Download Print this page

HP J4850A Installation And Getting Started Manual Page 97

Procurve series 5300xl switches.
Hide thumbs

Advertisement

Smaltimento delle apparecchiature da parte di privati nel territorio dell'Unione Europea
Questo simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere
smaltito insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature consegnan-
dole presso un punto di raccolta designato al riciclo e allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. La raccolta differenziata e il corretto riciclo delle apparecchiature da smaltire permette di
proteggere la salute degli individui e l'ecosistema. Per ulteriori informazioni relative ai punti di raccolta
delle apparecchiature, contattare l'ente locale per lo smaltimento dei rifiuti, oppure il negozio presso il
quale è stato acquistato il prodotto.
Nolietotu iekārtu iznīcināšanas noteikumi lietotājiem Eiropas Savienības privātajās
mājsaimniecībās
Šāds simbols uz izstrādājuma vai uz tā iesaiņojuma norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
citiem sadzīves atkritumiem. Jūs atbildat par to, lai nolietotās iekārtas tiktu nodotas speciāli iekārtotos
punktos, kas paredzēti izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanai otrreizējai pārstrādei.
Atsevišķa nolietoto iekārtu savākšana un otrreizējā pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus un
garantēs, ka šīs iekārtas tiks otrreizēji pārstrādātas tādā veidā, lai pasargātu vidi un cilvēku veselību.
Lai uzzinātu, kur nolietotās iekārtas var izmest otrreizējai pārstrādei, jāvēršas savas dzīves vietas
pašvaldībā, sadzīves atkritumu savākšanas dienestā vai veikalā, kurā izstrādājums tika nopirkts.
Vartotojų iš privačių namų ūkių įrangos atliekų šalinimas Europos Sąjungoje
Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio
atliekomis negalima. Šalintinas įrangos atliekas privalote pristatyti į specialią surinkimo vietą elektros ir
elektroninės įrangos atliekoms perdirbti. Atskirai surenkamos ir perdirbamos šalintinos įrangos atliekos
padės saugoti gamtinius išteklius ir užtikrinti, kad jos bus perdirbtos tokiu būdu, kuris nekenkia žmonių
sveikatai ir aplinkai. Jeigu norite sužinoti daugiau apie tai, kur galima pristatyti perdirbtinas įrangos
atliekas, kreipkitės į savo seniūniją, namų ūkio atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje
įsigijote gaminį.
Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden gedeponeerd bij
het normale huishoudelijke afval. U bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van uw afgedankte
apparatuur bij een inzamelingspunt voor het recyclen van oude elektrische en elektronische apparatuur.
Door uw oude apparatuur apart aan te bieden en te recyclen, kunnen natuurlijke bronnen worden
behouden en kan het materiaal worden hergebruikt op een manier waarmee de volksgezondheid en het
milieu worden beschermd. Neem contact op met uw gemeente, het afvalinzamelingsbedrijf of de winkel
waar u het product hebt gekocht voor meer informatie over inzamelingspunten waar u oude apparatuur
kunt aanbieden voor recycling.
Pozbywanie się zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnych gospodarstwach
domowych w Unii Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych
pojemników na śmieci. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do
wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zużytego sprzętu pomogą w ochronie zasobów
naturalnych i zapewnią ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroniący zdrowie człowieka
i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do
recyklingu, należy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem gospodarki odpadami lub sklepem,
w którym zakupiono produkt.
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Statements
Recycle Statements
D-3

Advertisement

   Related Manuals for HP J4850A

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: