Download  Print this page
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

Advertisement

ADVARSEL
Dette produkt må kun benyttes inden døre.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Mærkeskiltet er placeret på undersiden af anlægget.
ADVARSEL!
Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig
handtering. Udskiftning ma kun ske med batteri af
samme fabrikat og type. Lever det brugte batteri
tilbage til laverandoren.
Smid ikke batteriet ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaf batteriet i henhold til
gældende regler for kemisk affald.
Batterier eller apparatur med batterier i må ikke
udsættes for stærk varme såsom sollys, ild eller
lignende.
Bemærkning til kunder i Europa
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at
følgende udstyr TDM-NC1 Wireless Network Audio
Adapter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere
information gå ind på følgende hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produkt er beregnet til brug i følgende lande:
Det Forenede Kongerige Storbritannien, Republikken
Irland, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken
Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik,
Republikken Slovakiet, Republikken Italien,
Kongeriget Sverige, Kongeriget Danmark,
Republikken Finland, Kongeriget Norge, Republikken
Litauen, Republikken Letland, Republikken Estland,
Kongeriget Holland, Spanien, Republikken
Grækenland, Rumænien, Republikken Slovenien,
Republikken Frankrig, Kongeriget Belgien,
Republikken Portugal, Schweiziske Konfederation,
Republikken Østrig, Republikken Tyrkiet.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af dette
produkt kan fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev
købt.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte garantidokument.
Om ophavsret
• M-crew Server og M-crew Server-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows
Media er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
• Alle andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører deres respektive indehavere. I denne
vejledning er TM- og ®-symbolerne ikke angivet.
• Adobe, Adobe-logoet og Reader er enten
registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
DK
2

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDM-NC1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: