Download  Print this page

Electrolux EBR5000 Instruction Book page 19

Blender powermix silent
Hide thumbs

Advertisement

การทำความสะอาดและดู แ ล / Pembersihan dan perawatan / Làm sạch và bảo trì
1. การทำความสะอาดเร่ ง ด่ ว น: เทน้ ำ อุ ่ น
TH
ลงในเหยื อ ก เติ ม น้ ำ ยาซั ก ฟอกสองถึ ง สาม
หยด ผสมน้ ำ และน้ ำ ยาซั ก ฟอกโดยกดปุ ่ ม
PULSE สั ้ น ๆ จากนั ้ น ล้ า งเหยื อ กโดยการ
ชะด้ ว ยน้ ำ
1. Pembersihan cepat: Tuangkan air
ID
hangat ke dalam tabung, tambahkan
beberapa tetes deterjen. Campur air
dan deterjen dengan menekan tombol
PULSE sesaat. Terakhir, bilas tabung di
bawah air mengalir.
1. Làm sạch nhanh: Đổ nước ấm
VN
vào bình, thêm vài giọt chất tẩy rửa.
Trộn lẫn nước và chất tẩy rửa bằng
cách nhấn nút PULSE (XUNG)
thật nhanh. Cuối cùng, súc sạch
bình dưới vòi nước máy.
2. การทำความสะอาดอย่ า งละเอี ย ด:
ปิ ด เครื ่ อ งปั ่ น ถอดสายไฟ
เช็ ด เรื อ นมอเตอร์
โดยใช้ ผ ้ า บิ ด หมาด ห้ า มจุ ่ ม เรื อ นมอเตอ
ร์ ใ นน้ ำ หรื อ ทำความสะอาดโดยชะด้ ว
ยน้ ำ !
2. Pembersihan menyeluruh: Matikan
blender dan cabut kabel daya.
Bersihkan rangka motor dengan
kain lembap. Jangan rendam
rangka motor di dalam air atau
membersihkan di bawah air
mengalir!
2. Làm sạch kỹ: Tắt máy xay và rút
phích cắm điện. Lau khoang động
cơ bằng giẻ ướt. Không bao giờ
được nhúng khoang động cơ
vào nước hoặc làm sạch dưới
vòi nước máy!
3. นำฝาและเหยื อ กออก
บิ ด ชุ ด ใบมี ด ทวนเข็ ม นาฬิ ก า
จากนั ้ น นำออกโดยใช้
ถ้ ว ยตวง ล้ า งชุ ด ใบมี ด ด้ ว ยน้ ำ
และน้ ำ ยาซั ก ฟอก คำเตื อ น!
หยิ บ จั บ ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
ใบมี ด มี ค วามคมมาก! ฝา เหยื อ กและถ้ ว
ยตวงสามารถล้ า งในเครื ่ อ งล้ า งจานได้
3. Lepaskan penutup dan tabung.
Putar unit pisau berlawanan arah
jarum jam dan lepaskan dengan
menggunakan cangkir ukur. Bilas unit
pisau dengan air dan deterjen. Awas!
Tangani dengan seksama, pisau
sangat tajam! Penutup, tabung, dan
cangkir ukur dapat dicuci di mesin cuci
piring.
3. Tháo nắp và bình. Xoay bộ lưỡi
dao ngược chiều kim đồng hồ và
tháo ra bằng cách sử dụng tách đo.
Súc sạch bộ lưỡi dao bằng nước
và chất tẩy rửa. Thận trọng! Cầm
cẩn thận, lưỡi dao rất sắc! Có thể
rửa nắp, bình và tách đo bằng máy
rửa bát.
TH
ID
VN
19

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ebr5050