Download  Print this page

Electrolux EBR5000 Instruction Book page 14

Blender powermix silent
Hide thumbs

Advertisement

TH
ส่ ว นประกอบ
A. เหยื อ ก
B. ปากเหยื อ ก
C. ฝาปิ ด เครื ่ อ งปั ่ น
D. ถ้ ว ยตวง
E. ชุ ด ใบมี ด แบบถอดได้
F. เรื อ นมอเตอร์
G. แป้ น ปรั บ ความเร็ ว และปุ ่ ม
PULSE
H. อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ เก็ บ สายไฟ
(ด้ า นล่ า งของเครื ่ อ ง)
I. ฐานกั น ลื ่ น
J. ตั ว กรอง*
K. ล็ อ คไส้ ก รอง
* รายละเอี ย ดทางเทคนิ ค อาจ
แตกต่ า งกั น ไปตามรุ ่ น
14
ID
Komponen
A. Tabung
B Corong
C. Penutup tabung blender
D. Cangkir ukur
E. Unit pisau, dapat dilepaskan
F. Rangka motor
G. Pemilih kecepatan dan
tombol PULSE (ritme)
H. Alat penyimpan kabel (di
sisi bawah alat)
I. Kaki anti-selip
J. Filter*
K. Kunci filter
* spesifikasi dapat beragam
menurut model
VN
Cấu tạo
A. Bình
B. Miệng rót
C. Nắp bình máy xay
D. Tách đo
E. Bộ lưỡi dao, có thể tháo
rời
F. Khoang động cơ
G. Núm điều chỉnh tốc độ
và nút PULSE (XUNG)
H. Dụng cụ giữ dây (mặt đáy
thiết bị)
I. Chân chống trượt
J. Bộ lọc*
K. Khóa bộ lọc
* thông số kỹ thuật khác
nhau theo model
*

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ebr5050