Download  Print this page

Electrolux EBR5000 Instruction Book page 17

Blender powermix silent
Hide thumbs

Advertisement

เริ ่ ม ใช้ ง าน / Untuk memulai / Bắt đầu
1. ก่ อ นใช้ เ ครื ่ อ งปั ่ น เป็ น ครั ้ ง แรก
TH
ให้ ล ้ า งส่ ว นประกอบทั ้ ง หมด
ยกเว้ น เรื อ นมอเตอร์
การประกอบ: ใส่ ซ ี ล ยางที ่ ช ุ ด ใบมี ด และ
(A) สอดใบมี ด โดยคว่ ำ เครื ่ อ งปั ่ น ลง
ใช้ ถ ้ ว ยตวงและ (B) หมุ น ตามเข็ ม
นาฬิ ก าเพื ่ อ ยึ ด ชุ ด ใบมี ด คำเตื อ น!
ใบมี ด มี ค วามคมมาก
1. Sebelum menggunakan blender
ID
untuk pertama kalinya, cuci semua
komponen kecuali rangka motor.
Perakitan: letakkan seal karet di
unit pisau dan (A) masukkan dengan
membalikkan blender. Gunakan
cangkir ukur dan (B) putar searah
jarum jam untuk mengencangkan unit
pisau. Awas! Pisau sangat tajam
1. Trước khi sử dụng máy xay lần
VN
đầu tiên, rửa tất cả các bộ phận
ngoại trừ khoang động cơ. Lắp:
đặt miếng đệm cao su lên bộ
lưỡi dao và (A) chèn miếng đệm
vào, trong khi ấn máy xay xuống.
Sử dụng tách đo và (B) xoay theo
chiều kim đồng hồ để vặn chặt bộ
lưỡi dao. Thận trọng! Lưỡi dao
rất sắc
2. วางเครื ่ อ งปั ่ น บนพื ้ น ผิ ว เรี ย บ จากนั ้ น
ล็ อ คตั ว เหยื อ กเข้ า ที ่ บ นเรื อ นมอเตอร์ ใส่
ส่ ว นประกอบในเหยื อ ก
(อย่ า ให้ เ กิ น ความจุ ท ี ่ 1.75 ลิ ต ร)
2. Letakkan blender di permukaan
rata dan kunci tabung di posisinya
pada rangka motor. Masukkan bahan
ke dalam tabung. (Jangan melebihi
kapasitas maksimal 1,75 liter.)
2. Đặt máy xay trên bề mặt phẳng
và cố định bình tại vị trí trên khoang
động cơ. Cho các thành phần vào
trong bình. (Không vượt quá dung
lượng tối đa 1,75 lít.)
3. ปิ ด ฝา และ (A) ใส่ ถ ้ ว ยตวงในช่ อ งเติ ม
จากนั ้ น (B) ล็ อ คให้ เ ข้ า ที ่ (สามารถใช้
ถ้ ว ยตวงเพื ่ อ เติ ม ส่ ว นประกอบขณะที ่ เ ครื ่ อ
งปั ่ น ทำงาน ปิ ด ช่ อ งเติ ม ทั น ที ห ลั ง จากนั ้ น
เพื ่ อ ไม่ ใ ห้ ก ระเซ็ น ออกมา) คำเตื อ น! ใน
กรณี ท ี ่ ต ้ อ งปั ่ น ของเหลวที ่ ม ี ค วามร้ อ น
ดู ร ายละเอี ย ดในวรรค 4
3. Tutup penutupnya dan (A) masukkan
cangkir ukur ke dalam lubang pengisi
dan (B) kunci di posisinya. (Anda
dapat menggunakan cangkir ukur
untuk menambahkan bahan ketika
blender bekerja. Tutup lubang pengisi
segera setelahnya, untuk menghindari
cipratan.) Awas! Ketika memproses
cairan panas, lihat paragraph 4.
3. Đóng nắp và (A) đặt tách đo vào
lỗ nạp và (B) cố định tại vị trí. (Quý
vị có thể sử dụng tách đo để thêm
thành phần trong khi máy xay đang
hoạt động. Đóng lỗ nạp ngay sau
đó để tránh bắn tung tóe.) Thận
trọng! Khi xaý chất lỏng nóng,
xem đoạn 4.
TH
ID
VN
17

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ebr5050