Download  Print this page

Electrolux EBR5000 Instruction Book page 2

Blender powermix silent
Hide thumbs

Advertisement

EN
Instruction book
Before using the appliance for
the first time, please read the
safety advice
CNS
说明书
 首 次使用本器具前,请阅读安
全建议
CNT
說明手冊

 第 一次使用本機之前,請先閱
讀安全建議
설명서
KR
제 품을 처음 사용하기 전 안전
지침을 읽어 보십시오
คู ่ ม ื อ แนะนำการใช้ ง าน
TH
ก่ อ นใช้ อ ุ ป กรณ์ เ ป็ น ครั ้ ง แรก กรุ ณ า
อ่ า นคำแนะนำด้ า นความปลอดภั ย
ID
Buku petunjuk
Sebelum menggunakan alat ini
untuk pertama kalinya, harap
baca petunjuk keselamatan
Sách hướng dẫn
VN
Trước khi sử dụng thiết bị lần
đầu, vui lòng đọc lời khuyên
về sự an toàn

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ebr5050