Download  Print this page

Electrolux EBR5000 Instruction Book page 18

Blender powermix silent
Hide thumbs

Advertisement

4. การปั ่ น ของเหลวร้ อ น: รอให้ ข องเหลว
TH
ร้ อ นเย็ น ลงจนกว่ า อุ ่ น พอดี ก ่ อ นเติ ม เข้ า ใน
เหยื อ ก เติ ม ส่ ว นประกอบลงในเหยื อ ก
เพี ย งแค่ ค รึ ่ ง เดี ย ว จากนั ้ น จึ ง เริ ่ ม ปั ่ น ที ่ ค วา
มเร็ ว ต่ ำ เหยื อ กปั ่ น อาจรู ้ ส ึ ก อุ ่ น หรื อ ร้ อ น
ระวั ง มื อ และปล่ อ ยให้ ไ อร้ อ นลอยผ่ า นช่ อ
งเติ ม ส่ ว นผสม ใส่ ฝ ากลั บ เข้ า ที ่ ก ่ อ นใช้
ทุ ก ครั ้ ง
4. Memproses cairan panas: biarkan
ID
cairan panas mendingin sampai
suam-suam kuku sebelum mengisi
tabung. Isi tabung setengah penuh
dan mulailah memproses dengan
kecepatan rendah. Tabung blender
bisa menjadi sangat hangat – jagalah
agar tangan Anda terlindungi dan beri
ventilasi uap melalui lubang pengisi.
Selalu tempatkan kembali penutup
sebelum digunakan.
4. Xay chất lỏng nóng: để chất lỏng
VN
nóng nguội bớt cho đến khi âm ấm
trước khi cho vào bình. Chỉ cho
đầy nửa bình và bắt đầu xay ở tốc
độ thấp. Bình máy xay có thể trở
nên rất nóng – chú ý bảo vệ bàn
tay của quý vị và để hơi nước
thoát ra qua lỗ nạp. Luôn đóng
nắp lại trước khi sử dụng.
18
5. เริ ่ ม การปั ่ น โดยปรั บ แป้ น ปรั บ ความเร็ ว
ไปทางขวา เร ิ ่ ม จากความเร ็ ว ต ่ ำ จากน ั ้ น จ ึ ง
เพิ ่ ม ความเร็ ว ตามความต้ อ งการ
ใช้ ฟ ั ง ก์ ช ั ่ น PULSE
โดยปรั บ แป้ น เลื อ กความเร็ ว ไปที ่
PULSE จากนั ้ น กดปุ ่ ม PULSE
หากส่ ว นผสมที ่ ป ั ่ น มี ล ั ก ษณะนุ ่ ม เครื ่ อ งปั ่
นอาจลดความเร็ ว ลงเพื ่ อ ให้ ป ระหยั ด พลั ง
งาน
5. Hidupkan blender dengan memutar
pemilih kecepatan ke kanan. Mulailah
dengan kecepatan rendah, lalu
lanjutkan hingga kecepatan lebih
tinggi bila perlu. Untuk menggunakan
fungsi PULSE, putar pemilih kecepatan
ke posisi PULSE dan tekan tombol
PULSE. Jika bahan yang diblender
lunak, mesin blender mungkin
memperlambat kecepatannya untuk
mengoptimalkan konsumsi daya.
5. Khởi động máy xay bằng cách
xoay núm điều chỉnh tốc độ̣ sang
bên phải. Bắt đầu ở tốc độ thấp,
sau đó tăng lên tốc độ cao hơn nếu
cần. Để sử dụng chức năng PULSE
(XUNG), xoay núm điều chỉnh tốc
độ̣ sang vị trí PULSE (XUNG) và
bấm nút PULSE (XUNG). Nếu
các thành phần được xay mềm,
động cơ máy xay có thể giảm tốc
độ để tối ưu hóa việc tiêu thụ điện.
6. การปั ่ น น้ ำ แข็ ง : กดปุ ่ ม PULSE
3-5 วิ น าที ห ลาย ๆ ครั ้ ง จนก
ระทั ่ ง ปั ่ น ได้ ข นาดที ่ ต ้ อ งการ
สามารถเติ ม น้ ำ แข็ ง ได้ ท างช่ อ งเติ ม
ขณะเครื ่ อ งปั ่ น ทำงานอยู ่
6. Meremukkan es: tekan tombol
PULSE selama 3-5 detik beberapa
kali hingga Anda memperoleh hasil
yang memuaskan. Anda dapat
menambahkan es melalui lubang
pengisi ketika blender bekerja.
6. Nghiền đá: bấm nút PULSE (XUNG)
trong 3-5 giây vài lần cho đến khi
quý vị đạt được kết quả hài lòng.
Quý vị có thể thêm nhiều đá hơn
thông qua lỗ nạp trong khi máy xay
đang hoạt động.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ebr5050