszkodzenia lub zamontować
brakujące części.
6.
Przed schowaniem kosiarki wyjąć akumulator.
7.
Przechowywać kosiarkę w chłodnym, suchym i
zamkniętym pomieszczeniu. Nie przechowywać
kosiarki i ładowarki w miejscu, w którym
temperatura może osiągnąć lub przekroczyć 40 ゚
C.
Przechowywanie
Rys.14
OSTRZEŻENIE:
Podczas
kosiarki nie trzymać jej za złożone uchwyty, lecz za
przedni uchwyt kosiarki. Trzymanie za złożone
uchwyty może prowadzić do poważnego obrażenia
ciała lub uszkodzenia kosiarki.
Rys.15
2
Kosiarka może być przechowywana w pozycji pionowej.
36
wolno
używać
benzyny,
KLUCZYK.
i
elementy
mocujące
uszkodzenia,
złamania
przenoszenia
lub
benzenu,
Kluczyk
należy
pod
kątem
lub
zużycia.
przechowywania

Advertisement

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: