Download  Print this page

Advertisement

POPIS FUNKCIE
Inštalácia alebo demontáž kazety akumulátora
POZOR:
Pred
inštaláciou
akumulátora náradie vždy vypnite.
Pred použitím zablokujte kryt akumulátora. V
opačnom prípade môžu blato, špina alebo voda
poškodiť výrobok alebo akumulátor.
3
1. Poistná páčka krytu akumulátora
2. Kazeta akumulátora
3. Kryt batérie
012296
Ak chcete nainštalovať kazetu akumulátora:
1.
Potiahnite poistnú páčku krytu akumulátora k
sebe a otvorte kryt akumulátora.
2.
Vložte kazetu akumulátora v smere vyznačenom
na obrázku, až kým nezačujete kliknutie.
Fig.1
3.
Zasuňte poistku na mieste znázornenom na
obrázku až na doraz.
4.
Zatvorte kryt akumulátora, zatlačte ho a uzavrite
pomocou poistnej páčky.
Ak chcete kazetu akumulátora vybrať z kosačky:
1.
Potiahnite poistnú páčku krytu akumulátora k
sebe a otvorte kryt akumulátora.
2.
Vytiahnite poistku.
3.
Vytiahnite ho z náradia, pričom posúvajte tlačidlo
na prednej strane kazety akumulátora.
4.
Zatvorte kryt akumulátora.
Konvertory akumulátorov
(voliteľné príslušenstvo)
VAROVANIE:
Pred inštaláciou alebo vyberaním konvertorov
akumulátorov BCV01/BCV03 vyberte poistku.
alebo
vyberaním
2
1
BCV01 (voliteľné príslušenstvo)
VAROVANIE:
Ak používate BCV01, nikdy ho nepripájajte k
žiadnej časti svojho tela. Pripojenie BCV01 ku
kazety
ktorejkoľvek časti vášho tela môže mať za
následok vážne poranenie.
Fig.2
Zasuňte konvertor akumulátora BCV01 do inštalačného
otvoru až na doraz.
Fig.3
Otvorte kryt akumulátora na kosačke a následne na
doraz (až kým nezačujete kliknutie) zasuňte adaptér pre
montáž na výrobok pre BCV01 do portu na vloženie
akumulátora na kosačke.
Pretiahnite
akumulátora a kryt akumulátora zatvorte.
Fig.4
Umiestnite kábel BCV01 do horných držiakov na rukoväti.
POZNÁMKA:
Ak používate konvertor akumulátora BCV01
(voliteľné
napájací kábel o určený držiak na kosačke.
Opomenutie môže mať za následok odseknutie
kábla.
Ak chcete BCV01 vybrať z kosačky, otvorte kryt
akumulátora a následne stlačte háčik na montážnej
strane akumulátora na BCV01.
BCV03 (voliteľné príslušenstvo)
Fig.5
Otvorte kryt akumulátora a vložte (kým nezačujete
kliknutie) BCV03 do portu na vloženie akumulátora na
kosačke.
Zatvorte kryt akumulátora.
1. Konvertor akumulátora (BCV03)
014473
Ak chcete BCV03 vybrať, stlačte háčik na BCV03 a
vytiahnite pomocou oboch rúk.
78
kábel
BCV01
cez
príslušenstvo),
zaháčkujte
štrbinu
na
kryte
sieťový
1

Advertisement

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: