Download  Print this page

Ekkgmij - Kenwood CP706 Instruction Manual

Kenwood slow cooker instructions manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
qim vqgrilopoi res sg
rtrjet Kenwood
iab ose pqorejsij ats y siy
o gc ey jai utk nse siy cia
lekkomsij amauoq .
Auaiq rse sg rtrjetar a jai siy
esij sey.
a
a
¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÌËÓ Î·Â›Ù ·fi ÙÔÓ
·ÙÌfi Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Û·Ԙ
slow cooker, ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó ·Ê·ÈÚ›ÙÂ
ÙÔ Î·¿ÎÈ.
a
a
a
a
a
.
ªËÓ ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰·
‚¿Û˘ ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÂÓfiÛˆ
ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Î·˘Ùfi.
¡· ›ÛÙ Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÙ·Ó
ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔ Û·Ԙ
Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, Â¿Ó ÙÔ
ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Î·˘Ùfi.
a a
a
a
'ۤڂȘ Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË
ÂÏ·ÙÒÓ'.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Û·Ԙ
Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, Â¿Ó ¤¯ÂÈ ÚˆÁ̤˜ ‹
ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ›‰Ô˘˜ ÊıÔÚ¤˜.
a
da,
a
a.
a a a
a
a
a
a
a
a
a d

Ekkgmij

a
a
a a
w .
a
a a
a
a
a a
a a
a
a
a
.
a
: d
d
a
a
a
a
.
a
d
a d .
a a
a
a
a
a .
a
a
a
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ slow cooker
ÌfiÓÔ Ì ÙÔ Û·Ԙ Ô˘
·Ú¤¯ÂÙ·È.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹
Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
ªËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÙ ÙÔ Û·Ԙ
Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ Ì ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Î·¿ÎÈ Ô˘
·Ú¤¯ÂÙ·È.
.
∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È
ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi ¿ÙÔÌ·
(Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ) Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜
Ê˘ÛÈΤ˜, ·ÈÛıËÙ‹ÚȘ ‹
‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë
ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ÁÓÒÛˆÓ, ·Ú¿
ÌfiÓÔÓ Â¿Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ
Â›‚ÏÂ„Ë ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ›ӷÈ
˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜
‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘
Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘
Û˘Û΢‹˜.
∆· ·È‰È¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
˘fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó
Ì ÙË Û˘Û΢‹.
vqgrilopoie se sg rtrjet l mo
cia sgm oijiaj vq rg pqooq fesai.
Kenwood de u qei opoiad pose
eth mg am g rtrjet
vpgrilopoighe le kamharl mo
sq po
odgc ey.
a
126
a
a
a.
a a
a
a
a
.
re peq psxrgy le ats y
.
a
a

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CP706

  Related Manuals for Kenwood CP706

This manual is also suitable for:

Cp707