Download  Print this page

Electrolux EBR5000 Instruction Book page 15

Blender powermix silent
Hide thumbs

Advertisement

คำแนะนำด้ า นความปลอดภั ย / Petunjuk keselamatan
อ่ า นคำแนะนำต่ อ ไปนี ้ โ ดยละเอี ย ดก่ อ น
TH
ใช้ เ ครื ่ อ งเป็ น ครั ้ ง แรก
• อุ ป กรณ์ น ี ้ ไ ม่ ไ ด้ อ อกแบบมา สำหรั บ การ
ใช้ ง านโดยผู ้ ใ หญ่ (และเด็ ก ) ที ่ ม ี ค วามบกพ
ร่ อ งทางร่ า งกาย ทางประสาทรั บ รู ้ หรื อ
ทางจิ ต ใจ รวมถึ ง ผู ้ ท ี ่ ข าดประสบการณ์
และความรู ้ เว้ น แต่ จ ะมี ผ ู ้ ด ู แ ล หรื อ มี ผ ู ้ ใ ห้
คำแนะนำในการใช้ อ ุ ป กรณ์ อ ย่ า งปลอดภั ย
• เด็ ก ควรมี ผ ู ้ ด ู แ ล ในการใช้ ง าน
เพื ่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า จะไม่ เ ล่ น กั บ เครื ่ อ ง
• ต่ อ อุ ป กรณ์ ก ั บ แหล่ ง จ่ า ยไฟที ่ แ รงดั น ไฟ
และความถี ่ พ ิ ก ั ด ตามรายละเอี ย ดทาง
เทคนิ ค ในแผ่ น ข้ อ มู ล เท่ า นั ้ น !
• ห้ า มใช้ ห รื อ หยิ บ จั บ เครื ่ อ งหากสายไฟ
เสี ย หายหรื อ ตั ว เรื อ นอยู ่ ใ นสภาพไม่ ส มบู ร ณ์
• ต่ อ อุ ป กรณ์ เ ข้ า กั บ เต้ า รั บ ไฟฟ้ า ที ่
มี ส ายดิ น เท่ า นั ้ น ในกรณี ท ี ่ จ ำเป็ น
สามารถใช้ ป ลั ๊ ก พ่ ว งขนาด 10 แอมป์
• หากอุ ป กรณ์ ห รื อ สายไฟเสี ย หาย ให้
ส่ ง ซ่ อ มกั บ ผู ้ ผ ลิ ต ตั ว แทนให้ บ ริ ก ารหรื อ
บุ ค ลากรผู ้ เ ชี ่ ย วชาญเพื ่ อ ป้ อ งกั น อั น ตราย
ที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น
• วางเครื ่ อ งบนพื ้ น ผิ ว เรี ย บได้ ร ะนาบทุ ก
ครั ้ ง
Bacalah petunjuk berikut ini dengan
ID
seksama sebelum menggunakan alat
untuk pertama kalinya.
• Alat ini tidak ditujukan untuk
digunakan oleh orang (termasuk anak-
anak) yang memiliki keterbatasan
kemampuan secara fisik, inderawi
atau keterbelakangan mental, atau
orang yang kurang berpengalaman
dan kurang berpengetahuan,
kecuali mereka telah mendapatkan
pengarahan atau petunjuk mengenai
cara penggunaan oleh orang yang
bertanggung jawab terhadap
keselamatannya.
• Anak-anak harus diawasi agar mereka
tidak bermain dengan alat ini.
• Alat ini hanya boleh disambungkan
pada daya listrik dengan voltase
dan frekuensi yang sesuai dengan
spesifikasi yang tertera pada pelat
rating!
• Jangan gunakan atau angkat alat jika
– kabel listrik rusak,
– rangka rusak.
• ปลดสายไฟตั ว เครื ่ อ งจากแหล่ ง จ่ า ยไฟ
ทุ ก ครั ้ ง หากไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง าน รวมทั ้ ง ก่ อ น
ประกอบ แยกชิ ้ น ส่ ว นหรื อ ทำความสะอาด
• อย่ า ใช้ ม ื อ สั ม ผั ส ใบมี ด หรื อ หั ว ปั ่ น หรื อ
เครื ่ อ งมื อ ใด ๆ ขณะเสี ย บต่ อ ไฟเครื ่ อ งอยู ่
• ใบมี ด และหั ว ปั ่ น มี ค วามคมมาก! อาจ
