Download  Print this page
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

Advertisement

Komunikaty

Jeśli podczas korzystania z urządzenia
pojawi się komunikat, wykonaj poniższe
czynności, aby usunąć problem.
Sieć
Cannot Play
• Uruchom program M-crew Server Ver. 2.5 i
kliknij opcję [ERROR LOG] w oknie
LAUNCHER lub kliknij prawym przyciskiem
myszy ikonę programu M-crew Server na
pasku zadań* i wybierz opcję „ERROR LOG
VIEWER" i sprawdź dziennik błędów.
• Ścieżka nie może być odtworzona w
następujących wypadkach:
– Częstotliwość próbkowania jest inna niż
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
– Liniowy PCM nie przekształca ścieżki do
postaci danych strumieniowych.
– Ścieżka nie jest jednokanałowa ani
dwukanałowa.
– Próbkowanie ścieżki jest inne niż 16-bitowe.
– Serwer jest zajęty.
Check Net
• Sprawdź, czy kabel sieciowy między
urządzeniem i koncentratorem lub routerem
jest poprawnie podłączony.
• Sprawdź, czy koncentrator lub ruter jest
włączony.
• Nastaw kanał rutera bezprzewodowej sieci
LAN na dowolny kanał od CH1 do CH11.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi routera
bezprzewodowej sieci LAN.
• Sygnał sieci bezprzewodowej jest za słaby.
Ustaw urządzenie bliżej bezprzewodowego
punktu dostępu. Jeśli urządzenie jest już
ustawione blisko punktu dostępu, sprawdź
konfigurację punktu dostępu, aby mieć
pewność, że punkt dostępu wysyła sygnał. Po
wprowadzeniu zmian w punkcie dostępu
przełącz przełącznik WIRELESS/WIRED,
aby ponownie skonfigurować ustawienie.
IP Conflict
• Ustaw adresy IP urządzenia i innych urządzeń
w sieci tak, aby nie były identyczne
(strona 32).
No Item
• Zarejestruj ścieżkę zgodnie z zaleceniami
instrukcji obsługi podłączonego serwera.
• Wykonaj poniższą procedurę i ponownie
podłącz do serwera.
1.
Naciśnij MENU.
2.
Wybierz „SERVER?" w menu sieci
(strona 31), po czym naciśnij ENTER.
3.
Naciśnij kilkakrotnie ./> aby wybrać
żądany serwer mediów, po czym naciśnij
ENTER.
No Server/No response
• Restartuj komputer.
• Sprawdź ustawienie przełącznika
WIRELESS/WIRED w urządzeniu.
• Uruchom serwer. M-crew Server Ver. 2.5
może być uruchomiony w następujący sposób:
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
programu M-crew Server na pasku zadań, a
następnie w menu kliknij polecenie [Start
Music Service].
• Program M-crew Server Ver. 2.5 może nie
rozpoznawać urządzenia. Wykonaj poniższe
czynności i sprawdź, czy program M-crew
Server Ver. 2.5 rozpoznaje urządzenie:
1.
Kliknij [Start] – [Wszystkie programy] –
[M-crew Server] – [TOOLS] –
[EQUIPMENT LIST] w takiej kolejności.
2.
Jeżeli urządzenia nie ma na liście, która
pojawi się w kroku 1, należy zarejestrować
urządzenie. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w pomocy programu „M-
crew Server Ver. 2.5" lub instrukcji
instalacji programu „M-crew Server
Ver. 2.5" w tym programie.
• Gdy jest używana inna zapora (firewall) niż
dostarczona razem z systemem operacyjnym,
zapoznaj się z rozdziałem „Usuwanie
problemów" w instrukcji instalacji programu
„M-crew Server Ver. 2.5" znajdującej się na
dysku CD-ROM dołączonym do zestawu.
• Skonfiguruj odpowiednio ustawienia TCP/IP i
komunikacji bezprzewodowej urządzenia oraz
komputera (strona 32).
• Być może wprowadzono nieprawidłowy klucz
sieci bezprzewodowej. Spróbuj ponownie
wprowadzić cyfry/znaki klucza.
37
PL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDM-NC1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: