Download  Print this page

Ïesky - Kenwood CP706 Instruction Manual

Kenwood slow cooker instructions manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením
před použitím tohoto zařízení
Kenwood
Přečtěte si pečlivě pokyny v této
příručce a uschovejte ji pro
budoucí použití.
Odstraňte veškerý obalový
materiál a nálepky.
bezpečnost
Toto zařízení vytváří páru, která
vás může opařit.
Dbejte na to, abyste se neopařili
párou vycházející z parního hrnce,
zejména když nadzvedáváte
poklici.
S tímto pomalým hrncem
manipulujte opatrně – všechny
jeho součásti se během provozu
zahřívají. Používejte ochranné
rukavice.
V průběhu provozu spotřebiče a
pokud je obsah stále horký,
nezvedejte základnu přístroje.
Při manipulaci s horkým hrncem
buďte mimořádně opatrní, pokud je
jeho obsah horký.
Pokud dojde k poškození malého
hrnce, zásadně jej nepoužívejte.
Nechte jej zkontrolovat nebo
opravit: viz 'servis a údržba'.
Varný hrnec nepoužívejte, pokud
je prasklý nebo jakkoliv
poškozený.
Zásadně neponořujte elektrický
hrnec, šňůru ani zástrčku do vody
– může dojít k úrazu elektrickým
proudem. Ovládací prvky hrnce
udržujte suché a čisté.
Nenechávejte napájecí šňůru viset
v dosahu dětí.
Mimo používání vždy pomalý
hrnec odpojte ze zásuvky.
Na hrnec zásadně neumísťujte jiné
přístroje nebo součásti, ani
neumísťujte hrnec do trouby.
Toto zařízení nepoužívejte na
pracovních deskách, které nejsou
žáruvzdorné.
Ïesky
Tento pomalý hrnec nepoužívejte
v blízkosti nebo pod závěsy nebo
jinými hořlavými materiály.
Parní hrnec používejte pouze s
varnou mísou.
Přístroj nepoužívejte venku.
Varnou mísu nepřikrývejte ničím
jiným, kromě dodaným víkem.
Toto příslušenství by neměly
používat osoby (včetně dětí) trpící
fyzickými, smyslovými či
psychickými poruchami ani osoby
bez náležitých znalostí a
zkušeností. Pokud jej chtějí
používat, musí být pod dozorem
osoby odpovědné za jejich
bezpečnost nebo je tato osoba
musí poučit o bezpečném
používání příslušenství.
Dohlédněte, aby si děti s
přístrojem nehrály.
Toto zařízení je určeno pouze pro
domácí použití. Společnost
Kenwood vylučuje veškerou
odpovědnost v případě, že
zařízení bylo nesprávně používáno
nebo pokud nebyly dodrženy tyto
pokyny.
zásady bezpečnosti
používání potravin
Maso (včetně drůbeže), ryby a
plody moře důkladně provařte.
Zásadně je nepřipravujte
zmrazené.
V pomalém hrnci neohřívejte jídlo
opakovaně.
Než začnete jídlo konzumovat,
vždy zkontrolujte, zda je
dostatečně teplé a zda z něho
vychází pára.
Zásadně částečně nepředvařujte
maso nebo drůbež, abyste je
následně zmrazili pro pozdější
přípravu.
Postupujte podle pokynů pro
přípravu výrobce přísady, zejména
v případě sušených luštěnin.
Například sušené červené fazole
93

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CP706

  Related Manuals for Kenwood CP706

This manual is also suitable for:

Cp707