Download  Print this page

Norsk - Kenwood CP706 Instruction Manual

Kenwood slow cooker instructions manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
før du tar Kenwood-apparatet
i bruk
Les nøye gjennom denne
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
forsiktighetsregler
Dette apparatet avgir damp som
kan gi forbrenninger.
Unngå å brenne deg på damp som
kommer ut av trykkokeren, særlig
når du tar av lokket.
Vær forsiktig når du håndterer
trykkokeren; alle delene blir varme
når de brukes. Bruk grillvotter.
Unngå å løfte kokeelementet mens
det er i bruk og mens innholdet
fortsatt er varmt.
Vær meget forsiktig når du flytter på
kokebeholderen dersom den
inneholder varm mat.
Aldri bruk trykkokeren hvis den er
skadet. Få den undersøkt eller
reparert; se 'service og
kundetjeneste'.
Ikke bruk kokebeholderen hvis det
er sprekker i den eller den er skadet
på annen måte.
Sett aldri kokeelementet, ledningen
eller kontakten i vann - du kan få
elektrisk sjokk. Hold
kontrollknappene rene og tørre.
La aldri ledningen henge slik at et
barn kan få ta i den.
Ta alltid ut kontakten når
trykkokeren ikke er i bruk.
Sett aldri apparatet eller dets
komponenter på en komfyr eller inn
i en ovn.
Ikke bruk apparatet i nærheten av
overflater som er overfølsomme for
varme.
Ikke bruk trykkokeren i nærheten av
eller under gardiner eller andre
lettantennelige materialer.
Bruk bare trykkokeren sammen
med kokebeholderen som hører til.
Må ikke brukes utendørs.

Norsk

Brett ut framsiden med illustrasjoner
Ikke dekk kokebeholderen med
andre ting enn lokket som hører til.
Apparatet er ikke ment brukt av
personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre
vedkommende har fått tilsyn eller
opplæring i hvordan apparatet skal
betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes
sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk
eller dersom apparatet ikke er brukt
i henhold til denne bruksanvisningen.
matsikkerhet
Kok kjøtt (også fjærfe), fisk og
sjømat godt. Kok aldri slik mat i
fryst tilstand.
Ikke gjenoppvarm mat i
trykkokeren.
Vær nøye med at maten er rykende
varm før du spiser.
Kok aldri kjøtt og fjærfe halvveis for
så å sette tilbake i kjøleskapet for
senere koking.
Følg matprodusentens kokeråd,
særlig når det gjelder tørkede
bønner. For eksempel bør tørkede
røde nyrebønner legges i vann over
natten og så hurtigkokes på en
komfyr i minst 10 minutter i en
panne med friskt, kokende vann.
Dette for å eliminere giftstoffer før
bønnene siles og legges i
trykkokeren.
før du setter i kontakten
Kontroller at strømforsyningen
tilsvarer den som vises på
undersiden av apparatet.
Dette apparatet følger
retningslinjene for EØS-direktiv
89/336/EEC.
72

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CP706

This manual is also suitable for:

Cp707