ทำให ้ ไ ด ้ ร ั บ บาดเจ ็ บ ได ้ !
ใช ้ ค วามระม ั ด ระว ั ง ขณะประกอบ
แยกส่ ว นหลั ง ใช้ ง านหรื อ ทำ
ความสะอาดเครื ่ อ ง! ปลดสายไฟจาก
เครื ่ อ งทุ ก ครั ้ ง
• ห้ า มจุ ่ ม เครื ่ อ งลงในน้ ำ หรื อ ของเหลว
• อย่ า ให้ เ ครื ่ อ งปั ่ น ทำงานต่ อ เนื ่ อ งครั ้ ง ละ
เกิ น กว่ า 2 นาที ภ ายใต้ ภ าระในการทำงาน
ที ่ ห นั ก มาก ๆ หลั ง ใช้ ง านเป็ น เวลา 2 นาที
ภายใต้ ภ าระการทำงานที ่ ห นั ก มาก ๆ ให้
ปล่ อ ยให้ เ ครื ่ อ งปั ่ น เย็ น ลงอย่ า งน้ อ ย 10
นาที
• อย่ า เติ ม น้ ำ เกิ น กว่ า ขี ด สู ง สุ ด ที ่ ร ะบุ ไ ว้ ท ี ่ ต ั ว
เครื ่ อ ง
• อย่ า ใส่ น ้ ำ ร้ อ น (สู ง สุ ด 90 องศา)
• ห้ า มใช้ เ ครื ่ อ งเพื ่ อ กวนสี อั น ตรายจากการ
ระเบิ ด อาจเกิ ด ขึ ้ น ได้ !
• ห้ า มใช้ เ ครื ่ อ งโดยไม่ ป ิ ด ฝา
• Alat ini harus terhubung dengan
stopkontak yang dibumikan. Jika
diperlukan, kabel ekstensi yang cocok
untuk 10 A dapat digunakan.
• Jika alat ini atau kabel listriknya rusak,
penggantian hanya boleh dilakukan
oleh pabrik, agen servis, atau orang
yang memiliki kualifikasi serupa untuk
menghindari bahaya.
• Letakkan selalu alat di atas permukaan
yang datar dan rata.
• Selalu cabut kabel listrik alat jika
dibiarkan tidak terawasi dan sebelum
perakitan, pembongkaran, atau
pembersihan.
• Jangan sentuh pisau atau masukkan
tangan atau alat apa pun saat kabel
listrik alat sedang dihubungkan.
• Pisau dan sisipannya sangat tajam!
Bahaya terluka! Berhati-hatilah
ketika merakit, membongkar
setelah menggunakan atau ketika
membersihkan! Pastikan kabel listrik
alat dicabut dari sumber daya.
• อุ ป กรณ์ อ อกแบบมาสำหรั บ ใช้ ง านภายใน
ครั ว เรื อ นเท่ า นั ้ น ผู ้ ผ ลิ ต ไม่ ร ั บ ผิ ด ชอบใด ๆ
ต่ อ ความเสี ย หายที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น
• Dilarang merendam alat ini dalam air
atau cairan lainnya.
• Jangan biarkan blender bekerja
lebih dari 2 menit sekaligus dalam
mengolah beban yang berat. Setelah
bekerja selama 2 menit dengan beban
berat, blender harus dibiarkan dingin
minimal 10 menit.
• Jangan mengisi lebih dari volume
pengisian maksimal yang ditunjukkan
pada alat.
• Jangan proses cairan panas (maksimal
90 derajat).
• Jangan gunakan alat ini untuk
mengaduk cat. Berbahaya, bisa
mengakibatkan ledakan!
• Jangan operasikan alat ini tanpa
penutupnya.
• Alat ini dirancang hanya untuk
penggunaan rumah tangga.
Produsen tidak akan bertanggung
jawab atas kerusakan yang mungkin
ditimbulkannya
15

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ebr5050