Download  Print this page

Electrolux EBR5000 Instruction Book page 20

Blender powermix silent
Hide thumbs

Advertisement

คุ ณ สมบั ต ิ เ พิ ่ ม เติ ม * / Fitur tambahan* / Các tính năng bổ sung*
1. เติ ม เครื ่ อ งปั ๋ น ขนาดเล็ ก *
TH
ด้ ว ยส่ ว นผสมที ่ พ อเหมาะ
ใส่ ช ุ ด ใบมี ด ไว้ ด ้ า นบนแล้ ว
ล ็ อ คเข ้ า ท ี ่ หล ั ง ใช ้ ง าน ให ้ ท ำความสะอาดเ
รื อ นเครื ่ อ งปั ่ น เล็ ก และชุ ด ใบมี ด
(เครื ่ อ งปั ่ น เล็ ก ไม่ ส ามารถใช้ ก ั บ เครื ่ อ งล้ า
งจานได้ ) คำเตื อ น! ใบมี ด มี ค วามคม
มาก!
* รายละเอี ย ดทางเทคนิ ค อาจ
แตกต่ า งกั น ไปตามรุ ่ น
1. Isi pencacah mini* dengan bahan
ID
yang memadai. Letakkan unit pisau
di atas dan kunci di posisinya. Setelah
digunakan, bersihkan wadah pencacah
mini dan unit pisau. (Pencacah mini
tidak dapat dicuci di mesin cuci piring).
Awas! Pisau sangat tajam!
* spesifikasi dapat beragam
menurut model
1. Bình xay nhỏ* thành phần thích
VN
hợp. Đặt bộ lưỡi dao phía trên và
cố định tại vị trí. Sau khi sử dụng,
hãy làm sạch vật đựng bình xay
nhỏ và bộ lưỡi dao. (Không rửa
bình xay nhỏ bằng máy rửa bát).
Thận trọng! Lưỡi dao rất sắc!
* thông số kỹ thuật khác
nhau theo model
20
2. การปั ่ น น้ ำ ผลไม้ : ใส่ ท ี ่ ก รอง (ดู ค ำ
แนะนำในการติ ด ตั ้ ง ที ่ ก รอง) ก่ อ นใช้
ใส่ ล ็ อ คที ่ ก รอกบนที ่ ก รอง
จากนั ้ น ล็ อ คโดยหมุ น ตามเข็ ม นาฬิ ก า ใ
ส่ ท ี ่ ก รองในเหยื อ กโดยให้ ล ็ อ คหั น ขึ ้ น อุ
ปกรณ์ จ ะต้ อ งประกอบเข้ า กั น ได้ พ อดี
ใส่ ผ ลไม้ ใ นที ่ ก รอง
(อย่ า ใช้ เ ครื ่ อ งปั ่ น เพื ่ อ ปั ่ น เมล็ ด ขนาดใหญ่
เช่ น บ๊ ว ยหรื อ อาโวคาโด)
2. Untuk membuat jus: Masukkan filter*
(lihat panduan Filter untuk posisi)
sebelum digunakan. Letakkan kunci
filter di atas filter dan kunci dengan
memutar searah jarum jam. Letakkan
filter di dalam tabung dengan kunci
menghadap ke atas. Pastikan sudah
cocok. Masukkan buah ke dalam
filter (jangan gunakan blender untuk
melumat biji besar seperti biji plum
atau alpukat).
2. Để làm nước ép: Lắp bộ lọc* (xem
Hướng dẫn sử dụng bộ lọc để biết
vị trí) trước khi sử dụng. Đặt khóa
bộ lọc lên trên bộ lọc và cố định
bằng cách xoay theo chiều kim
đồng hồ. Đặt bộ lọc vào trong bình
với khóa hướng lên trên. Chắc
chắn rằng bộ lọc lắp đúng cách.
Cho trái cây vào bộ lọc (không sử
dụng máy xay để nghiền các loại
hạt lớn chẳng hạn như hạt mận
hoặc hạt bơ).
3. คำแนะนำในการทำความสะอาด ที ่
กรอง: นำล็ อ คที ่ ก รองออก ทำความสะอาด
ล็ อ คที ่ ก รองและที ่ ก รอง จากนั ้ น ชะด้ ว ยน้ ำ
(ที ่ ก รองและล็ อ คที ่ ก รองไม่ ส ามารถใช้ ก ั บ
เครื ่ อ งล้ า งจานได้ )
3. Petunjuk pembersihan, filter:
Keluarkan kunci filter. Bersihkan kunci
filter dan filter lalu bilas di bawah air
mengalir (filter dan kunci filter tidak
bisa dicuci di mesin cuci piring).
3. Hướng dẫn làm sạch, bộ lọc: Mở
khóa bộ lọc. Làm sạch khóa bộ lọc
và bộ lọc và súc sạch dưới vòi
nước máy (không rửa bộ lọc và
khóa bộ lọc bằng máy rửa bát).
TH

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ebr5050